"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utom tävlan – En studie av alternativa föreningsaktiviteter med betoning på föreningsfostran

Forskningsprojekt Föreningsidrottens tävlingsinslag har av många forskare identifierats som ett av problemen när det gäller att attrahera barn och ungdomar till föreningsverksamhet och inte minst när det gäller att behålla dem i verksamheten längre upp i åldrarna.

Syftet med forskningsprojektet är att studera föreningsaktiviteter och verksamheter där tävlingsmomentet är av underordnad betydelse. Kan andra former av verksamhet än de som vanligtvis förknippas med traditionell föreningsidrott, där betydelsen av tävling och rangordning har tonats ned, aktivera de grupper som inte tidigare omfattats av föreningsidrottens aktiviteter och de grupper som av olika anledningar lämnar föreningsidrotten?

Projektansvarig

Josef Fahlén
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-01-01 2011-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Idrottshögskolan, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

Följande övergripande frågor fokuseras:

  1. Vilka typer av verksamheter som bedrivs i idrottsföreningars regi kan karaktäriseras som alternativa i meningen ej tävlingsinriktade?
  2. Vilka grupper barn och ungdomar är det som attraheras av dessa verksamheter?
  3. Vilken roll har ledarna i dessa verksamheter att konkretisera föreningsidrottens målsättningar om föreningsfostran?
  4. Vilka är de kortsiktiga effekterna för deltagare, ledare och föreningar?

Med anledning av resultaten från den senaste utvärderingen av statens stöd till idrotten finns det goda anledningar att fundera över hur föreningsidrottens aktiviteter utformas i ett Idrott åt alla – perspektiv i enlighet med Idrotten vill. Utvärderingen betonar att den svenska föreningsidrotten i allt väsentligt sköter sitt uppdrag men att det finns tillräckligt många undantag från den regeln för att uppdraget bör tydliggöras i syfte att verkligen skapa en idrott åt alla oavsett kön, ålder, etnicitet, förmåga och ekonomisk status. Denna uppmaning har redan innan den kom hörsammats av föreningar runt om i landet som med syftet att nå fler grupper av barn och ungdomar med ett mer varierat utbud startat andra former av verksamhet än de som vanligtvis förknippas med traditionell föreningsidrott, där betydelsen av tävling och rangordning har tonats ned. Kunskap om dessa så kallade alternativa verksamheter och aktiviteter är relevant i flera avseenden: 1) Förmår föreningsidrotten i tillräcklig utsträckning förändra karaktären på sina aktiviteter i så måtto att de kan karaktäriseras som i första hand inriktade mot målen om föreningsfostran?; 2) Är dessa typer av aktiviteter en framkomlig väg när det gäller att aktivera de grupper som inte tidigare omfattats av föreningsidrottens aktiviteter och de grupper som av olika anledningar lämnar föreningsidrotten?; 3) Är föreningsidrotten i sin nuvarande organisation och med sin nuvarande kompetens rustade att erbjuda de aktiviteter som krävs för att nå de grupper som aktiviteterna har avsikten att nå? Den nya kunskap som forskningsprojektet bidrar med är betydelsefull för föreningsidrottens verksamhetsutveckling, särskilt i ett Idrott åt alla – perspektiv i enlighet med Idrotten vill.

Senast uppdaterad: 2021-09-13