"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

Forskningsprojekt Våld i nära relation är ett sedan länge konstaterat individ- och samhällsproblem, i Sverige såväl som i andra länder. Våld från närstående drabbar barn, ungdomar och vuxna, flickor och kvinnor såväl som pojkar och män.

Våld i nära relation kan gälla barn som utsätts för våld av sina föräldrar, ungdomar som utsätts för s.k. dating violence, vuxna kvinnor och män som utsätts för våld av sin partner mm. Det kan gälla utsatthet för sexuellt våld, fysiskt våld eller psykiskt våld. Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt att, med nyttjande av ett redan befintligt dataset, bidra med ökad kunskap inom de eftersatta kunskapsområden.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-01-01

Finansiering

The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet baseras på enkäter som besvarats av 5 681 kvinnor och 4 654, ett befintligt dataset som åren 2012-2013 tillskapades på initiativ av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Det övergripande syftet med föreliggande forskningsprojekt är att, med nyttjande av ett redan befintligt dataset, bidra med ökad kunskap inom eftersatta kunskapsområden när det gäller våld i nära relation.

I ett första steg är syftet att belysa prevalensen utsatthet för våld i nära relation i ett representativ urval av svenska kvinnor och män i 18-74 årsåldern (N=10 337) samt att med traditionell multivariat metodik åskådliggöra kopplingen mellan utsatthet för olika former av våld (sexuellt, fysiskt och psykiskt), inom och över olika skeden i livet (barndom, ungdomsperiod, vuxenlivet), med beaktande av relevanta confounders.

I ett andra steg är syftet att analysera prevalensen av olika karaktäristiska mönster av utsatthet för våld i nära relation över barndomen, ungdomstiden och vuxenlivet samt hur grupper av kvinnor och män med olika livsmönster av utsatthet karaktäriseras av centrala psykosociala förhållanden under barndomen, i ungdomsåren och i vuxenlivet, inklusive hur olika sådana mönster kan kopplas till förekomster av fysisk och psykisk ohälsa. Ett naturligt inslag i de planerade studierna är att belysa i vilken utsträckning erhållna resultat är stabila respektive olika för kvinnor och män och i olika generationer. Projektet är tänkt som ett doktorandprojekt.

Senast uppdaterad: 2023-03-29