"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Hur kan vi skapa säkrare, tystare och mer vårdande miljö vid magnetresonanskameran (MR)?

Doktorandprojekt Att undersökas med magnetresonanskamera (MR) medför exponering av ett statiskt magnetfält tiotusentals gånger starkare än Jordens, tidsvarierande gradientfält som kan elektriskt stimulera nerver och muskler, samt ljudnivåer motsvarande en rockkonsert. För att MR inte ska vara skadligt krävs noggranna rutiner och säkerställda metodval. Vårt mål med projektet är att öka kunskap och förståelse gällande MR-säkerhet som berör exponering av statiska magnetfält, tidsvarierande gradientfält och buller.

I projektet studerar vi bland annat hälsoeffekter relaterade till arbete i starka statiska magnetfält och bullernivåer. Dessutom studeras sätt att minska ljudnivåerna genom att optimera och/eller begränsa gradientströmmarna under MR-bildtagning. På så vis kan också gradienternas ledningsförmåga minskas i kroppen – som annars riskerar orsaka ofrivilliga muskelryckningar eller påverka implantat. Vår förhoppning är att kunna sänka gradientaktiviteten och ljudnivåerna utan att påverka bildkvaliteten negativt. Sammantaget hoppas vi kunna bidra till en säkrare, tystare och mer vårdande MR-miljö.

Projektansvarig

Lenita Lindgren
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-08-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Institutionen för strålningsvetenskaper

Projektbeskrivning

Höga bullernivåer vid MR-undersökningar medför utmaningar för både personal och patienter. Ljudnivåerna kan orsaka hörselskada och medför krav på hörselskydd för den som vistas i MR-rummet under bildtagning. Oljudet kan också bidra till oro och ångest för patienten, och kommunikation mellan patient och personal är praktiskt omöjligt under scanning. Bullret härstammar från de tidsvarierande gradientmagnetfälten som läggs på under bildtagning. Gradientfälten orsakar också strömledning i kroppen och kan leda till ofrivilliga muskelryckningar i t.ex. bål, armar och ben (s.k. perifer nervstimulering). Detta är inte farligt men kan upplevas obehagligt och ibland smärtsamt.

I detta forskningsprojekt studerar vi bl.a. sätt att minska ljudnivåerna från MR-kameran med hjälp av att optimera och/eller begränsa gradientströmmarna. Vi behöver dock förvissa oss om att gradientoptimering inte påverkar bildkvaliteten i sådan grad att diagnostiken försämras. I projektet undersöker vi också subjektiva besvär kopplade till starka statiska magnetfält och gradientfält inklusive buller, hur MR-personal förhåller sig till buller i sitt arbete generellt och med patenten i åtanke i synnerhet, samt hur patienten skattar ljud och perifer nervstimulering under bildtagning med och utan bullerreduktion.

Med detta projekt hoppas vi kunna

  • Minska risken för hörselpåverkan för den som genomgår eller arbetar med MR.
  • Minska risken för perifer nervstimulering och implantatpåverkan.
  • Bättre förstå riskerna för subjektiva besvär kopplade till att arbeta med starka statiska magnetfält, tidsvarierande gradientfält och buller vid MR.
  • Få en överblick över hur MR-personal förhåller sig till buller i sitt arbete, och om rutiner, hjälpmedel och/eller metodik behöver förändras.
  • Förbättra patientupplevelsen under MR och därmed minska risken för avbrutna undersökningar kopplade till obehag eller oro.
Senast uppdaterad: 2023-09-07