Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet. Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.

Tidskriften Kulturella Perspektiv utges av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå universitet, med stöd av Kungl. Skytteanska Samfundet, Umeå och Carlsson Bokförlag, Stockholm, samt Institutionen för kulturvetenskaper/Etnologi, Lunds universitet; Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet; Institutionen för historia och Samtidsstudier/Etnologi, Södertörns högskola; Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet; Avd. för nordisk etnologi & Nordisk folkloristik, Åbo Akademi.

Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning.
Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal. Submitted manuscripts will undergo blind peer review.

Tidskriften utkommer sedan 1992 med fyra nummer per år. Här finns de senaste årgångarna av Kulturella Perspektiv presenterade i webbversion, och med ett antal äldre årgångar i fullformat eller med ett urval artiklar i pdf. Kontakta redaktionen om du vill beställa något nummer. En översikt över innehållet i tidigare årgångar (1992–2019) kan fås via redaktionen.

Nr 3-4 2019 Tema: Institutionsetnologi

"Maria Björklund och Kim Silow Kallenberg
om att identifiera en etnologisk subkategori"
"Kalle Ström om tillträdet till värnplikten"
"Elin von Unge om glappet i "Museidebatten""
"Beatriz Lindqvist om utvecklingssamtal som institutionaliserade möten i förskola"
"Maria Björklund om hur psykiatrin som institution omgärdas av ett stigma"
"Kim Silow Kallenberg om att läsa journaler
genom ett autoetnografiskt tolkningsraster"

Läs KP 3-4 2019 online

Nr 1-2 2019

"Birgitta Meurling om kläder, genus och kulturanalys”
”Malin Thor Tureby om makten över kunskapsproduktionen”
”Sanna Bergman och Bo Nilsson om social innovation - legitimering av ett begrepp i tiden”
”Kristina Sehlin MacNeil och Niila Inga om extraktet våld och urfolks koppling till mark”
”Eddy Nehls om vägar till kunskap om kultur”

Anmälningar:
Om tryggande av immateriellt kulturarv
Forskningsestetiska diskussioner om djurförsök
Vad är det vi människor gör egentligen, dagarna i ända?

Läs KP 1-2 2019 online

Nr 3-4 2018

"Matilda Marshall om matförråd för vardag och kris"
"Mattias Frihammar, Lars Kaijser och Maja Lagerqvist om blomsterlupinens plats i svenskt kulturlandskap"
"Bo Nilsson om kritiska perspektiv på djurstudier"
"Olle Stenbäck och Niklas Sörum om att snickra ihop en modern musikfestival"
"Kim Silow Kallenberg och Erika Sigvardsdotter om nyliberal hälsa i etablering av nyanlända"
"Joakim Forsemalm om vardagsliv utan ambitioner i Montevideo"
"Anmälan: Aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige"

Läs KP 3 - 4 2018 online

Nr 1-2 2018

"Kim Silow Kallenberg om att minnas de döda genom autoetnografiska analyser"
"Kjell Jonsson och Linus Andersson om den undflyende lukten"
"Helene Brembeck om kampen mot sunket"
"Eric Carlsson, Maria Carbin och Bo Nilsson om mobilisering mot fejkade nyheter och faktaresistens"
"Karine Aasgaard Jansen om etnografi og kon(tekst)"
"Sven-Erik Klinkmann om Helene Schjerfbeck och de krockande normerna"

Nr 3-4 2017 Tema: Arbetsliv i en nyliberal kontext


" Gabriella Nilsson och Angelika Sjöstedt Landén: Arbets-livsetnologi: Professioner i nyliberala organisationer
" Kristofer Hanson: Det mätbara arbetslivet i laboratoriet
" Daniel Bodén: Känslor och administration
" Mats Lindqvist: Lean production, nyliberalism och ny kap-italism
" Beatriz Lindqvist: Lärande och omsorg som process eller resultat? Förskolan möter näringslivets verksamhetsstyr-ning
" Kim Silow Kallenberg: Det som sitter i väggarna: Tvångs-vård mellan stabilitet och förändring
" Angelika Sjöstedt Landén: Att välja sin tid: Den totala so-ciala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg
" Malin Andersson: En kustnära näring navigerar: Styrning och kustnära yrkesfiske i den tjänsteinriktade ekonomin
" Jens Lindberg: Ägande av ansvar: Ekonomisk och admi-nistrativ praktik i svensk våldtäktsvård
" Gabriella Nilsson: Evidensbaserad barndiabetesvård i brytpunkten mellan ansvarslogik och egenvårdslogik

