"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå

Forskningsprojekt Mer kunskap om varför chefer undviker, och vilka konsekvenser det får för implementeringen av interventioner, är viktig för att kunna skapa rätt förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Detta projekt har som målsättning att studera konsekvenser av chefers undvikande beteenden vid interventioner på organisationsnivå, liksom vad som orsakar dessa beteenden. Projektet baseras på medarbetardata från en hälsofrämjande intervention på organisationsnivå. Denna utvärdering omfattar fem mättillfällen insamlade under en treårs period. Dessutom kommer chefsdata från en SCB enkät med två mättillfällen nyttjas för att studera chefers förutsättningars relation till deras undvikande beteenden.

Projektansvarig

Robert Lundmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Interventioner på organisationsnivå är en viktig del i arbetet med att förebygga ohälsa på arbetsplatser. Tyvärr misslyckas implementeringen av dessa allt för ofta, vilket utöver att planerade förbättringar i arbetsmiljö går om intet också resulterar förändringströtthet och därmed svårigheter att genomföra framtida interventioner. Chefer som undviker att ta ansvar för att leda implementeringen av interventionerna nämns ofta som en förklaring till varför misslyckandena uppkommer. 

Projektet förväntas framförallt generera kunskap om varför chefer undviker att stödja implementering. Denna kunskap är betydelsefull för organisationer i arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att bli framgångsrika i arbetet med genomförandet av interventioner på organisationsnivå, och därigenom främjandet av medarbetares arbetsrelaterade hälsa.

FORTE-logo-cmyk-1A-SE.jpg

Senast uppdaterad: 2021-05-18