"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska Innebandyförbundets inkluderingsresa

Forskningsprojekt I projektet studeras Svenska Innebandyförbundets arbete med att inkludera parasport i sin verksamhet. Det pågående arbetet är en del av en större organisationsförändring inom Riksidrottsförbundet där de idrotter som Svenska Parasportförbundet administrerat förs över till mottagande specialidrottsförbund.

I projektet studeras SIBFs arbete med att inkludera parasport i sin verksamhet. Vilka förutsättningar som finns för en framgångsrik inkludering av paraidrottare undersöks genom kvantitativa och kvalitativa metoder på olika nivåer inom SIBF. Centrala frågor är vilka möjligheter och utmaningar som finns för en framgångsrik inkludering och vilken beredskap som finns på olika nivåer för att arbeta med inkluderingsprocessen.

Projektansvarig

Staffan Karp
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 18

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-05-01 2022-04-30

Finansiering

Svenska Innebandyförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Idrottshögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Projektet är ett exempel på praktiknära idrottsforskning och bedrivs i samverkan med Svenska Innebandyförbundet (SIBF). Särskilt fokuseras vilka förutsättningar som finns för att ta emot och inkludera föreningar och utövare av parainnebandy. En annan central fråga är vad som åstadkoms genom det strategiska arbetet inom SIBF med regional samverkan som metod för framgångsrik inkludering.

Projektet består av två delar. Under 2020-05-01 till 2021-04-30 studeras förutsättningar för en framgångsrik inkludering inom olika nivåer av SIBF. Under 2021-05-01 – 2022-04-30 studeras vad som uppnås genom det strategiska arbetet med regional samverkan som metod för framgångsrik inkludering.

Förutsättningar för framgångsrik inkludering

I fokus för studiens första del är vilka förutsättningar som finns för att inkludera parainnebandy inom SIBF:s verksamhet. I dialog med företrädare för SIBF definierades tre områden som centrala att undersöka för en djupare förståelse för förutsättningar för en inkluderingsprocess. Dessa områden är Möjligheter, Utmaningar och Beredskap. Med Möjligheter avses uppfattningar om vad en inkludering kan föra med sig som kan anses gynna svensk innebandy. Med Utmaningar avses uppfattningar om sådant som upplevs som hinder eller barriärer för en framgångsrik inkludering. Med Beredskap avses vilken kunskap som finns om inkluderingsprocessens syfte och mål och vilka uppfattningar som finns om var i processen man befinner sig. Då en framgångsrik inkludering förutsätter ett arbete på olika nivåer inom svensk innebandy har de valda områdena undersökts på förbunds-, distrikts-, förenings- och utövarnivå. Detta har gjorts genom både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av enkäter och intervjuer.

Dialogmöten som metod för framgångsrik inkludering

I fokus för studiens andra del är vad som åstadkoms genom det strategiska arbetet med regional samverkan som metod för framgångsrik inkludering. I denna del följs de dialogmöten som arrangeras under året där företrädare för SIBFs olika distriktsförbund, Parasportförbundets distriktsförbund och RF-SISU distrikten deltar. Vilka effekter dialogmötena får undersöks genom fokusgruppsintervjuer med företrädare för SIBF, Parasportförbundet och RF-SISU distrikten. För att få en bredare bild av om dialogmötena ger några avtryck i de verksamheter som omfattas av metoden kommer också enkät att användas som metod för studien.  

Senast uppdaterad: 2021-06-28