Nr 2 2017 Tema: Etnografisk fiktion


" Jenny Ingridsdotter och Kim Silow Kallenberg: Etnografisk fiktion: Introduktion
" Oscar Hemer: Till kontaminationens lov
" Jenny Ingridsdotter: Att läsa sig in och skriva sig ut: Litte-rär gestaltning som medel för att förstå en erfarenhet
" Kim Silow Kallenberg: Tabanja: Ett exempel på etnogra-fisk fiktion
" Daniel Bodén: "Robotrevoutionen", verkigheten och fikt-ionen
" Roger Jacobsson: Att läsa Walter Benjamin - en flanör och outsider med blick för fragment

Nr 1 2017 Tema: Samlande, samlare, samlingar


" Charlotte Hagström och Susanne Nylund Skog: Samlande, samlare och samingar
" Susanne Nylund Skog: Aspekter på samlande som kultu-rella, samhälleliga och vetenskapliga processer
" Charlotte Hagström: Att skapa ordning: Den systematiska samlaren
" Lena Marander-Eklund och Johan Bergman: Elvis, Muminmuggar och andra ting: Den passionerade samla-ren
" Tove Ingebjørg Fjell: Når det å samle blir et avvik: Den ek-streme samlaren
" Susanne Nyund Skog: Brev och belägg i jakten på folk-minnen: Den vetenskapiga samlaren
" Åsa Ljungström: rec. av Ulf Palmenfet, Berättade gemen-skaper

Nr 3-4 2016 Tema: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet

" Magnus Öhlander, Katarzyna Wolanik Boström och He-lena Pettersson: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet
" Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström: Nyfi-kenhet som motivation och distinktion
" Lisa Wiklund: Svenska snillen eller meriterade världs-medborgare? Nationell och kosmopolitisk identifikation hos internationellt verksamma svenska internetentre-prenörer
" Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Familjetajming och parentetisk dislokalisering
" Jenny Ingridsdotter: Mobila professionella subjekt eller immobila migranter? Postsovjetiska högutbildade yrkes-personer i Argentina
" Anna Rådström: Vad pekar de på? Om en fotografisk gest och Nguyen Trinh This Landscape Series # 1
" Antecknat: Känsliga objekt, undflyende atmosfärer: En läsning av Jonas Frykmans och Maja Povrzanovi´c Fryk-mans redigerade bok om materiell kultur, Sensitive Objects, Av Sven-Erik Klinkmann
" Anmälningar och notiser: Gabriella Nilsson och Inger Löv-krona, Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser, anmäld av Evelina Liliequist
" Med ett blåblodigt ritstift som redskap: Angela Run-dquist, Fritz von Dardel: Han tecknade sitt liv, anmäld av Roger Jacobsson

Nr 2 2016 Tema: Konsumtionskultur och digitalisering

"Magdalena Petersson McIntyre och Niklas Sörum:
Konsumtionskultur och digitalisering
" Niklas Sörum o ch Ch istian Fuentes: Materialiserad mo-ral: Smartphone, applikationer och etisk konsumtion
" Johan Hagberg och Hans Kjellberg: Ständigt slölyssnande: Om digitaliseringens påverkan
på musikkonsumtionen
" Magdalena Petersson McIntyre: Big data, konsumenten och vad som hände med "bara titta"
" Barbara Czarniawska: Marknadsföring i cyberrymden: William Gibsons värld
" Cecilia Fredriksson: Med lätt bagage: Om köpstopp, ut-rensning och hållbar konsumtion 39"

Nr 1 2016 Tema: Grön humaniora

" Christer Nordlund: Grön humaniora - en inledning till fäl-tet
" Sverker Sörlin:Grön humaniora - vad, när, varför och varthän?
" Ebba Lisberg Jensen: Ekologisk läskunnighet och naturre-lationernas abstraktion i Antropocen
" Martin Hultman: Gröna män? Konceptualisering av indu-strimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet
" Daniel Andersson och Coppélie Cocq: Från kolonisation till gruvexploatering: Nyttoperspektiv på naturen i Sápmi förr och nu
" Antecknat: Opassande flora - om ogräs och kultur, av Martin Holmberg
" Anmälningar och notiser: Rymdskeppet jorden. Sabine Höhler, Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960-1990, London 2015, anmäld av Christer Nordlund

