"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Moa Sandström

Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

Forskningsprojekt Projektet syftar till är att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet.

En viktig övergripande frågeställning är hur ett samiskt audiovisuellt kulturarv kan skapas när en så stor del av detta material är skapat av aktörer i och från det dominerande majoritetssamhället. De övriga delarna är tre: (i) att företa en inventering av filmer och teveprogram, (ii) att kvalitetssäkra materialets metadata samt (iii) att upprätta en sökbar digital deldatabas, ”Samisk audiovisuell samling”, som kommer att tillgängliggöras för forskare via söktjänsten Svensk mediedatabas (vid Kungliga biblioteket, KB).

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-01-01

Finansiering

Vetenskapsrådet Diarienummer: 2018-06265

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Várdduo - Centrum för samisk forskning

Forskningsområde

Samisk forskning

Projektbeskrivning

Vissa delar av materialet kommer också att tillgängliggöras för en bredare allmänhet via Filmarkivet.se (KB och Svenska Filminstitutet, SFI) och Öppet arkiv (Sveriges Television). Projektet är ett samarbete mellan Umeå Universitet, Stockholms universitet, Sametinget, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum, Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet.

Urfolks rättigheter har på en internationell nivå fått ett allt starkare erkännande under de senaste decennierna, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolks rättigheter från 2007. En central del av deklarationen handlar om urfolks rätt till sitt eget kulturarv och sina traditioner; en rätt att bevara, skydda och utveckla detta arv i det förgångna, i nuet och för framtiden. Sverige har idag erkänt samer som ett urfolk med rätt till självbestämmande och med en medföljande rätt till sitt eget kulturarv. I ett historiskt perspektiv har emellertid relationen mellan den svenska staten och samerna i Sverige präglats av ett hierarkiskt synsätt baserat på stereotyper, exotism och föreställningar om en högre kontra en lägre stående kultur, något som var påtagligt tiden före och efter sekelskiftet 1900.

Filmmediets historia tar sin början nästan samtidigt som den svenska staten alltmer aktivt börjar reglera relationen mellan samer och svenskar politiskt, bland annat genom de första renbeteslagarna 1886 och 1898. Det saknas dock grundläggande studier av hur filmmediet och senare även televisionens audiovisuella skildringar av samer och samisk kultur har bidragit till att forma det svenska majoritetssamhällets uppfattning om samerna, men även hur de påverkat samerna själva, deras självbild och relation till Sverige. Som i så många andra sammanhang under 1900-talet har samerna sällan getts chansen att föra sin egen talan: filmer och teveprogram är, med smärre undantag, producerade, distribuerade, förevisade och recenserade av icke-samer. Först under de senaste decennierna har exempel på samisk självrepresentation börjat förekomma då och då på filmdukarna och i teverutan.

Trots de rörliga bildernas betydelse under 1900-talet som förmedlare av svensk historia och kultur, inte minst populärkulturella uppfattningar, finns till dags dato inte någon samlad kartläggning över eller granskning av de filmer och teveprogram som skildrar samerna och samisk kultur. Materialets omfattning är okänd, och forskningen försvåras även av att det handlar om spridda arkivförvaltare (myndigheter, stiftelser, företag), vars verksamheter lyder under skilda lagar, regler och direktiv. Till detta kan även läggas kommersiella skäl, men framför allt tekniska och juridiska hinder (särskilt rättighetsfrågor), som komplicerar eller rent av omöjliggör tillgängliggörande av delar av det befintliga materialet.

Projektets syfte är att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet, som en del det svenska kulturarvet. En viktig övergripande frågeställning är hur ett samiskt audiovisuellt kulturarv kan skapas när en så stor del av detta material är skapat av aktörer i och från det dominerande majoritetssamhället. Detta väcker centrala och komplicerade etiska frågor, vilket utgör en central del av detta projekt. De övriga delarna är tre: (i) att företa en inventering av filmer och teveprogram, (ii) att kvalitetssäkra materialets metadata samt (iii) att upprätta en sökbar digital deldatabas, "Samisk audiovisuell samling", som kommer att tillgängliggöras för forskare via söktjänsten Svensk mediedatabas (vid Kungliga biblioteket, KB). Vissa delar av materialet kommer också att tillgängliggöras för en bredare allmänhet via Filmarkivet.se (KB och Svenska Filminstitutet, SFI) och Öppet arkiv (Sveriges Television).

Projektet – som är ett samarbete mellan två akademiska institutioner (Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet och Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet), två institutioner med ansvar för det samiska kulturarvet (Sametinget och Ájtte) och två institutioner med ansvar för det svenska audiovisuella kulturarvet (KB och SFI) – banar väg för ny forskning inom ett stort antal olika akademiska ämnesdiscipliner (arkeologi, film, mediestudier, historia, statsvetenskap m.fl.) och i ett stort antal dagsaktuella frågor, som till exempel om naturresursanvändningen inom det traditionella samiska bosättningsområdet. En infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet banar inte bara väg för ny forskning, utan möjliggör också för samerna själva att få kontroll över, skydda och utveckla sin egen audiovisuella historia, samt bidrar till att öka majoritetssamhällets förståelse för och kunskaper om det samiska samhället och dessa audiovisuella
kulturarv som en del av det svenska kulturarvet.

Senast uppdaterad: 2024-01-09