Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap (ofta förkortat MKV) är ett till största delen teoretiskt ämne. Ämnet är tudelat. Forskare inom ämnet försöker dels förstå våra medier utifrån samhälleliga och kulturella perspektiv, och dels hur kommunikation inom organisationer fungerar.

Tre olika ingångar

Medie- och kommunikationsvetenskap har tre olika utbildningsingångar
Vill du ha en utbildning där du hälften av studietiden läser MKV och kombinerar den andra hälften med ett annat ämne, som till exempel ekonomi, språk eller datavetenskap för att skapa en unik anställningsprofil? Då är Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap något för dig.

Vill du istället rikta in dig mot att arbeta som informatör och utveckla presentationsfärdigher och beställarkompetens inom de flesta medier är det Programmet för strategisk kommunikation som är aktuellt.

Givetvis erbjuder vi också fristående kurser inom ämnet. Är du osäker på vad du vill läsa - varför inte läsa våra fristående A, B och C-kurser? Om du sedan söker och blir antagen något av ovanstående program, får du tillgodoräkna dig dessa. 

Forskning inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap forskningsmässigt är ett synnerligen heterogent ämne.

Inom MKV-ämnet på Institutionen för kultur- och medievetenskaper bedrivs sinsemellan olika typer av forskning; Om olika former av studier av makt- och identitetskonstruktioner, strategisk kommunikation, mediehistoria, mediedidaktik, digitala medier samt miljö- och vetenskapskommunikation. 

Den mediehistoriska forskning som bedrivs inom ämnet använder sig inte sällan av ett brett mediebegrepp med fokus på mediernas inbördes relationer och på materiellt handfast mediering – ofta i dialog med kulturhistorisk medieforskning. Inom miljö- och vetenskapskommunikation dominerar snarare diskursanalytiska syn- och tillvägagångssätt, medan det inom strategisk kommunikation främst handlar om enkät- och intervjubaserade empiriska studier kring hur organisationer uppnår sina övergripande strategiska mål. Den samtida forskningen kring digitala medier har en mängd förtecken, från visuella kommunikationsstudier och undersökningar av sociala medier och nya journalistiska praktiker till mjukvaruinspirerad forskning.

En av de stora utmaningarna som digitaliseringen av medielandskapet ställer den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen inför handlar just om att parallellt med att studera teknologins effekter och de mediebruk den leder till, också i ökande grad ifrågasätta själva teknologin och den "interaktivitet" som produceras genom nya gränssnitt och dataprotokoll.

Ämnets doktorander är bland annat sysselsatta med avhandlingsprojekt inom såväl digitala medier, strategisk kommunikation, mediehistoria liksom mediedidatik. I det senare fallet ägnas avhandlingsprojekt åt sociala medier och förskola, samt hur gymnasieskolan på senare år anpassats till en övergripande medielogik i exempelvis marknadsföringshänseende. Bland de finansierade forskningsprojekt som bedrivs inom MKV och är förlagda på Institutionen för kultur och medier kan nämnas: "Att hantera media inom socialtjänst, polis och skola" (VR), "Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800" (Torsten Söderbergs stiftelse), "Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution" (VR) samt "Google i papper" (Ridderstads stiftelse) och "Filmarkivet.se – filmhistorisk plattform" (RJ).

Mer information om aktuella kurser och program

Här hittar du samtliga aktuella kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Här hittar du mer information om Programmet för Medie- och kommunikationsvetenskap

Här hittar du mer information om Programmet för strategisk kommunikation