Nr 3-4 2015

" Roger Jacobsson: Etnologer som lutar sig ut från sina forskarbord
" Helene Brembeck: Nostalgi som affektivt redskap på retro- och vintagemarknaden
" Gösta Arvastson: Samtal med vinden: Kulturforskning i lufthavet
" Birgitta Meurling: Det gamla släkthuset: Minnen, miljöer och autoetnografi
" Magdalena Petersson McIntyre: Att älska sitt jobb:Om passion, entusiasm och brist på företagsanda
" Inger Lövkrona och Gabriella Nilsson: Vad är våld? Teore-tiska och politiska perspektiv
" Sarah Holst Kjær: Den digitale rejse: Digitaliseringspro-jekter i regional kultur- og oplevelseindustri
" Sverker Hyltén-Cavallius: Stora? Utdöda? Djur? Tre frå-gor till naturhistoriska gestaltningar
" Lars Kaijser: Två vandringar och en utställning: Om tro-värdiga skildringar av David Bowie i Berlin
" Antecknat - Vinylen i Berlin: en plats, en genre, en tidsera. Av Sven-Erik Klinkmann
" Anmälningar och notiser - En bokförläggare som sticker ut på det "mediebärande" fältet: Johanna Dahlin, Gustav Källstrand och Bengt Erik Eriksson, Bokbyggare: Carlsson Bokförlag under trettio år - Bok 2614, anmäld av Roger Jacobsson

Nr 2 2015

" Kim Silow Kallenberg: Smutsig etnografi - en metoddis-kussion
" Barbro Blehr: En ändamålsenlig vigselritual: Om löften, böner, yta och djup
" Karen West och Anna Sofia Lundgren: Välfärdsfantasier: Personalisering av offentlig service i Storbritannien
" Antecknat - Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism, av Helena Wulff
" Anmälningar och notiser - Narrativitet och materialitet i förening. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling, (red.), Talande ting: Berättelser och materialitet, anmäld av Roger Jacobsson

Nr 1 2015 Tema: Medicinsk humaniora

" Britta Lundgren: Medicinsk humaniora - en arena för ut-maningar ochexperiment
" Asbjørg Westum och Virginia Langum:I människan själv, eller utanför? Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro
" Karin Ljuslinder: Överdrivet alarm eller ödesdiger influ-ensa: En studie av nyhetsrapporteringens (re)produktion av betydelser om influensapandemier
" Lotta Vikström och Helena Haage: Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder i 1800-talets samhälle
" Jenny Eklöf: Mellan friskt och sjukt: Mindfulness som universalmedel
" Christer Nordlund: Livets krydda? Om snusning som po-tentiellt studieobjekt för medicinens humaniora
" Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Att analysera kunskap - vad internat-ionellt mobila medicinare lär sig av att arbeta utomlands
" Karine Aasgaard Jansen: Ut over "illness" og "disease": En faghistorisk introduksjon til medisinsk antropologi

Nr 4 2014 Tema: Berättande - uttryck, samspel, förhandling

" Alf Arvidsson och
Katarzyna Wolanik Boström: Berättande: uttryck, sam-spel, förhandling
" Daniel Andersson:
"En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli"
Narrativ praktik och identitet i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i övre Norrland
" Katarzyna Wolanik Boström: Migrationsberättelser i samspel
" Coppélie Cocq:
Att berätta och återberätta
Intervjuer, narrativ interaktion och berättigande
" Alf Arvidsson:
Berättelse, beskrivning, auktoritet
" Asbjørg Westum:
Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt materi-al
" Anmälningar och notiser

Nr 3 2014 Tema: etnologin och det förflutna

" Maria Vallström och Rebecka Lennartsson: "Etnologin och det förflutna"
" Rebecka Lennartsson: "Arkivetnografi eller Reflektioner över en tappad biljett"
" Alf Arvidsson: "Medhårs eller mothårs - Etnologisk forsk-ning i relation till intern historieskrivning"
" Helena Hörnfeldt: "Etnologiska möjligheter - Om rörlig-het mellan historia och samtid"
" Maria Vallström: "'Vem ska befria mig från detta ör-skräckliga förflutna?' Om patientperspektiv, historia och metod"
" Mikael Vallström: "Livsviktig historia? Bäsksjöbrev, själv-biografiskt berättande och existensfrågans metodologi"
" Sven-Erik Klinkmann: "Roy Rabb och anakronismen"

