"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Varför hamnar kvinnor efter under doktorandutbildningen och den tidiga karriären i Sverige: En longitudinell och komparativ studie om könsskillnader i vetenskaplig prestation och karriärsutveckling

Forskningsprojekt Trots en ökning av kvinnor inom högre utbildning och ett ökat fokus på jämställdhetsfrågor från forskningspolitiskt håll, tenderar kvinnor att publicera mindre och ha en sämre karriärsutveckling än män.

Syftet med detta projekt är att förklara könsskillnader bland doktorander i Sverige med avseende på vetenskaplig prestation och den tidiga karriärsutvecklingen.

Projektansvarig

Jonas Lindahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 00

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Vi vet att könsskillnader i produktivitet uppstår redan under doktorandutbildningen. En konsekvens av detta är att kvinnor får en sämre start på karriären då vetenskapliga publikationer är viktiga i konkurrensen om forskningsanslag och tjänster. Detta är problematiskt då små skillnader tidigt i karriären tenderar att kumulera över tid.

De mer övertygande förklaringarna till dessa tidiga könsskillnader relaterar till att kvinnor i högre utsträckning än män har olika typer av karriäravbrott. Exempel på avbrott kan vara, graviditet, föräldraledighet, hälsoproblem, och deltidsarbete. Denna linje av förklaringar har dock varit svår att grundligt undersöka i den tidigare forskningen.

I detta projekt vill jag undersöka effekten av denna typ av avbrott genom att konstruera ett unikt datamaterial bestående av registerdata på individnivå från SCB kombinerade med publikationsbaserade data från svenska arkiv för forskningspublikationer. Detta rika datamaterial möjliggör en forskningsdesign som i stort saknas i den tidigare forskningen: En storskalig kvantitativ design med vilken jag kan fastställa den relativa effekten hos de flesta faktorer vi känner till som påverkar könsskillnader, samt hur dessa faktorer relaterar till varandra.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-11-16