"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Småpappor och monsterhundar – en queerdidaktisk ansats rörande litteraturundervisning i gymnasieskolan

Doktorandprojekt Enligt den svenska skolans styrdokument ska värdegrunden genomsyra all undervisning, och detta värdegrundsarbete ska integreras med skolans kunskapsuppdrag. Hur detta ska ske lämnas dock osagt, vilket innebär en utmaning för dagens lärare. I denna avhandling undersöks hur värdegrundsarbetet skulle kunna integreras med specifikt litteraturundervisning, på ett sätt som gynnar såväl demokratin som litteraturläsningen.

I avhandlingen används queerteoretiska perspektiv för att tänka om kring värdegrunden och litteraturdidaktiken. Fokus ligger på makt och normer, rörande kön, ålder och sexualitet. Detta utgör ett teoretiskt arbete, som undersöker hur man kan läsa skönlitterära texter och tänka kring litteratur, undervisning och värdegrund för att främja kritisk reflektion och jämlikhet.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Litteraturvetenskap, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Att arbeta med normer och värderingar inom skolan är ingenting nytt. Inom litteraturundervisning tar detta sig ofta formen av att eleverna uppmanas att läsa ”normkritiska” eller uppfattat ”goda” böcker, medan det ”problematiska” rensas bort. Att ge eleverna tillgång till böcker i linje med samhällets normer antas fungera (demokratiskt) uppfostrande. Tyvärr är det inte alltid så enkelt. Eleverna kommer med säkerhet i kontakt med diskriminerande idéer på andra håll, och skolundervisningen riskerar att i relation uppfattas som auktoritär, ensidig och ”politiskt korrekt”.

Queerteorier intresserar sig för det skeva, utmanande och svåra. För litteraturläsning kan detta innebära att läsaren aktivt söker efter saker som går emot sina egna föreställningar, snarare än bekräftar dem. För litteraturundervisning kan det innebära att lärare vågar lyfta fram och diskutera böcker som provocerat, och att släppa taget om tolkningsföreträdet. Lärarens uppgift blir snarare att uppmärksamma mångfalden av möjliga tolkningar och att utmana elevernas läsningar. Det som värderas är inte elevernas förmåga att nå ”rätt tolkning”, utan snarare förmågan att se flera olika perspektiv, och till identifikation med och erkännande av flera olika sorters subjekt.       

Syftet med detta är inte att öka toleransen för individer med avvikande sexualitet eller könsuttryck, utan snarare att dekonstruera dikotomin normalt/avvikande. Samtidigt kan värdegrunden användas för att ge mer plats åt att läsa, prata och känna friare om litteratur i skolan, utan att det knyts till bestämda kunskapsmål. Ett queerteoretiskt inspirerat förhållningssätt till litteraturdidaktik kan på så sätt främja såväl jämställdheten som litteraturläsningen.

Avhandlingen kommer att rymma en teoretisk genomgång, där det undersöks hur queerteori kan användas för att tänka om tidigare litteraturdidaktik, och att integrera litteraturundervisning och värdegrundsarbete. Sedan genomförs (queera) läsningar av ett antal skönlitterära texter och receptionen av dem, med fokus på hur texterna stör (eller bekräftar) läsarnas föreställningar. Syftet med detta är att öppna upp flera perspektiv på texterna, som kan fungera som ett stöd för lärare i diskussion med elever kring texterna.

Handledare

Huvudhandledare: Anders Öhman
Biträdande handledare: Maria Jönsson

Senast uppdaterad: 2019-09-25