Nr 2 2014 Tema: Akademiska handlag

" Orvar Löfgren och Billly Ehn: "Akademiska handlag".
" Bengt Olle Bengtsson: "Tänka högt med papper och penna".
" Billy Ehn: "Ta det inte personligt, men..."
" Mats Benner: "Akademisk skvaller" - Reflektioner kring ett uttryck för akademisk kultur.
" Marie Cronqvist: "Det goda seminariet" - Om självstän-dighet och lagarbete i den akademiska verkstaden.
" Orvar Löfgren: "Konsten att ignorera och välja bort" - Om selektiv kunskap.
" Olof Sundin: "Akademisk vardag på en global referens-marknad".
" Thomas Kaiserfeld: "Från Platons grotta till PPP" - Pro-jektionernas teknikhistoria och akademikernas vardags-praktik.
" Boel Berner: "Eftertankar: paradoxer och moraliteter".
" Antecknat - "I samhället är vi fångade, men i buren är vi fria. Om kampsporten MMA, killar och "kickar"". Av Mag-nus Stenius.
" Anmälningar och notiser - "När rådande "nedskrivnings-system" välts över ända" - Om en mediehistoria par ex-ellernce Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800-1900. Anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 1 2014 Tema: Samisk kamp för kulturell överlevnad

" Marianne Liliequist och Coppélie Cocq: "Samisk kamp för kulturell överlevnad".
" Coppélie Cocq: "Kampen om Gállok" - Platsskapande och syliggörande.
" Angelika Sjöstedt Landén: "Gruvboom och gruvkamp" - Anteckningar från Gállok-Kallak.
" Marika Nordström: "Nån slags soffliggande nomad i mu-sikbranschen" - Ett samtal med Max Mackbé om musik, identitet och politisk aktivism.
" Christina Åhrén: "En samebys strategi för överlevnad".
" Eva J:son Lönn: "Varför ska dom få?" - Vardagsrasism mot samer i läsarkommentarer på tre svenska nyhets-sajter.
" Kristina Sehlin MacNeil: "Vad är urfolksmetodologier?"
" Hanna Outakoski: "Språkrikedom skapar ett mångsidigt identitetsspektrum".
" Krister Stoor: "Samiska berättelser om björnmöten och de två bröderna".
" Anna-Lill Ledman: "Medskapandets konst?" - Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret 2014.
" Saemien gaemhpoe ihke kultuvre edtja guhkiebasse jie-ledh - samisk sammanfattning av numrets innehåll.
" Anmälningar och notiser: "Det är slut med att tiga och tåla" - Nigel Bankes & Timo Koivurova (eds.), The Pro-posed Nordis Saami Convertion: National and Internat-ional Dimensions of Indigenous Property Rights. Anmäls av Roger Jacobsson.

Nr 3-4 2013

" Helene Brembeck: "Bärologi - en introduktion".
" Franck Cochoy, Roland Canu och Cédric Calvignac: "Be-lastningshistoria" - Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik.
" Florence Brachet Champsaur: "Transport och mobilitet på Galeries Lafayette".
" Johan Hagberg och Daniel Normark: "Fyrkantifieringen av handlen".
" Helene Brembeck: "Warning! Do not hang bags from the handlebar" - Barnvagnen som bärredskap.
" Gay Hawkins: "Det mobila drickandets logistik" - Flaskor och dricksvattenfontäner.
" Ulrika Holmberg: "Köprundans oumbärligheter" - Om mi-nimalistisk bärologi.
" Niklas Hansson: "Konsumenter som bär" - Bärkraftigt och hållbart eller (o)hållbart.
" Maria Jönsson och Anna Rådström: "Om vikten av att känna sig otillräcklig" - Excellensbegreppet, det suveräna forskarsubjektet och de negativa känslorna.
" Anmälningar och notiser: "Etnografiska perspektiv på as-sisterad befruktning. Global form och lokala variationer". Michi Knecht, Maren Klotz och Stefan Beck (eds.) Anmäld av Jenny Gunnarsson Payne. "En fenomenal kulturanalys". Jonas Frykman. Anmäld av Håkan Berglund Lake. "Sveri-ges unga akademiker formar sig". Christer Nordlund (red.). Anmäld av Roger Jacobsson.

