"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våld i nära relationer - Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv

Doktorandprojekt Att utsättas för våld av någon man har starka sociala och känslomässiga band till kan vara traumatiskt och påverka hälsan negativt. Utöver de omedelbara skadorna våldet orsakar handlar det också om kränkningar av den egna integriteten, och ett svek som rör den utsattas tillit och förtroende till närstående personer. Sammantaget riskerar våldet ha stor påverkan på den som utsätts. I det här doktorandprojektet studeras utsatthet för våld i nära relationer.

Syftet med föreliggande projekt är att studera utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i nära relationer i ett representativt urval av 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år folkbokförda i Sverige.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-15 2023-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Syftet med föreliggande projekt är att studera utsatthet för sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i nära relationer i ett representativt urval av 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år folkbokförda i Sverige. Datamaterialet består av svar från enkätundersökningen samt uppgifter från Socialstyrelsens Patientregister (PAR) och Statistiska centralbyråns longitudinella integrationsdatabas (LISA). Focus för projektet är att undersöka förekomsten av utsatthet för våld i nära relationer i barndomen, under tonårstiden och i vuxenlivet med beaktandet av sociodemografiska- och psykosociala levnadsomständigheter. Vidare är syftet att analyseras mönster av utsatthet för våld från närstående i relation till social, fysisk och psykisk ohälsa.

Jämfört med det i dag aktuella kunskapsläget kommer resultaten bidra till ökad kunskap om hur utsatthet för olika former av våld i nära relationer utvecklas över tid för olika grupper av kvinnor och män, ytterligare bidra till kunskapen om hur utsatthet för våld i nära relationer påverkar risken för poly- och reviktimisering samt hur mönster av utsatthet för våld i nära relationer kan härledas till social, fysisk och psykisk ohälsa. I ett längre och mer praktiskt orienterat perspektiv torde detta vara viktig kunskap för att nyansera och utveckla effektivare strategier och metoder för att upptäcka, bemöta, stödja och hjälpa barn, kvinnor och män som utsätts för våld av närstående personer. 

Senast uppdaterad: 2020-05-13