"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mäns erfarenheter av återhämtning vid självskada

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt med fokus på män och självskada. Projektet genomförs i samarbete med SHEDO och forskare från andra lärosäten i Sverige, Norge och Finland. Den här studien syftar till att beskriva mäns erfarenheter av återhämtning vid självskada.

Projektansvarig forskare

Är du man och har erfarenhet av självskada?

Om du är man med erfarenhet av självskada är vi intresserade av att ta del av dina erfarenheter. Här nedan kan du läsa mer om studien samt anmäla deltagande. Kontakta projektansvarig forskare via mejl eller telefon om du vill ha mer information.

Information till forskningspersonerna

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Att just du blir tillfrågad om att delta beror på att du är man mellan 18-60 år och har erfarenheter av återhämtning vid självskada.  För deltagande krävs att du inte har skadat dig själv under de senaste sex månaderna.

Forskningshuvudman för denna del i projektet är Umeå universitet. Motsvarande studier genomförs i samverkan med forskare i Norge och Finland.

Hur går studien till?                               

Medverkan i studien innebär att du deltar i en individuell intervju med fokus på erfarenheter av återhämtning vid självskada. Exempel på frågor är: Kan du beskriva dina erfarenheter av att ta dig ur självskadebeteende? Berätta om varför/vilket syfte självskada har haft för dig?

Vad innebär återhämtning för dig? Intervjun beräknas ta ungefär 30-90 minuter. Den kan genomföras vid ett fysiskt möte eller via telefon/webbkamera utifrån dina önskemål.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Studierna vilar på forskningsetiska grundprinciper som gäller information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av resultat. Att berätta om sina erfarenheter i en intervju kan kännas både positivt och påfrestande. Du avgör själv vad du vill dela med dig av, och det är alltid möjligt att avbryta intervjun när som helst utan att du behöver uppge någon anledning.

Vad händer med mina uppgifter?

Intervjun kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant och analyseras. Resultatet av studien planeras att redovisas i form av vetenskapliga rapporter, presentationer och utbildningsmaterial. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad när resultaten redovisas. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
 
Personuppgifter som kan identifiera individer till exempel namn, telefonnummer och röstinspelning kommer att förvaras inlåsta och åtskilda från allmänna uppgifter såsom information om ålder, antal år med självskada, och om behandling inom hälso- och sjukvård erhållits. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade.

Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare. Umeå universitets dataskyddsombud nås på pulo@umu.se eller 090-786 50 00.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Studien genomförs i samarbete med en internationell forskargrupp med deltagare från Norge och Finland. Avsikten är att sammanföra resultat från denna studie med resultat från motsvarande datainsamlingar i Norge och Finland för syntes och spridning. Etiskt tillstånd att genomföra studierna inhämtas från respektive lands ansvariga myndigheter.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Om du är intresserad av att ta del av resultaten av studien kan du kontakta projektansvarig forskare.

Försäkring och ersättning

Ingen ersättning för deltagande utgår.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.
 
Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktar du ansvariga för studien.

Övriga ansvariga för studien

 

Sebastian Gabrielsson

Universitetslektor och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård
Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet
E-post: sebastian.gabrielsson@ltu.se
Tel: 0920-49 32 27

Nicole Wolpher

Socionom och med.mag med steg 1-utbildning i psykoterapi samt ledamot i SHEDOs styrelse
E-post: nicole.wolpher@shedo.se

Elias Zammata

Socionomstuderande samt suppleant i SHEDOs styrelse
E-post: elias.zammata@shedo.se

Samtycke till att delta i studien

Jag har tagit del av skriftlig information om studien.
Senast uppdaterad: 2023-04-05