Nr 2 2013

" Bo Nilsson: "Perspektiv på döden"
" Eric Carlsson: "Innan döden inträffar" - Övervakningsbil-der och brottsjournalistik.
" Ann-Catrine Eriksson: Pietá - Jungfru Marias sorg och Kristi död i svensk medeltid.
" Helena Wangelfelt Ström: "Döden i souvenirbutiken" - Kvarlevor som kult och kuriosa.
" Anna Sofia Lundgren: "Landsbygdsdöden"
" Matilda Marshall: "Matens kulturella död och uppstån-delse"
" Jonas Danielsson: "Zombiejesus"- Zombiefilmens blas-femi och profetior om människans undergång.
" Britt Johanne Farstad: "Framtidsvisioner coh drömmen om evigt liv" - Transhumanism, kropp och teknologi.
" Bo Nilsson: "Kryonik" - Mediala perspektiv på en dödens utmanare.
" AnnCristin Winroth: "Liv och död i reinkarnationsberättel-ser"
" Marianne Liliequist: "Att förbereda sig inför den sista resan"

Nr 1 2013

" Anders Ekström: "I mellanrummen" - Tvärgående kultur-forskning - en inledning
" Inga Sanner: "Forskarskola i kulturhistoriska studier"
" Gert Magnusson och Catharina Nolin: "Kulturarvsstudier i en föränderlig värld"
" Patrik Lundell: "Mediehistoria i Lund"
" Konstantin Economou och Ingemar Grandin: "Kultur och mediegestaltning" - Tvärvetenskaplighet och tvärmediali-tet inom ett nytt akademiskt "kulturämne"
" Mats Dahlström, Mats Dolatkhah, Anders Frenander och Skans Kersti Nilsson: "Biblioteks- och informationsveten-skap"
" Britta Lundgren: "En pandemis vetenskapliga verklighet-er"
" Staffan Bergwik: "Kulturkunskaper" - Överföringar mellan kulturforskning och vetenskapsstudier.
" Alf Arvidsson: "Kulturlivets etnografi"
" Billy Ehn och Orvar Löfgren: "Ute på kulturforskningens bakgårdar"
" Andreas Nyblom: "Museet- en fristad för tvärvetenskaplig forskning eller lågprisakademi?"
" Emma Stenström: "Clown eller konsult?" - Om korsbe-fruktning mellan konst och ekonomi.
" Johan Hultman och Filippa Säwe: "I vad består tvärveten-skapen i ett tvärvetenskapligt projekt?"
" Per-Anders Forstorp: "Gränser för kulturvetenskaplig kun-skapsbildning"
" Peter Aronsson: "Historiebruk och kulturarv" - Profession-alisering och samhällsrelevans.
" Jenny Eklöf och Christer Nordlund: "En humanisktisk fågel Fenix" - Från kris till offensiv.
" Sverker Sörlin: "Postdiciplinär humanistisk kunskap"
" Hans Ruin: "Att skapa ett forskningsprogram om Tid och Minne"
" Anders Ekström, Karin Johannisson och Sverker Sörlin: "Kunskapspolitik för ett hållbart samhälle" - Ett samtal om boken Alltings mått.
" Anmälningar och notiser - Mediehistoriska förutsättning-ar och tankar om den originella läsaren. Roger Jacobsson

Nr 3-4 2012

" Sofi Gerber, Jenny Gunnarsson Payne och Anna Sofia Lundgren: "Diskursetnologi"
" Jenny Gunnarsson Payne: "Diskursetnologiska utmaning-ar" - Från politisk teori till empirinära kulturforskning- och vidare.
" Mats Lindqvist: "Klasskamrater revisited" - Om klass i ett diskursteoretiskt perspektiv.
" Lena Martinsson: "Stökiga platser, utbildning, ekonomi och politik i globala diskurser om förändring"
" Karin S. Lindelöf: "Vad gör tjejlopp?" - Diskursteoretiska perspektiv på motionslopp för kvinnor.
" Gabriella Nilsson: "Att analysera sanningens rörlighet" - Objektivitet, politik och fält.
" Sofi Gerber: "Det matriella i fokus" - Diskursetnologiska perspektiv på murens fall.
" Anna Sofia Lundgren: "Logikperspektivet - ett försök till analysmetod"
" Anna Johansson: "Kroppar, dislokationer och politiska praktiker på YouTube"
" Angelika Sjöstedt Landén: "Fantasi som diskursteoretiskt begrepp och etnologiskt blickfång"
" Anmälningar och notiser: "En sociologi med karnevalisk karaktär" - Anders Persson, Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Av Roger Jacobsson.

