"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

FAQ

Vad heter forskningsprojektet?

Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project

Vad handlar forskningsprojektet om?

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva och jämföra upplevelser av hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga ett till fem år efter uppkomst av en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden. Projektet ska dessutom undersöka om, hur och i vilken omfattning sjuklighet relaterat till en förlossningsbristning av tredje eller fjärde graden påverkar det dagliga livet och arbetsförmåga.

Varför genomförs detta projekt?

Cirka en tredjedel av kvinnor med förlossningsbristningar av tredje eller fjärde graden uppger att de har kvarstående problem ett år efter förlossningen. Detta forskningsprojekt kan bidra med ny kunskap för att fylla existerande kunskapsluckor och bidra till att skapa förbättrad förståelse hur kvinnors vardag och arbetsliv påverkas på längre sikt än ett år. Vidare syftar forskningsprojektet till att eftervården för kvinnor med förlossningsbristningar av tredje och fjärde graden kan förbättras och att konsekvenser för arbetslivet och eventuell inverkan på sjukförsäkringssystemet synliggörs.

Vilken organisation är ansvarig för projektet?

Umeå universitet är huvudman för forskningsprojektet.

Hur går delstudie 1 och 2 till?

I delstudie 1 och 2 har intervjuer genomförts med ett urval av kvinnor som har kvarstående besvär. Intervjufrågorna berör kvinnornas upplevelse av det dagliga livet samt arbetsförmåga och om och hur de har anpassat sin situation på grund av kvarstående problem efter förlossningsbristningen. Ett viktigt bifynd i intervjuerna var kvinnornas kontakter med sjukvården vilket undersöks i delstudie 2.

För att delta i individuella intervjuer ska deltagarna uppfylla följande kriterier:

  • Uppleva kvarstående besvär efter bristning på anala slutmuskeln (förlossningsbristning grad 3 eller grad 4)
  • Det har gått minst 1,5 år sedan förlossningen där skadan uppstod, men inte mer än 5 år
  • Deltagarna får inte vara föräldralediga eller åter igen gravida

Intervjuerna genomfördes via digitalt mötesverktyg och datainsamling avslutades våren 2021 (delstudie 1) respektive våren 2022 (delstudie 2).

Hur anmäler jag mitt intresse att delta i delstudie 1 och 2?

Rekrytering till intervjustudierna (studie 1 och 2) är avslutad och resultat publiceras inom kort (status: december 2022).

Kan jag delta i flera delstudier i projektet?

Ja

Måste jag svara på alla frågor?

Enbart frågan om samtycke att delta är obligatorisk. Studiedeltagare kan välja att avstå från att besvara frågor som dem inte känner sig bekväma med.

Kan jag ångra mitt deltagande i projektet?

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta projektansvarig Margareta Persson.

Vilken ersättning får jag för mitt deltagande?

Ingen ersättning utgår till forskningspersonerna.

Hur hanteras mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. I intervjun kommer du att få frågor om ditt dagliga liv och din arbetsförmåga. Svaren från varje deltagare avidentifieras och tilldelas en kod. Kodnyckeln som kopplar ihop din identitet med dina intervjusvar förvaras separat från dina svar i ett låst utrymme som enbart projektansvarig har tillgång till. De avidentifierade intervjusvaren bearbetas och redovisas på gruppnivå, vilket innebär att inga enskilda individers svar kan identifieras när resultat presenteras. I enlighet med gällande forskningsetiska riktlinjer sparas dina svar i 10 år. 

Dina svar och dina resultat behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet. Enligt EU:s dataskydds­förordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i forskningsprojektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig forskare, Margareta Persson. Dataskyddsombudet vid Umeå universitet nås på pulo@umu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Vart kan jag läsa om resultaten av detta projekt?

Att ta del av resultatet från detta forskningsprojekt är frivilligt. Resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar. Aktuell information om forskningsprojektet och dess anonymiserade resultat publiceras även fortlöpande på projektets hemsida.

Om dataanalyserna leder till oförutsedda fynd som kan ha betydande inverkan på kvinnor med förlossningsbristningar av tredje eller fjärde graden kan datainsamlingen avbrytas i förtid. Resultaten presenteras i så fall skyndsamt så att lämpliga förändringar av vård, som ska tillgodose de identifierade behoven, kan genomföras.

Senast uppdaterad: 2023-01-03