Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning på forskarnivå

Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap finns två utbildningar på forskarnivå. De är kopplade till var sitt vetenskapligt ämne - Beteendevetenskapliga mätningar och Pedagogiskt arbete.

Pedagogiskt arbete

Forskarutbildningen i pedagogiskt arbete erbjuder forskarstudier med nära koppling till den pedagogiska yrkesverksamheten i förskola, skola och lärarutbildning. Det utgår från och avser att utveckla den pedagogiska yrkesverksamhetens teori och praktik. Elevers utveckling och kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete och hur dessa processer är relaterade till och formade av ekonomiska, politiska och sociala sammanhang är centrala.

Forskarutbildningen innehåller, förutom skrivandet av en doktorsavhandling, obligatoriska och valbara kurser som erbjuds i samverkan med olika institutioner och fakulteter vid Umeå universitet. Vi har också ett nära samarbete Lärarhögskolans forskarskola inom det utbildningsvetenskapliga området (FU).

De forskarutbildningsansvariga ansvarar tillsammans med handledarna för planering, kvalitetsarbete och genomförande av forskarutbildningen. Detta arbete bedrivs även med stöd av en fakultetsövergripande grupp för forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete. Kontakta gärna forskarutbildningsansvariga om du vill veta mer. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete:

Allmän studieplan

Beteendevetenskapliga mätningar

Ämnet beteendevetenskapliga mätningar, BVM, handlar om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva, tolka och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter och attityder.

En central roll inom vårt område har teorier om mätningars och bedömningars reliabilitet och validitet, oavsett vilket tillämpningsområde forskningen riktas mot.

Med reliabilitet och validitet avses mätningarnas och bedömningarnas tillförlitlighet och relevans, men också de önskade och oönskade konsekvenser som de kan leda till.

Kurser

Kursdelen omfattar totalt 90 hp, där 37,5 hp utgörs av obligatoriska kurser och resten är valfria kurser.

Obligatoriska kurser

  • Introduktion till beteendevetenskapliga mätningar, 7,5 hp
  • Validitetsteori, 7,5 hp
  • Utveckling av mätinstrument, 7,5 hp
  • Teori och metod i beteendevetenskapliga mätningar, 15 hp

Avhandling

En avhandling i beteendevetenskapliga mätningar består av 240 högskolepoäng (hp), där kursdelen utgör 90 hp och avhandlingsdelen 150 hp. Avhandlingen består av

  • ca 4-5 artiklar
  • egna och/eller samförfattade
  • helst publicerats i vetenskaplig tidskrift
  • en sammanfogande text som integrerar olika delar i en sammanläggningsavhandling, en så kallad kappa

Allmän studieplan för forskarutbildningen i Beteendevetenskapliga mätningar:

Allmän studieplan

Forskarutbildningsansvariga - Pedagogiskt arbete

Forskarutbildningsansvarig - Beteendevetenskapliga mätningar