Nr 2 2012

" Jenny Eklöf: "Mindfulness i självhjälpskulturen" - en svår-tolkad motsägelse.
" Olavi Hemmilä: "Humaniora i kris" - Ekopsykologi och ekoteknik i elfte timmen.
" Anita Beckman: "Att teckna ett tankerum" - Om våndan och glädjen att forska på väntan.
" Antecknat: "Det mångfacetterade kulturbegreppet" - av Jenny Gunnarsson Payne. "Konturer till en monadologisk kulturanalys - av Eddy Nehls. "På besök i Livias målade trädgård - Tankar kring analyser av rumsliga faktorer och autencitet i utsällningsmiljöer" - av Märit Simonsson.
" Anmälningar och notiser: "Här och där på stadsmuseet: Grubblande guide till ett utställt Göteborg" - av Richard Pettersson. "Kulturella ikoner i text, musik och bild" - av Roger Jacobsson.

Nr 1 2012

" Kejll Jonsson och Christer Nordlund: "Homo ludens på universitetet" - Om förutsättningarna för kreativa forsk-ningsmiljöer.
" Charlotte Hyltén-Cavallius: "Den mediala barnkamma-ren" - Hur barn använder och förhåller sig till medier.
" Carl Holmberg: "Mannen, myterna, musiken" - Richard Wagner och den svenska extremhögern.
" Susanne Nylund Skog: "Den judiska sängkammarmöbeln" - Berättande, materialitet och identitet.
" Antecknat: Berättandet och jakten mot nollpunkten - av Anders Öhman.
" Anmälningar och notiser: "Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelser" - av Marianne Li-liequist.

Nr 3-4 2011

" Roger Jacobsson och Orvar Löfgren: "Jourhavande etno-graf"
" Karl-Olov Arnstberg: "Vem vill äta surmört?"
" Gösta Arvastsson: "Korsande väg"
" Alf Arvidsson: "Gud går här på jorden i elva minuter och fyrtiosju minuter"
" Magnus Berg: "Arytmi, AV-Block III"
" Helene Brembeck och Niklas Hansson: "Konsumtion i rö-relse" - Att följa socio-materiella assemblage.
" Åke Daun: "Eine Zeit, von der man weiss, dass man so etwas nie mehr erleben wirt"
" Jonas Frykman: "Att pröva sig mot tingen"
" Kurt Genrup: "På internationellt etnologiskt fältarbete"
" Susanne Holst: "Mitt liv som (med) hund" - En autoetno-grafisk projektidé.
" Ella Johansson: "Cykelställsfrågan" - En positiv artikulat-ion.
" Lars-Eric Jönsson: "I vinden, med maskinen" - Kulturana-lyser av sport.
" Barbro Klein: "Om att inspireras och om att åstadkomma en kreativ forskningsmiljö"
" Sven-Erik Klinkmann: "Cigarettpaket och handslag" - Om kulturanalysens artefakter och predikat.
" Marianne Liliequist: "Alice i Vänsterlandet" - Ett autoet-nografiskt projekt som gick på grund.
" Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson: "Den etnologiska kicken"
" Britta Lundgren: "Att återvända till orden"
" Lena Martinsson och Annica Karlsson Rixon: "Översätt-ningar i rörelse" - Experimentiell etnografi och konstnär-ligt forskande.
" Birgitta Meurling: "Kär och galen" - Ur mormors dagbok 1918-1920.
" Tom O´Dell: "Mobile Homes & Subway Origami"
" Claes G. Olsson: "Vart tog den etnologiska blicken vägen?"
" Helena Pettersson: "Bland experimentalister!"
" Owe Ronström: "Det fina i kråksången" - Om konst och kulturrelativism.
" Birgitta Svensson: "En kubansk cigarrlåda"
" AnnCristin Winroth: "Bejaka ditt husdjur och bejaka djuret inom dig!"
" Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: "Ett samtal om samförståndsblinkningar och solskenshisto-rier"
" Lynn Åkesson: "Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai"
" Anmälningar och notiser: "Café du Monde: Platser, vägar och människor i världsvimlet" - av Roger Jacobsson. "In-side Jokes: Using Humor to Reverse-Eingineer the Mind" - av Martin Holmberg.

Nr 2 2011

" Karin Salomonsson: "Svårt att hitta stilen"- De personliga shoppingrådgivarnas roll i konsumtionskulturen. "
" Eva Ikonomidis Svedmark: "Med nätet som fält- Urvalstankar, känslostormar och etikproblem. "
" Sara Holst Kjaer: "Kystturisme, fyrtårne og romantiske oplevel-sedesign-It´s Lovely Here!"
" Tomas Axelson: "Människans behov av fiktion-Den rörliga bil-dens förmåga att beröra människan på djupet."
" Antecknat-"Det är bara en lek" Adorno och sportens hotfullhet av Anders Johansson."

