Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Postdoktorsstipendium

Umeå universitet erbjuder stipendium för postdoktoral meritering i syfte att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen.

 • Fakta om stipendium

  • Syftet med stipendier för postdoktoral meritering är att främja internationalisering samt bidra till forskningsmeritering i nära anslutning efter doktorsexamen/motsvarande. En svensk forskare som genomfört sin forskarutbildning utomlands kan dock komma i fråga för postdoktoral meritering vid Umeå universitet. 
  • För att vara behörig för ett postdoktoralt stipendium ska personen ha avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare 
  • Stipendietidens längd får vara längst två år, från detta medges inga undantag.  
  • Stipendium får inte utbetalas till någon som innehar eller inom de senaste två åren haft anställning vid Umeå universitet. 

   
  Ett stipendium är skattefritt om 
  -  mottagaren får det för utbildning och meritering 
  -  det inte finns någon form av motprestation t.ex. undervisning 
  -  det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under tre år eller längre tid eller månadsvis under ett helt år eller längre tid. Umeå universitet har en maxtid på 2 år. 
  -  det inte är ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. 

  • Däremot kan stipendiaten redovisa uppnådda resultat med stipendiet utan att det ses anses vara krav på motprestation och arbete 
  • För att säkerställa att stipendiet ges i meriteringssyfte och inte utgör ersättning för utfört arbete ska en individuell meriteringsplan upprättas och en handledare utses. 
  • Stipendiebeloppet för postdoktoral meritering ska minst motsvara 48 procent av prisbasbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp, se Skatteverket. 
  Fäll ihop

 

Vi välkomnar din ansökan!

Postdoktorsstipendium (2 år) inom integritetsmedveten maskininlärning – 2020-11-25

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom integritetsmedveten maskininlärning.

Sista ansökningsdag: 25 November 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) inom icke additiva mått och integraler – 2020-11-25

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom icke additiva mått och integraler. 

Sista ansökningsdag: 25 november 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) för forskning med kryo-elektrontomografi – 2020-11-26

Ett postdoktorsstipendium, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, finns tillgängligt för en starkt motiverad kandidat inom cell- eller utvecklingsbiologi, som vill bedriva forskning inom kryo-elektrontomografi (cryo-ET) och andra relaterade metoder.

Sista ansökningsdag: 26 november 2020

Länk till sida för utlysningen

2 postdoktorsstipendier (2 år) inom AI för datahantering – 2020-11-30

Umeå universitet utlyser två stipendier för postdoktoral meritering inom AI för datahantering.

Sista ansökningdag: 30 november 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (2 år) i oorganisk materialkemi – 2020-12-14

Projektet kommer att fokusera på materialkemi gällande katalytiskt aktiva metalloxider. Av speciellt intresse är syntes och karakterisering av nya polyoxometallater och organiska antennligander, och kombinationen av dessa i fotokatalytiskt aktiva material för vattendelningsreaktioner. Stipendiemottagaren kommer att spela en central roll i projektet.

Sista ansökningsdag: 14 december 2020

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorsstipendium (3 år) i nationalekonomi – 2021-01-10

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet, söker en post-doktoral forskare för ett Browaldh-stipendium. Stipendiaten kommer att knytas till ”The Economic Policy Network” där medlemmarna framför allt bedriver forskning inom områdena offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi.

Sista ansökningsdag: 10 janurari 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktorandstipendium (3 år) inom redovisning och finansiering – 2021-01-15

Handelshögskolans institution för företagsekonomi söker en forskare som stärker vår forskning om individers och företags ekonomiska beslut ur ett beteendeperspektiv.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) – Mekanismer bakom autofagi – 2021-02-01

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom mekanismer bakom autofagi.

Sista ansökningsdag: 1 februari 2021

Länk till sida för utlysningen

Postdoktoralt stipendium (2 år) inom Kemo-optogenetik – 2021-02-01

Umeå universitet utlyser ett stipendium för postdoktoral meritering inom Kemo-optogenetik.

Sista ansökningsdag: 1 februari 2021

Länk till sida för utlysningen