"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Emelie Hane Weijman Illustratör

Yrkesstrukturens betydelse för att bidra till framgångsrik regional omvandling

Forskningsprojekt I takt med att samhället förändras, ändras även de ekonomiska förutsättningarna. Detta kan slå väldigt olika mot olika regioner, eftersom skillnaderna är stora när det gäller befolkning, tillgänglig arbetskraft och näringslivsstruktur. För att öka förståelsen av vilka förutsättningar som påverkar hur en region hanterar ekonomisk omvandling, syftar detta projekt till att kartlägga hur yrkesstrukturer i olika regioner förändras över tid.

Med hjälp av unika data på hela den svenska arbetskraften och den europeiska arbetskraftsundersökningen kommer projektet analysera hur förändringen av regionala yrkesstrukturer påverkar möjligheten för regional utveckling. Genom att använda nya metoder för att visualisera och analysera relationer i stora datamängder kommer projektet bringa ny kunskap om regionala möjligheter och begränsningar att nå en positiv omvandling. I förlängningen kommer denna grundforskning ge värdefull kunskap till regionala beslutsfattare hur en framgångsrik omvandlingspolitik kan genomföras.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-07-01 2021-06-30

Finansiering

Totalt: 3 902 000

2018: 538 000

2019: 1 432 000

2020: 1 386 000

2021: 546 000

 

Markus och Marianne Wallenbergs stiftelse (MMW)

 

Rikard Eriksson

 

 

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Tidigare forskning har i stort bortsett från att en framgångsrik industriell eller teknologisk förnyelse inte går att likställa med ökad sysselsättning eller regional utveckling. Detta eftersom förnyelse ofta sammankopplas med en relativ minskning av mindre konkurrenskraftiga verksamheter och uppgifter. Denna omvandling tenderar också vara ojämnt regionalt fördelad. Då den regionala nivån är den huvudsakliga arenan för arbete och fritid, måste dessa utmaningar mötas med kunskap om de regionala sammanhangens betydelse. Trots detta är de regionala dimensionerna av jobbstrukturens förändringar endast analyserade i begränsad omfattning.

Detta projekt är indelat i tre delstudier. I delstudie 1 kommer data från den Europeiska arbetskraftsundersökningen användas för att analysera hur den ekonomiska strukturen i Europa (EU25) förändras över tid och särskilt i samband med utvidgningen av nya medlemsländer. Delstudie 2 fokuserar på den svenska kontexten genom att analysera yrkesstrukturernas dynamik inom både regioner och sektorer. Detta görs med redan tillgängligt data över alla anställda och företag i Sverige, för att belysa hur en sektoriell omvandling samvarierar med den regionala kontexten. Då möjligheten att uppnå en positiv regional omvandling är beroende av huruvida en överflyttning av arbetsstyrkan från lågproduktiva och krympande aktiviteter till växande och mer produktiva är möjlig, kommer delstudie 3 analysera under vilka omständigheter olika grupper av individer genomför jobbväxlingar av mer och mindre drastisk karaktär i samband med en ekonomisk chock (t.ex. företagsnedläggning), och vilka resultat det kan ha för både individer och regioner.

Tillsammans kommer dessa tre delstudier väsentligt bidra till den internationella forskningen om hur vi kan bidra till bättre och mer behovsanpassade förutsättningar för en sund utveckling av arbete och välfärd i olika regioner.

Preliminära kartläggningar över regionala yrkesstrukturer och beskrivande information

Senast uppdaterad: 2021-09-03