"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

Forskningsprojekt Psykisk sjukdom är en av de viktigaste orsakerna till ohälsa bland unga människor runt om i världen.

Detta projekt genomförs av ett team som under flera år har arbetat tillsammans och var för sig, när det gäller psykisk hälsa, ungdom, genus och teoribaserad utvärdering. Den kunskap som vi producerar genom detta arbete kommer att vara användbar för att hjälpa forskare och beslutsfattare på olika nivåer att förstå hur man kan förbättra motståndskraften hos unga människor.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Varför detta är ett viktigt projekt?

Psykisk sjukdom är en av de viktigaste orsakerna till ohälsa bland unga människor runt om i världen. Svåra upplevelser för ungdomar, som fattigdom eller att endast ha några års skolgång kan öka risken för en psykisk ohälsa både som barn och senare när de är vuxna.

Ett nytt forskningsområde tittar på ”resilience” (motståndskraft), som anser hur och när ungdomar utvecklas på ett positivt sätt, även när de är missgynnade på många sätt. Studier har visat att det finns vissa personliga och sociala faktorer såsom att ha planeringsförmåga, god förhandlingsvana eller att vara uthållig som kan stärkas och främjas även bland ungdomar som är missgynnade på många sätt. När unga människor är mer motståndskraftiga är de mindre benägna att utveckla psykisk ohälsa och har bättre fysisk hälsa samt välbefinnande.

Att främja psykisk hälsa är en viktig åtgärd för att minska fattigdomen och ingår som ett mål i FN: s Sustainable Development Goals. Få människor har forskat om psykisk hälsa, motståndskraft (resilience) och skyddsfaktorer bland ungdomar i länder med låg medelinkomst och nästan ingen har utvärderat interventioner för att stärka motståndskraft. Det övergripande syftet med detta projekt är att anpassa och utvärdera en intervention för att bygga motståndskraft bland missgynnade unga kvinnor och män i norra Indien med en teoretisk ansats.

Vem arbetar i detta projekt och vad bidrar varje grupp med?

Detta projekt kommer att göras av ett team som har utfört arbete tillsammans och var för sig när det gäller psykisk hälsa, ungdom, genus och teoribaserad utvärdering under flera år.

De tre organisationer som arbetar tillsammans är den ideella Emmanuel Hospital Association (EHA) som har arbetat med psykisk hälsa i Indien under många år, enheten för Epidemiologi och Global hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet som har expertis i global hälsa och i teoribaserade utvärderingar och Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne (UOM) som har ett fokus på genus och psykisk hälsa.

Vi tror att detta ResearchLink projekt kommer att stärka kapaciteten hos alla deltagande grupper i psykisk hälsa bland utsatta ungdomar och teoribaserad utvärdering. Vi planerar gemensamma workshops i Sverige och Indien, kompetensbyggande av yngre forskare i Indien, virtuella möten var tredje månad, och genom att presentera vårt arbete till olika grupper i Sverige och Indien som är intresserade av ungdomars hälsa, psykisk hälsa och genus.

Vad har gjorts och vad kommer att göras i arbetet med utsatta ungdomar i Indien?

En studie av gruppen i Indien har visat att en strategi för att bygga ”resilience” (motståndskraft) bland unga kvinnor, som hade hoppat av skolan arbetar i grupper över fyra månader gav mycket goda resultat när direkt efter programmet avslutades, men efter åtta månader var det inte mycket effekt kvar.

En annan liknande studie fann att denna typ av intervention var mer tillämpbar bland unga kvinnor än unga män. Med utgångspunkt i dessa resultat planerar vi att ta reda på mer om hur man bygger motståndskraft i familjer och för att möta behoven hos unga missgynnade män, och sedan anpassa våra interventioner.

Vi kommer då att genomföra anpassade program under en sexmånadersperiod, och sedan utvärdera det att överväga hur och i vilka kontexter det fungerar för att stärka motståndskraften och psykisk hälsa bland 12-16-åringar. Vi kommer att utvärdera effektiviteten med hjälp av olika mätskalor och genom att intervjua ungdomar, föräldrar och befolkningen.

Vad kommer detta forskningssamarbete uppnå?

Den kunskap som vi producerar genom detta arbete kommer att vara mycket användbar för att hjälpa forskare och beslutsfattare på olika nivåer att förstå hur man kan förbättra motståndskraften hos unga människor.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-01-31