"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialpedagogisk fjärrhandledning

Forskningsprojekt Genom fjärrhandledning kan specialpedagogernas resor mellan skolor minska och tiden kan istället användas till att erbjuda handledning till fler klasslärare än vad som idag är möjligt. Denna tidseffektivisering kan i sin tur bidra till att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler elever tidigt och snabbare får de stödinsatser de har behov av.

Projektets syfte är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler klasslärare/pedagoger ges tillgång till fler handledningstillfällen som i sin tur bidrar till att fler elever får den specialpedagogiska verksamhet de har behov av när fjärrhandledning på vetenskaplig grund tillämpas.

Projektansvarig

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-08-30

Finansiering

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Forsknings- och utvecklingsarbetet baseras på utvecklingsbehov uttryckta av skolans aktörer, exempelvis specialpedagoger, klasslärare, rektor, kommuntjänstemän och politiker i en mindre kommun. Behovet är dessutom att hela utvecklingsarbetet ska så långt som möjligt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, detta gäller allt från planering, genomförande och dokumentation.

Samtliga glesbygdsskolor, med olika avstånd från centralorten, i glesbygdskommunen ingår och kommunen som helhet är representativ för hela landet vad gäller urbanisering över tid, skoldemografi och svårighet att rekrytera utbildade lärare. Det gör att resultatet av FoU-arbetet torde vara av intresse och kanske i viss mån överförbart till andra svenska glesbygdsskolor. Det som möjligen kan skilja denna kommun från andra små och medelstora kommuner i Sverige är att kommunens barn- och utbildningsnämnd (oavsett politiskt parti), har beslutat,  i motsats till den pågående skolnedläggningstrenden i Sverige, att aktivt värna om samtliga skolor i hela kommunen och ett politiskt motiv är att det ökar kommunmedborgarnas möjlighet att bo i hela den vidsträckta kommungeografi som kommunen omfattar.

Genom fjärrhandledning kan specialpedagogernas resor mellan skolor minska och tiden kan istället användas till att erbjuda handledning till fler klasslärare än vad som idag är möjligt. Denna tidseffektivisering kan i sin tur bidra till att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler elever tidigt och snabbare får de stödinsatser de har behov av.

Utvecklingsarbetets syfte är att öka likvärdigheten mellan kommunens skolor genom att fler klasslärare/pedagoger ges tillgång till fler handledningstillfällen som i sin tur bidrar till att fler elever får den specialpedagogiska verksamhet de har behov av när fjärrhandledning på vetenskaplig grund tillämpas.

Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen om hur olika specialpedagogiska handledningsinnehåll via fjärr från specialpedagoger tolkas och omsätts i klasslärares/pedagogens specialpedagogiska verksamhet i klassrummet.

Senast uppdaterad: 2020-10-08