"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Britt-Marie Lindgren

Jag är professor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag specialistutbildad sjuksköterska i psykiatrisk vård.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Hej! Jag heter Britt-Marie och jag är för närvarande prefekt vid institutionen för omvårdnad. I grunden har jag en anställning som professor i omvårdnad. Min bakgrund inom vården är som specialistutbildad sjuksköterska i psykiatrisk vård. Jag...

  • har ett uppdrag som prefekt vid institutionen,
  • undervisar i flera av institutionens program, företrädesvis om psykiatrisk omvårdnad men också om kvalitativ metod
  • forskar bland annat om självskadebeteende, ätstörningar, psykisk ohälsa och psykiatrisk omvårdnad i olika kontext.
  • är lokal koordinator för forskarskola inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SWEPROF, som startar hösten 2024.

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag framförallt från en specialistenhet för personer med ätstörningar men också från missbruksvård. Mitt avhandlingsarbete handlade om personer med självskadebeteende, deras närstående och vårdares erfarenheter från vården. Jag disputerade i november 2011 och har därefter fortsatt med företrädesvis kvalitativ forskning inom bland annat psykiatrisk heldygnsvård. I december 2017 blev jag utnämnd till meriterad lärare vid Umeå universitet.

Jag har sedan juli 2015 ett uppdrag (70%) som prefekt vid institutionen för omvårdnad och det löper till halvårsskiftet 2024.

Forskningsområden:

Psykiatrisk heldygnsvård för personer med Anorexia Nervosa - Personcentrerad omvårdnad, genus och makt; det övergripande syftet med projektet är att utforska innehållet och betydelsen av allmän psykiatrisk slutenvård av personer med Anorexia Nervosa, med fokus på personcentrerade praktiker, genus- och maktperspektiv.

Omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård för personer med svåra dissociativa tillstånd; det övergripande syftet med projektet är att utforska omvårdnad inom psykiatrisk slutenvård för personer med svåra dissociativa tillstånd, med särskilt fokus på dissociativ identitetsstörning och traumamedvetenhet.

Självskadebeteende bland män; jag ingår i en nordisk forskargrupp i ett projekt med flera delstudier som studerar självskadebeteende bland män. 

POSA - Psykiatrisk Omvårdnad inom Somatisk Akutsjukvård - att vårda personer med psykisk ohälsa inom somatisk akutsjukvård - mot en återhämtningsinriktad reflekterande praktik som stöd för lärande och samverkan; det övergripande syfte är att generera kunskap om hur personal inom somatisk akutsjukvård kan stödja återhämtning hos personer med psykisk ohälsa, med fokus på betydelsen av återhämtningsinriktad och reflekterande praktik.

Tid Tillsammans - en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv; det övergripande syftet med projektet är att först konstruera en teoretisk modell för processer i dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård och sen, baserat på den teoretiska modellen, utveckla, implementera och utvärdera en intervention med syfte att bidra till ett meningsfullt dagligt liv inom psykiatrisk heldygnsvård.

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa bland kommunanställda i gles landsbygd i norra Sverige; det övergripande syftet med avhandlingen är att i gles landsbygd kartlägga kommunanställdas psykosociala arbetsmiljö och hälsa samt beskriva medarbetares och chefers erfarenheter av arbetsmiljöarbete, stress och utmattning. Avslutat.

Förbättrad vård och smärtbehandling med femoralisblockad för patienter med höftfraktur; utvärdera om tidigt anläggande av femoralisblockad hos äldre patienter med höft fraktur kan minska det pre- och perioperativa behovet av systemisk analgetika och därmed också antalet postoperativa komplikationer. Avslutat.

Självskadebeteende - att sväva mellan hopp och förtvivlan. upplevelser och interaktion i en sjukvårdskontext; avhandlingsarbetet handlade om att beskriva erfarenheter av vård bland personer med självskadebeteende, professionella vårdare och närstående (föräldrar), samt att belysa tolkningsrepertoarer som konstruerar interaktionen mellan personer med självskadebeteende och deras professionella vårdare. Avslutat.

LARO – LäkemedelsAssisterad Rehabilitering för personer med Opiatmissbruk; beskriva upplevelser av att leva med opiatberoende och att delta i läkemedelsassisterad rehabilitering bland personer med opiatberoende. Avslutat.

