Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Psykiatri

Psykiatri handlar om att förstå mer om människors psykiska hälsa och ohälsa samt om att behandla psykisk sjukdom.

Läkemedel mot alkoholism testat mot sexmissbruk
Publicerad: 10 jun, 2020

Ett läkemedel som annars används för alkoholmissbruk har testats på män som lider av tvångsmässig sexualitet.

Centralstimulerande minskar självskaderisk för bipolära med ADHD
Publicerad: 25 maj, 2020

Självmordsförsöken minskade när personer med bipolära sjukdom och ADHD fick centralstimulerande läkemedel.

Den forskning som bedrivs på enheten omfattar områden som psykiatrisk genetik, psykiatrisk epidemiologi, klinisk molekylär psykiatri, socialpsykiatri, suicidologi, DBS (deep brain stimulation) samt personlighetsforskning. Forskning bedrivs även inom fälten kognitiv utveckling vid normalt och patologiskt åldrande, transsexualism samt psykisk hälsa bland samer. De psykiatriska sjukdomsområden som berörs är främst affektiva tillstånd, psykossjukdomar samt beroendesjukdomar. Forskningsaktiviteter präglas av bredd vad gäller professioner och metodologi och bygger på flera nationella och internationella samarbeten. Inom flera forskningsområden finns aktiva forskarstuderande.

Prof. Rolf Adolfssons forskargrupp fokuserar framför allt på psykiatrisk genetik, klinisk molekylär psykiatri, affektiva tillstånd, psykoser, personlighetsforskning samt kognitiv utveckling vid åldrandet.

Prof. Mikael Sandlund leder forskning inom framför allt det socialpsykiatriska området, bl. a. kring autonomi och autonomisvaga, men även inom medicinsk etik, barn till föräldrar med psykisk sjukdom samt missbruk.

Prof. Jussi Jokinens forskargrupp fokuserar framför allt på kliniska, biologiska och psykologiska riskfaktorer som bidrar till uppkomsten av självmords- och våldshandlingar. Även behandlingsforskning vid depressionstillstånd under graviditet ingår.

Prof. Ellinor Salander Renberg leder forskning inom området suicidologi med fokus på unga vuxna, prediktion/klinisk bedömning vid suicidförsök samt transkulturella perspektiv. Här ingår också forskning om psykisk ohälsa och suicid bland samer.

Doc. Owe Bodlund har två huvudsakliga forskningsspår, transsexualism samt DBS (deep brain stimulation) vid svåra depressionstillstånd och tvångssyndrom.

MD Henrik Gonzalez forskning är inriktad på diagnostik och behandling vid neuropsykiatriska tillstånd (ADHD),

Doc. Ursula Werneke forskar inom området långsiktig litiumbehandling och suicidprevention och risken för allvarliga biverkningar.

Utbildning i psykiatri

Psykiatri ingår i flera olika utbildningar vid Umeå universitet.