"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stress- och könshormoners verkningar på centrala nervsystemet

Forskningsprojekt GABA-steroider är en grupp CNS dämpande ämnen som bildas i kroppen. De kan vara nyttiga men också ge symtom och sjukdomar, GABA-steroid bildningen varierar framför allt hos kvinnor.

GABA-steroider liknar sömnmedlet Valium, bildas vid stress hos män och kvinnor samt hos kvinnor i menstruationscykeln. De har positiva effekter vid t.ex. akut stress men också negativa verkningar som liknar följderna av Valium-missbruk. I det här projektet kartläggs hur GABA-steroider ger sjukdomar. Det är uppenbart att kvinnor är mer drabbade. Mekanismerna för hur stress- och könshormoner framkallar sjukdomar är oklara. Vi har hittat ämmen som kan blockera skadliga GABA-steroider och i preliminära försök kunnat förhindra de minnes- och inlärningsstörningar som de framkallar. Dessa blockerare skall testas som läkemedel i framtiden.

Projektansvarig

Torbjörn Bäckström
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-785 21 44

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-04-06 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

huvudman: T. Bäckström, finansiar: VR, y2003: 360, y2004: 460, y2005: 460, y2006: 460, y2007: 550, y2008: 550, y2009: 550,

huvudman: T. Bäckström, finansiar: EU, y2003: 3240, y2004: 3360, y2005: 3400, y2006: 1800, y2007: , y2008: , y2009: ,

huvudman: M. Wang, finansiar: VR, y2003: , y2004: , y2005: 186, y2006: 186, y2007: 186, y2008: , y2009: ,

huvudman: T. Bäckström, finansiar: Industri, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: 2095, y2008: 2095, y2009: 760,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Bakgrund: I kroppen bildas Valium-liknande substanser (GABA-steroider) vid stress och hos kvinnor i menstruationscykeln. GABA-steroiderna är nedbrytningsprodukter av stresshormonet desoxicorticosteron och könshormonen progesteron och testosteron. De påverkar hjärnans största hämmande system, GABA-systemet, genom att förstärka GABA:s egen effekt på GABA-A-receptorn. GABA-A-receptorn är även målreceptorn för benzodiazepiner (BZ, Valium-lika substanser), barbiturater och alkohol. GABA-steroiderna har positiva effekter vid t.ex. akut stress, men också negativa verkningar liknande dem som ses vid Valium-missbruk. Dessa negativa effekter ger symtom och sjukdomar.

GABA-steroider bildas hos kvinnor från gulkroppen i äggstocken och vid stress från binjurebarken hos både män och kvinnor. Ca 6-10% av kvinnor regerar med kraftig negativ humörpåverkan vid bildning av GABA-steroider och ca 35-45% med medelsvår humörpåverkan. Även andra hjärnfunktioner påverkas negativt av GABA-steroiderna som ger trötthet, inlärningssvårigheter, störd minnesfunktion, balans och rörelsestörningar, sömnstörningar och försämring av vissa typer av epilepsi. Vid långtidsexponering utvecklas okänslighet för GABA-steroider men samtidigt även för GABA själv, vilket leder till att GABA-systemet - "hjärnans bromssystem" - fungerar sämre. Det ger koncentrationssvårigheter, låg stresströskel och är troligen en viktig komponent i stressutlöst depression (utbrändhet). När GABA-steroidproduktionen upphör får man ett abstinenstillstånd som bl.a. märks som fler epileptiska anfall och migränattacker under menstruationen.

Man känner redan till att GABA-steroider framkallar en ombildning av GABA-A-receptorns fem olika delenheter i råttans hippocampus en del av hjärnan involverad i inlärning och relaterad till ökad ångest/depresivt beteende. Man vet att när GABA-receptorn förändras i sin subenhetuppsättning förändras också dess svar på alkohol, BZ, och GABA-steroider.

Målet är att finna basen för GABA-steroidinducerade symtom och tillstånd samt utveckla behandling mot dessa. Frågeställningar: Vilken är den molekylära basen för GABA-steroidinducerade humör och inlärningsstörningar? Går det att förhindra GABA-A-receptorombildningen och därigenom de negativa effekterna? Varför reagerar bara vissa individer på GABA-steroid provokation trots att alla har variationer i GABA-steroid concentrationer?

Innehåll: Att molekylärbiologiskt karakterisera djurexperimentella modeller for GABA-steroid inducerad okänslighet, abstinens, humör- och inlärnings/minnesstörningar, med hjälp av hybridisering in situ, QRT-PCR- och immunohistokemimetoder. Vidare att med HPLC- och RIA-metoder bestämma GABA-steroidkoncentrationer i motsvarande hjärnregioner för att klarlägga förhållandet mellan koncentration och effekt, göra receptorfarmakologiska studier med alla kroppsegna stress- och könshormonmetaboliter och klarlägga deras effekter på GABA-medierat kloridupptag, som agonister eller antagonister. Med hjälp av voltage-clampmetoder i rekombinant framställda GABA-A receptorer studera specificiteten av GABA-steroider och möjliga blockerare till specifika receptorkombinationer. Med Patch-clampmetoder studera GABA-steroidsvaret i olika hjärndelar vid olika fysiologiska tillstånd hos honor och hanar i de experimentella modellerna. Verifiera de djurexperimentella fynden av GABA-steroid agonist och blockering i humana psykofysiologiska metoder hårt styrda av GABA-A-systemet samt i symtombaserade studier. I human studier karakterisera GABA-A funktionen vid sjukdomar med hög GABA-steroid produktion. Att med funktionell magnet röntgen (MRI) hos människa studera stimulerad respons i emotions centrat amygdala och minnes centrat hipocampus med och utan påverkan av GABA-steroider.

Projektets nytta: Stressrelaterade tillstånd är ett växande samhällsproblem där den underliggande biologiska förståelsen är oklar och behöver utredas. Att GABA-steroider är involverade i framkallandet av tillstånden är redan påvisat. Det är uppenbart att kvinnor är mer drabbade än män och att det finns en könskillnad i depression, med specifika menstruationscykelbundna tillstånd som en stor del av den kvinnliga befolkningen lider av. Stress- och könshormonernas betydelse i sammanhanget behöver mer tydligt klarläggas, framför allt rollen av de GABA-A-receptoraktiva progesteron- och testosteronmetaboliternas mekanismer. Vi har redan hittat blockerare av de skadliga GABA-steroiderna och i preliminära försök kunnat förhindra utvecklingen av minnes- och inlärningsstörningar framkallade av GABA-steroider. Dessa blockerare bör kunna användas som läkemedel för att förhindra uppkomsten av sjukdomar och underlätta rehabiliteringen hos dem som redan fått GABA-steroidorsakade tillstånd.

Senast uppdaterad: 2019-09-18