Nr 1 2011
" Marianne Liliequist: "Kulturella föreställningar om åldrande och feminitet."
" Karin Lövgren: "Jag vill inte se ut som en tant-Länge leve tanten!"
" Katarzyna Wolanik Boström: "Mostrar, fastrar och andra livsviktiga tanter."
" Marianne Liliequist, Marika Nordström och Tove Liliequist: "Den åldrande kvinnliga rockartisten- en anomali."
" Annelie Bränström Öhman: "Mormor-eller kampen om tiden."
" Anmälningar och notiser- Kommunikation om själslidande i folk-hemmet." Roger Jacobsson."

Nr 4 2010

" Christo Burman: "På spaning efter den populärkulturelle Berg-man-Om att vända på bilden av en filmskapare."
" Hanna Jansson: "Du vet att du vill klappa!" - Stickbloggar, garnkärlek och taktila texter."
" Raoul Galli: "Kungliga akademien för de fria konsterna-Om konst, makt och symbolisk ekonomi."
" Per Strömberg: "Att brännmärka en julbock- Gävlebocken som city brand."

Nr 3 2 2010

" Oscar Pripp och Magnus Öhlander: "Kulturanalysens ställning och förnyelse"
" Simon Ekström: "Begrepp i bur - Om kulturbruk och kulturbråk"
" Barbro Blehr: "Gränslös och tydlig - Etnologisk kulturanalys i det 21:a århundrandet"
" Mats Lindqvist: "Kulturbegreppet och diskursanalysen - Tankar om kulturbegreppets möjliga position i diskursteorin"
" Ebrima Kamara och Oscar Pripp: "Kinetisk kulturanalys- Att följa objekt, rörelser och rytmer"
" Rebecka Lennartsson: "Etnografiska utfärder i 1700-talets Stockholm- Etnologi, historia och metod"
" Magnus Öhlander: "Kulturanalytisk metod- Bidrag till etnologi-ämnets metoddiskussion"

Nr 2 2010

" Linda Berg: "Terapeutiska utflykter- Modernitet, kärlek och själv-hjälp i samtida "tribe-tv"."
" Jonas Danielsson och Jenna Ng: "Svensk synd och japansk oskuld- En jämförelse av syndiga filmer 1950-1980."
" Anna Johansson: "Självskada och berättelser om psykiatrin."
" Linda Eliasson: "En forskare i räddningsjacka- Om forskarrollens platsbudenhet."
" Anmälningar och notiser- Kommunikation från inre rum - om Claude Lévi-Strauss och hundra år på egen fason. Roger Jacobsson."

Nr 1 2009

" Carina Sjöholm: "Att äga rum- Litterär turism som resor i heterotopierna."
" Magnus Berg: "Komma hemifrån- Geografi och identitet i unga semestrares thailandsbloggar."
" Håkan Jönsson: "Kulturanalys som innovationsverktyg"
" Billy Ehn: "Den bortvända kvinnan- Om subjektivitet i tolkningar av ett bildmotiv."

Nr 3-4 2009

" Sven-Erik Klinkmann: "Populärkulturella ikoner - En introduktion."
" Sven-Erik Klinkmann: "Frank Sinatra och de narrativa fälten."
" Lars Kaijser: "That was me" - Reflektioner om Paul McCartney och relationen till den egna biografin."
" Mats Greiff: "Gycklare och socialrealistisk skildrare- Karne-valism, klass och genus hos Dolly Parton."
" Sverker Hyltén-Cavallius: "Klicka på ikonen- Populärmusikaliska historieskrivningar på Youtube."
" Guro Flinterud: "En helt spesiell kjaerlighet- Morrisey og ensomhet."
" Helena Saarikoski: "Spice Girls som mallar- Varför och hur an-vänds de av de unga flickfansen?"
" Sarah Holst Kjaer: "A Little Death Around the Eyes- Heroin, kulturindustri och Pete(r) Dohertys autofiktioner."

Nr 2 2009

" Alf Arvidsson, Ann-Catrine Eriksson, Karin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Bo Nilsson och Christina Svens: "För Sverige i tiden?"
" Ann-Catrine Eriksson: "Kungens porträtt- Mellan privat och offentligt."
" Mattias Frihammar: "Vanlighet som väcker begär."
" Karin Ljuslinder: "I en monarki är det en vanlig familj som sitter på tronen."
" Bo Nilsson: "Ideologi och retorik i kungaskämt."
" Christina Svens: "Prinsessan på alerten- Rollkaraktären Christina."
" Anna Sofia Lundgren: "Att bli kunglig-Kunglighet och folklighet i Svensk Damtidning."
" Alf Arvidsson: "Kungens kommer! - Regional representation i kungabesök."