International Journal of Mental Health Nursing
Gabrielsson, Sebastian; Wolpher, Nicole; Zammata, Elias; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2024, Vol. 45, (6) : 597-606
Söderberg, Anja; Gabrielsson, Sebastian; Looi, Git-Marie Ejneborn; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 14, (2)
Söderberg, Anja; Lindgren, Britt-Marie; Looi, Git-Marie Ejneborn; et al.
Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, IOS Press 2023, Vol. 75, (4) : 1215-1229
Asplund, Sofia; Lindgren, Britt-Marie; Åström, Sture; et al.
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 295-312
Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (9)
Sandsten, Anna; Lindgren, Britt-Marie; Strömbäck, Maria; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2023, Vol. 9 : 1-10
Unneby, Anna; Olofsson, Birgitta; Lindgren, Britt-Marie
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2022, Vol. 17, (1)
Asplund, Sofia; Åhlin, Johan; Åström, Sture; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2022, Vol. 17, (1)
Asplund, Sofia; Åhlin, Johan; Åström, Sture; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2022, Vol. 43, (12) : 1145-1154
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Reflective Practice, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 23, (5) : 539-551
Gabrielsson, Sebastian; Engström, Åsa; Lindgren, Britt-Marie; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 43, (2) : 154-163
Lindgren, Britt-Marie; Wikander, Tove; Neyra Marklund, Isabel; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 78, (5) : 1187-1211
Tofthagen, Randi; Gabrielsson, Sebastian; Fagerström, Lisbeth; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2022, Vol. 8 : 1-10
Unneby, Anna; Gustafson, Yngve; Olofsson, Birgitta; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2021 : 659-668
Asplund, Sofia; Åhlin, Johan; Åström, Sture; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (8) : 776-783
Derblom, Katharina; Lindgren, Britt-Marie; Johansson, Anna; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (6) : 1539-1549
Derblom, Katharina; Molin, Jenny; Gabrielsson, Sebastian; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (2) : 546-552
Gustafsson, Silje; Engström, Åsa; Lindgren, Britt-Marie; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2021, Vol. 42, (6) : 564-572
Lindgren, Britt-Marie; Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (12) : 1114-1122
Molin, Jenny; Strömbäck, Maria; Lundström, Mats O.; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 42, (6) : 549-554
Molin, Jenny; Vestberg, Maria; Lövgren, Anna; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2021, Vol. 16, (1)
Molin, Jenny; Öberg-Nordin, Monica; Arvidsson, Barbro; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (4) : 1074-1082
Eriksson, Johan; Lindgren, Britt-Marie; Lindahl, Elisabeth
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2020, Vol. 108
Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit; Hällgren Graneheim, Ulla
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29, (6) : 1192-1201
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundnivå, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 341-361
Lindgren, Britt-Marie
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (1) : 7-21
Lindgren, Britt-Marie; Ringnér, Anders; Molin, Jenny; et al.
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2019, Vol. 28, (2) : 551-559
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Archives of Suicide Research, Taylor & Francis 2018, Vol. 22, (2) : 173-192
Lindgren, Britt-Marie; Svedin, Carl Göran; Werkö, Sophie
International Journal of Mental Health Nursing, Australian College of Mental Health Nurses Inc. 2018, Vol. 27, (6) : 1698-1708
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Graneheim, Ulla Hällgren; et al.
Nurse Education Today, CHURCHILL LIVINGSTONE 2017, Vol. 56 : 29-34
Graneheim, Ulla H.; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit
Issues in Mental Health Nursing, Philadelpia: Taylor & Francis 2017, Vol. 38, (1) : 9-17
Melin, Ylva; Eklund, Margita; Lindgren, Britt-Marie
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2017, Vol. 7, (8)
Molin, Jenny; Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, (10) : 715-726
Berglund, Sara; Åström, Sture; Lindgren, Britt-Marie
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (1)
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 23, (9-10) : 595-604
Molin, Jenny; Hällgren Graneheim, Ulla; Ringnér, Anders; et al.
Issues in Mental Health Nursing, Taylor & Francis 2015, Vol. 36, (7) : 543-550
Hallgren Graneheim, Ulla; Jansson, Lilian; Lindgren, Britt-Marie
Psyche : psykiatrisk tidskrift, Johanneshov: Svensk sjuksköterskeförening 2015, (2) : 20-22
Lindgren, Britt-Marie
Psyche : psykiatrisk vårdtidskrift, Svensk sjuksköterskeförening 2015, (3) : 8-9
Lindgren, Britt-Marie
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 36, (2) : 82-88
Lindgren, Britt-Marie; Aminoff, Carina; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 36, (12) : 963-970
Lindgren, Britt-Marie; Eklund, Margita; Melin, Ylva; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 71, (4) : 860-869
Lindgren, Britt-Marie; Enmark, Annika; Bohman, Anna; et al.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2015, Vol. 22, (6) : 371-378
Lindgren, Britt-Marie; Hällgren Graneheim, Ulla
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 35, (5) : 395-402
Hällgren Graneheim, Ulla H; Slotte, Anna; Markström Säfsten, Helena; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 215-224
Hällgren Graneheim, Ulla; Johansson, Anneli; Lindgren, Britt-Marie
Aging & Mental Health, Routledge 2014, Vol. 18, (8) : 1029-1036
Johansson, Anneli; Olsson Ruzin, Helena; Hällgren Graneheim, Ulla; et al.
Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 247-259
Lindgren, Britt-Marie

Jag undervisar främst om självskadebeteende, ätstörningar och psykiatrisk omvårdnad inom sjuksköterskeprogram på grund och avancerad nivå. Undervisar också om kvalitativ metod på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Fika efter en forskare

"Dom förstår inte, jag skär mig för att överleva" - om självskadebeteende

Britt-Marie Lindgren, institutionen för omvårdnad