"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utforma sociala nätverksinterventioner i Nepal och Indonesien: nätverket SNI-LINKS

Forskningsprojekt Länka svensk, nepalesisk och indonesisk kapacitet för att utforma effektiva och jämlika sociala nätverksinterventioner för hälso- och fattigdomsbekämpning: nätverket SNI-LINKS

SNI-LINKS syftar till att stärka medlemmarnas kapacitet och kompetens inom forskning om sociala nätverk för att informera om utformningen av framtida sociala nätverksinterventioner i Nepal och Indonesien.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Längre beskrivning av projektet

Projektet är interdisciplinärt och har sin hemvist i hälso- och utvecklingsforskning, med särskilt fokus på sociala nätverksinsatser för hälso- och fattigdomsbekämpning.Ett grundläggande antagande i forskning om sociala nätverk är att individer inte agerar isolerat utan är verkar i nätverk av relationer och interaktioner. Tidigare forskning visar på samband mellan sociala nätverk och hälsa. Icke desto mindre har lite forskning fokuserat på kunskapsluckor inom detta område i låg och medelinkomstländer (LMIC). Endast cirka 10% av alla hälsorelaterade sociala nätverksstudier härrör från LMIC.

SNI-LINKS utgår ifrån antagandet att ett socialt nätverk skapar ett informellt skyddsnät som är ovärderligt för hälsa och välbefinnande i resurssvaga miljöer, där det formella skyddsnätet ofta är relativt svagt. Då sociala närverk är kopplade till makronivåer och tidigare forskning framför allt kommer ifrån höginkomstländer (HIC) är det dock fortfarande oklart om de samband mellan sociala nätverk och hälsa som framkommit är universella och starka nog för att styra interventioner och (hälso-) politiska beslut i LMIC. SNI-LINKS ser också relationers betydelse för fattigdom dvs. fattigdom levs, hanteras, förhandlas och reproduceras i relationer med andra. Frågan om sociala nätverk hjälper till att hantera - eller fly - fattigdom förblir komplex.

SNI-LINKS kommer att använda två nya koncept för att studera sambandet mellan sociala nätverk, hälsa och fattigdom. Ett mer holistiskt perspektiv på fattigdom har införts genom begreppet ”precarity”. ”Precarity” går längre än den strukturella förklaringsmodellen till fattigdom och hänvisar till osäkerhet i samband med global ekonomisk och social förändring. Specifikt kommer SNI-LINKS att utforska ”precarity” i förhållande till mat och hälsovård. En nyligen föreslagen ”research agenda for networked lives” presenterade begreppet ”tie activation" som hjälper till att förstå beslut om vem man skall hjälpa, när man skall hjälpa till, hur man bäst kan hjälpa till och om man överhuvudtaget skall hjälpa.

SNI-LINKS grundar sig på tidigare forskningserfarenheter från medlemmarna och syftar till att undersöka två hälsoproblem - tuberkulos (TBC) och undernäring - ur ett ”precarity” perspektiv som bygger på den förklarande kraften av nätverk på mesonivå. TBC och undernäring utgör stora folkhälsoutmaningar i både Nepal och Indonesien. Covid-19-pandemin har också påverkat sociala nätverk negativt. Människors fysiska och psykiska hälsa har försämrats och har påverkat utsatta och fattigare grupper oproportionerligt. Både tuberkulos och undernäring har nått oroande nivåer under pandemin i både Nepal och Indonesien, vilket förklaras till stor del av att tillgången till mat och hälso- och sjukvård har påverkats negativt. SNI-LINKS syftar till att stärka medlemmarnas kapacitet och kompetens inom forskning om sociala nätverk för att informera om utformningen av framtida sociala nätverksinterventioner i Nepal och Indonesien. TBC och undernäring hänger ihop och det är därför viktigt att studera både särskilda sociala nätverk för tuberkulospatienter och lokala nätverk för att säkra mat.

De specifika forskningsfrågorna, som kommer att undersökas genom formativa forskningsaktiviteter är följande: - Vilka är de vanliga strukturella, funktionella och kvalitetsrelaterade egenskaperna hos tuberkulospatienters sociala nätverk samt hos nätverk som används av medlemmar i lokalsamhället? - Hur aktiveras och används dessa nätverk när det finns speciella behov (dvs behov av tillgång till vård, behov av att säkra mat)? Dessa frågor kommer att utforskas genom en serie seminarier och workshops samt med hjälp av mindre fältaktiviteter.

Partners består av HERD International och Ministry of Health and Population, Nepal; Department of Public Health, Gadjah Mada University, Indonesia; Indonesien; och Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-16