"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediationanalys

Forskningsprojekt Stroke är en ledande orsak till död och funktionsnedsättning i västvärlden, drabbar alla samhällsgrupper och involverar stora delar av hälso- och sjukvårdssystemet. Forskning har visat att det i Sverige finns en socioekonomisk stratifiering där socialt underprivilegierade patienter har sämre tillgång till vård i akutskedet samt till sekundärprevention efter stroke och sämre utfall. Att dessa skillnader existerar är väletablerat men frågan kvarstår varför och hur de kan förebyggas.

Genom detta interdisciplinära projekt vill vi besvara dessa frågor. Projektet är ett samarbete med Riksstroke, det svenska strokeregistret, och kommer att ha tillgång till unika länkade registerdata. Genom att kombinera data av hög kvalitet med utveckling av avancerade statistiska metoder relaterade till det framväxande fältet kausal mediationanalys kommer vi att kunna ge nya insikter om de kausala mekanismerna bakom socioekonomiska skillnader i hälsa.

Projektansvarig

Anita Lindmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2019-2022: 4 800 000 kr
FORTE, 2019-2021: 3 830 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Statistik

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att: (i) undersöka orsaksmekanismerna bakom socioekonomiska ojämlikheter i strokevård/behandling och utfall efter stroke, (ii) utvärdera och implementera nyligen utvecklade metoder för mediationanalys för komplicerade orsaksmekanismer i strokesammanhanget, (iii) utveckla flexibla metoder för sensitivitetsanalys för att utvärdera betydelsen av avsteg från antagandena bakom mediationanalys och därmed erhålla mer tillförlitliga skattningar av direkta och indirekta effekter, och (iv) implementera utvecklade metoder i offentligt tillgänglig programvara samt ge en guide till mediationanalys för tillämpade forskare.

Genom förbättrad kunskap om orsaksmekanismerna mellan socioekonomi och strokevård/utfall efter stroke kommer projektets resultat kunna ligga till grund för politiska beslut som rör prioriteringar inom vård och hälsa. Genom att utveckla och förbättra metoder för kausal mediationanalys och göra dessa tillgängliga för forskare i praktiken kommer vi även att tillhandahålla verktyg som kan bidra till svar på var och varför socioekonomiska skillnader uppstår inom hälsoområdet.

Senast uppdaterad: 2022-01-13