"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolans forskningsmiljöer

Företagsekonomi

AI-Management [en del av TAIGA]

AI-management är ett tema under det universitetsövergripande centret för AI forskning, TAIGA (Centre for Transdisciplinary artificial Intelligence for the Good of All). Temat fokuserar på hur AI kan användas som en resurs i organisatoriska sammanhang. Temat AI-management bygger på forskningsmiljöer vid Institutionen för företagsekonomi (ex. www.tripleed.com) och på Institutionen för Informatik (www.scdi.se). Mer information om TAIGA på www.umu.se/centrum-for-transdisciplinar-ai.

Individers finansiella beslut och risktagande

Forskningen fokuserar på individers finansiella beslut och risktagande samt vad som styr individers beslut relaterat till finansiell risk. Centrala teman utgör t.ex. att förstå utfall av pensionssparande, individers deltagande på finansiella marknader samt vilken roll finansiell redovisningsinformation har i individers beslutsfattande.

PIN - Projects, Innovation and Networks

Forskningen inom Projects, Innovation and Networks (PIN) fokuserar på den i samhället övergripande utmaningen att tänja på bransch- och organisationsgränser för att effektivt organisera för osäkerhet och förändring i syfte att möjliggöra innovation och ökad konkurrenskraft.
PIN består av fem delvis överlappande forskningsprogram; Företagsinkubation och affärsutveckling, Extreme Environments - Everyday Decision (TripleED), Open innovation, Coopetition, Temporär organisering.

Revisionskvalitet

Centralt för forskningen är att förstå vad som driver revisionskvalitet och efterfrågan på revisionstjänster. Centrala teman för forskningen är bland annat vilka påverkansfaktorer som finns, till exempel egenskaper hos den påskrivande revisorn samt struktur och roller i revisionsteam. Andra teman utgör hur investerare och kreditgivare reagerar på olika nivåer av revisionskvalitet och på olika typer av extern verifiering, revisorers lönesättning, faktorer som inverkar på revisionsarvoden, samt om information i revisionsberättelser och förvaltningsberättelser kan användas för att prognostisera konkurser.

ROBUST - Forskningsinstitutet för Organisation och Företag i Hållbar Omställning

Forskningen inom Hållbart företagande fokuserar på etiska, sociala och miljörelaterade frågor, och hur de påverkar det omgivande samhället i syfte att bättre förstå individer och organisationers villkor över tid. Hållbart företagande består av flera forskningsprojekt, involverande såväl seniora forskare som doktorander. Projekten återfinns inom samtliga företagsekonomiska delämnen och berör t ex hållbara affärsmodeller, social innovation, hållbar konsumtion och investeringar.

Läs mer om ROBUST

TripleED

Forskningsprogrammet Extreme Environments – Everyday Decisions (TripleED) studerar så kallade extrema kontexter - miljöer där människor kan dö eller komma till skada – i syfte att förbättra samhällets förmåga att hantera nutida och framtida kriser. Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt såväl som internationellt. I forskningsmiljön ingår bland annat pedagoger, datavetare, sociologer och företagsekonomer, samt forskare med bas i såväl Sverige, Storbritannien som Kanada. Forskningen fokuserar rör bland annat organisatoriska rutiner, ledarskap, meningsskapande, kollektiv handling, förändringsledning, och mångfald i miljöer såsom Polisen, Försvarsmakten, Länsstyrelser, klättringsexpeditioner, skidguidning och sjukvård. TripleED organiserar även nätverket ”Organizing Extreme Contexts”. Nätverket består av mer än 700 forskare från hela världen (www.organizingextremecontexts.org). Mer information om TripleED på www.tripleED.com.

Nationalekonomi

CERE - Centre for Environmental and Resource Economics

CERE är ett tvärvetenskapligt forskningscenter mellan Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet inom området miljö- och naturresursekonomi.
Centrat är lokaliserat vid Handelshögskolan och enheten för nationalekonomi. CERE:s forskargrupp är en av de mest framstående i Europa i frågor som rör naturresurser, grön bokföring, värdering av icke-marknadsprissatta varor och tjänster, konfliktlösning och design av politik inom klimat-, miljö- och energiområdet. De tillhandahåller seminarier och workshops inom ämnet, länkar samman olika forskargrupper och fungerar som plattform för en kreativ och stark forskningsmiljö inom området.

Läs mer på CERE.se

TEPN - The Economic Policy Network

Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två decennierna. Det representerar också ett prioriterat forskningsområde som fått extra anslag av Umeå universitet genom ett femårigt professorspaket.
Nätverkets forskare studerar ekonomisk politik utifrån ett brett spektrum av frågeställningar relaterade till olika områden som offentlig ekonomi, beteendeekonomi, marknader där offentliga och privata aktörer möts, arbetsmarknadsekonomi och empiriska metoder.

Läs mer om The Economics Policy Network

Statistik

Statistikforskning för ett bättre samhälle

Forskningen vid statistiska enheten fokuserar på att utveckla statistiska metoder och mjukvara för analyser av stora och komplexa datamängder. Forskningen har stor samhällsrelevans och samarbetar med olika statliga myndigheter som gör utvärderingsstudier baserad på registerdata. Bland annat i projekt som utvärderar arbetsmarknadsåtgärder, vårdkvalitet, storskaliga kunskapsprov samt internationella kunskapsmätningar.

Stat4Reg - Statistical research laboratory for the analysis of register data

Stat4Reg är ett forskningslaboratorium vid statistiska enheten och drivs i samarbete med partners från andra delar av universitetet, b.la. med CEDAR (Enheten för demografi och åldrandeforskning) och Umeå SIMSAM Labbet, som tillhandahåller en världsunik registerforskningsinfrastruktur. Registerbaserad forskning är ett prioriterat forskningsområde inom Umeå universitet, och Stat4Reg är finansierad av ett universitetsanslag genom ett femårigt professorspaket samt externa medel från de största svenska forskningsfinansiärerna.

Läs mer om Stat4Reg

Andra forskningsmiljöer

Utöver våra egna forskningsmiljöer är våra forskare även aktiva i t.ex. CERUM (Centrum för regionalvetenskap), CEDAR (Enheten för demografi och åldrandeforskning) CiiiR (Centre for Inter-Organisational Innovation Research), USGS (Umeå Centrum för genusforskning), RSAI (The Regional Science Association Sweden) och UFBI (Umeå Center for Functional Brain Imaging).

Senast uppdaterad: 2023-04-12