Nr 1 2009

" Malin Ideland: "Från bepälsade provrör till en ny arbetsklass? - Om metaforer, möss och människor."
" Elisabeth Högdahl: "Att omförhandla staden."
" Marianne Liliequist: "Äldre glesbygdskvinnor, bortglömda offer eller centralgestalter i lokalsamhället?"
" Kjell Hansen: "Kulturarv-berättande materialitet."

Nr 3-4 2008

" Mohammad Fazlhashemi: "Muslimskt rundabordssamtal om våld mot kvinnor."
" Annika Rabo och Degla Salim: "Att synas eller inte synas? - Islamic fashion i Stockholm."
" Helena Wulff: "Etnografisk fiktion-Om kvinnors liv i det nya Ir-land."
" Billy Ehn: "Så barnsligt! - Om barn som kulturellt relä och fram-tidsbesvärjelse."
" Christer Nordlund: "Hormoner i folkhemmet - Om endokrino-logi, sterilitetsproblem och befolkningsfrågan."
" Sverker Hyltén-Cavallius: "Sekunder förvandlas till år"- Återfö-delse, återklingande och återskapande i sjuttiotalsrock."
" Tom Ericsson: "Vägen till Metropolis-Svenska gesällvandringar vid sekelskiftet 1900."
" Eddy Nehls: "Etnologi bortom humanismen."

Nr 2 2008

" Billy Ehn och Orvar Löfgren: "Akademiska mästerskap?"
" Johan Fornäs: "Kulturforskningens kvaliteter."
" Martin Fredriksson: "Några internationella perspektiv på en forskningspolitik i förändring."
" Sharon Rider: "Nyttan av den akademiska friheten."
" Anders Öhman: "Den excellenta universitetet."
" Janken Myrdal: "Att mäta forskning-naturvetenskapen som norm."
" Jonas Carlquist: "Publiceringsstrategier och kvalitet inom human-istisk forskning."
" Annelie Bränström-Öhman: "Paradigmskiftets primat."
" Lisbeth Larsson: "En apologi för nyttan."
" Dan Brändström: "Kulturforskningens möjligheter i det nya forskningspolitiska landskapet."
" Antecknat- Kulturstudier - ett honnörsord i korsdrag av Roger Jacobsson."

Nr 1 2008

" Richard Pettersson: "Rummets betydelse för den museala utställningen."
" Eva Sofia Johansson: "Att analysera utställningen som ett multi-modalt medium."
" Louise Ahmt: "Formens betydning- En analyse av vandreudsudstillingen Kaos von Linné."
" Märit Simonsson: "Det vita rummet- Om konstutställningsrum-mets utveckling, funktion och mening."
" Bo Nilsson: "Ideologiska strategier och maskulin rationalitet- Kirunas stadsomvandling."

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Prenumerera

Prenumerera
Prenumerationsansvarig: Lizzie Ragnarsson, lizzie.ragnarsson@telia.com
Privatpersoner: 275 kr för fyra nummer 2020, institutioner och bibliotek: 325 kr/år. Lösnummer: 75 kr.
För beställning av lösnummer kontakta prenumerationsansvarig via e-post och uppge vilket nummer din beställning avser. Ange namn och postadress.
Betalning sker till Plusgiro: 65 33 59 - 0

Redaktionskommitté

Alf Arvidsson

Kurt Genrup

Roger Jacobsson

Evelina Liliequist

Marianne Liliequist

Anna Sofia Lundgren

Britta Lundgren

+ samtliga verksamma vid avdelningen för etnologi, Umeå universitet.

 

Rådgivande redaktionskommitté

Göteborg: Helene Brembeck

Lund: Lizette Gradén, Kristofer Hansson, Orvar Löfgren, Inger Lövkrona

Stockholm: Lena Gerholm, Sarah Holst Kjær, Magnus Öhlander

Södertörn: Mats Lindqvist, Maria Zackariasson

Uppsala: Gösta Arvastson, Ella Johansson, Oscar Pripp

Åbo: Lena Marander-Eklund, Fredrik Nilsson

Internationell redaktionskommitté

Anne Eriksen, Oslo

Torunn Selberg, Bergen

Ulrika Wolf-Knuts, Åbo

Richard Wilk, Bloomington, USA

Anna-Maria Åström, Åbo