Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå. De är kopplade till var sitt vetenskapligt ämne - Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete

Ämnet Pedagogiskt arbete har en nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Centrala kunskapsområden är t ex elevers utveckling och kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur detta är format av olika ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Forskarutbildningsämnet Pedagogiskt arbete ges vid tre fakulteter vid Umeå universitet och utbildningen genomförs i samverkan med andra institutioner och Lärarhögskolan. 

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete erbjuder forskarstudier med nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Det utgår från och avser att utveckla den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Elevers utveckling och kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur dessa processer är relaterade till och formade av ekonomiska, politiska och sociala sammanhang är centrala.

Forskarutbildningen innehåller, förutom skrivandet av en doktorsavhandling, obligatoriska och valbara kurser som erbjuds i samverkan med olika institutioner och fakulteter vid Umeå universitet. Vi har också ett nära samarbete Lärarhögskolans forskarskola inom det utbildningsvetenskapliga området (FU).

De forskarutbildningsansvariga ansvarar tillsammans med handledarna för planering, kvalitetsarbete och genomförande av forskarutbildningen. Detta arbete bedrivs även med stöd av en fakultetsövergripande grupp för forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Kontakta gärna forskarutbildningsansvariga om du vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete: 

Allmän studieplan

Mer information och historik om pedagogiskt arbete

Samarbete över fakultetsgränser

Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete (PA) erbjuder forskarstudier med nära anknytning till den pedagogiskt yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Det anordnas vid tre fakulteter: den samhällsvetenskapliga, den humanistiska och den teknisk-naturvetenskapliga.


Doktorander och licentiander följer de allmänna studieplaner för pedagogiskt arbete som antagits vid respektive fakultet. Forskarutbildningen omfattar både obligatoriska och valbara kurser som erbjuds i samverkan mellan medverkande institutioner och Lärarhögskolan.
Det finns doktorander i pedagogiskt arbete vid fyra institutioner: Estetiska ämnen, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Språkstudier samt Tillämpad utbildningsvetenskap.


En fakultetsövergripande grupp för pedagogiskt arbete (PA-gruppen) bildades i samband med avvecklingen av lärarutbildningsfakulteten för att samverka om planering, kvalitetsarbete och genomförande av utbildningen. PA-gruppen sammanträder regelbundet för att koordinera och planera forskarutbildningen i samarbete med forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (Lärarhögskolan) samt berörda fakulteter och institutioner.


Nationella och internationella forskningsmiljöer


Doktoranderna i pedagogiskt arbete uppmuntras redan tidigt och flera gånger under sin utbildning att lägga fram bidrag på internationella forskningskonferenser och att delta i internationella utbyten. Doktoranderna deltar också i forskarskolor och nationella och internationella nätverk av olika slag.


Historik


Forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete inrättades år 2001 av fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet. Bakgrunden var dels att stora grupper lärarstudenter och verksamma lärare - i princip alla utom ämneslärarna - saknade möjligheter att antas till forskarutbildningen utan att genomgå längre kompletteringsstudier, dels att det fanns ett behov av en forskarutbildning med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet.
Genomgången lärarutbildning och yrkeslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet utgjorde därför behörighetskrav till den nya forskarutbildningen. I samband med avvecklingen av lärarutbildningsfakulteten år 2008 kom pedagogiskt arbete att förläggas till de tre ovan nämnda fakulteterna.
Vid årsskiftet 2018/19 hade över 80 doktorsexamina och 20 licentiatexamina avlagts i pedagogiskt arbete vid universitetet.

Avhandlingar i pedagogiskt arbete

Här kan du hämta en förteckning över alla avhandlingar i Pedagogiskt arbete vid Umeå universiet

Beteendevetenskapliga mätningar

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar, BVM, handlar om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder.

En central roll inom vårt område har teorier om mätningars och bedömningars reliabilitet och validitet, oavsett vilket tillämpningsområde forskningen riktas mot.

Med reliabilitet och validitet avses mätningarnas och bedömningarnas tillförlitlighet och relevans, men också de önskade och oönskade konsekvenser som de kan leda till.

Kurser

Kursdelen omfattar totalt 90 hp, där 37,5 hp utgörs av obligatoriska kurser och resten är valfria kurser.

Obligatoriska kurser

  • Introduktion till beteendevetenskapliga mätningar, 7,5 hp
  • Validitetsteori, 7,5 hp
  • Utveckling av mätinstrument, 7,5 hp
  • Teori och metod i beteendevetenskapliga mätningar, 15 hp

Avhandlingens utformning och omfattning

En avhandling i beteendevetenskapliga mätningar består av 240 högskolepoäng (hp), där kursdelen utgör 90 hp och avhandlingsdelen 150 hp. Avhandlingen består av

  • ca 4-5 artiklar
  • egna och/eller samförfattade
  • helst publicerats i vetenskaplig tidskrift
  • en sammanfogande text som integrerar olika delar i en sammanläggningsavhandling, en så kallad kappa

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Beteendevetenskapliga mätningar:

Avhandlingar i Beteendevetenskapliga mätningar

Allmän studieplan

Avhandlingar i Beteendevetenskapliga mätningar

 

Forskarutbildningsansvariga - Pedagogiskt arbete

Linda Rönnberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 13
Maria Rönnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 61

Forskarutbildningsansvarig - Beteendevetenskapliga mätningar

Christina Wikström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 70