"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Toleransens natur och konsekvenser

Forskningsprojekt Medan tolerans anses nödvändigt för att uppnå och upprätthålla demokrati, har forskningen om tolerans länge präglats av en rad oklarheter. Både teoretiska och empiriska perspektiv har lidit av problem som sammanblandningen av tolerans med fördomar och oförmågan att analysera tolerans på ett tidsmässigt, rumsligt och politiskt neutralt sätt.

Projektansvarig

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Nyligen introducerade vi en ny abstrakt konceptualisering av tolerans som är analytiskt distinkt från fördomar och andra relaterade fenomen, i syfte att komma till rätta med dessa brister. Genom att definiera tolerans som en ”värdeorientering gentemot olikhet” och utveckla ett mått på tolerans som är flerdimensionellt, abstrakt och politiskt neutralt öppnades möjligheten att studera tolerans över tid. Framtida forskning har nu för första gången potential att bidra med väsentlig kunskap om konsekvenserna av tolerans (eller brist på sådan) för demokratiska samhällen.

Mot denna bakgrund undersöker projektet konsekvenser av tolerans inom tre nyckeldomäner: ingruppsattityder (e.g., nationalism), utgruppsattityder (e.g., etniska fördomar) och demokratiska värderingar och attityder (e.g., politisk tillit). Vi studerar de longitudinella sambanden mellan tolerans och dessa utfall med hjälp av tre paneldataset som innehåller vårt mått på tolerans. För att bätytre förstp toleransens konsekvenser så undersöker vi också vilka som är toleranta. Målsättningen är också att de empiriska studierna skall bidra till att utveckla den teoretiska förståelsen av toleransens natur. En belysning av toleransens empiriska implikationer kommer att stärka kunskapen om toleransens natur och därigenom bidra till en mer empiriskt grundad samhällsdiskussion om toleransens roll i demokratiska samhällen.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-16