"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning på forskarnivå

Vill du skaffa dig rättsvetenskaplig specialistkompetens? Trivs du i universitetsmiljön och med att planera ditt eget arbete? Vill du få möjligheter att utvecklas utomlands? Då är studier på forskarnivå något för dig!

Utveckla spetskompetens

Som doktorand ges du möjlighet att under fyra års forskarstudier (240 hp) fördjupa dig och utveckla spetskompetens inom en del av rättsvetenskapen som du tycker är särskilt intressant.

Vid Juridiska institutionen finns sju forskningsteman, där du som doktorand har möjlighet att ingå tillsammans med seniora forskare. Under dina forskarstudier kommer du också att undervisa i mindre omfattning, vilket innebär möjlighet att omsätta din forskning i undervisningen.

Forskarstudierna leder fram till en juris doktorsexamen och är grunden för en forskarkarriär. Även utanför akademin efterfrågas den spetskompetens som forskarstudierna ger dig. Som disputerad forskare är du ofta en efterfrågad expert såväl hos näringslivet som det allmänna.

Planera dina studier

Under forskarstudierna får du i hög grad och i samarbete med din handledare planera dina studier på egen hand — vilket leder till frihet, ansvar och personlig utveckling.

Även om du skriver och planerar ditt eget arbete ger forskarstudierna dig ständiga möjligheter till utbyte och yttre influenser. Detta genom olika doktorandkurser, möjligheter till internationellt utbyte, deltagande i såväl nationella som internationella konferenser, samarbete i forskningsteman och nätverk samt utbyte med kollegor, seniora forskare och handledare.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap

Kursplan Rättsvetenskaplig metod och teori

Vanliga frågor

Vad kan jag forska om?

Det finns egentligen inga begränsningar. Vid institutionen finns åtta forskningsteman där forskare och doktorander har samlats kring olika teman inom rättsvetenskapen.

Vad innebär en doktorandtjänst?

Som doktorand i rättsvetenskap är du anställd vid juridiska institutionen för att genomföra din forskarutbildning. Tjänsten sträcker sig över fyra år, vilket motsvarar studietiden, men den förlängs vanligen ett år vilket motsvarar den tid som doktoranden deltar i undervisning.

Lönen sätts enligt en lönetrappa beslutad på universitetsnivå.

För dig som disputerar finns goda möjligheter för fortsatt akademisk karriär och arbete som universitetslärare, forskare eller varför inte utbytesforskare någonstans i världen?

Hur sker finansieringen?

För att antas till forskarutbildningen krävs finansiering. Detta sker oftast genom en doktorandtjänst.

Handledare?

Varje doktorand har minst två handledare, och en referensgrupp bestående av handledare och forskarutbildningsansvarig samt särskilt tillfälligt inbjudna forskare.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om studier på forskanivå?

Forskarutbildningsansvarig vid institutionen är Therese Enarsson.

Ansökan

Förkunskapskrav

För att kunna söka till forskarutbildningen krävs det att:

  • Du har avlagt en examen på avancerad nivå, läst minst 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper utomlands.
  • Anställs som doktorand eller bedöms ha motsvarande finansiering.

Hur ansöker jag?

Närmare instruktioner för hur du ansöker till doktorandtjänst finns i utlysningen, men generellt krävs:

  • Projektbeskrivning
  • Meritförteckning
  • Examensbevis inklusive betyg.

Närmare om projektbeskrivning

En projektbeskrivning kan omfatta ungefär 5–10 sidor och bör innehålla en beskrivning och bakgrund till ditt ämne, varför ämnet är intressant och angeläget, samt vilka effekter du tror att din forskning skulle kunna få. Även tidigare forskning på området, tänkta metoder, syfte, frågeställningar och liknande bör ingå. Har du tidigare skrivit något som berör forskningsämnet kan detta också bifogas projektbeskrivningen, samt ifall du har haft kontakt med forskare i ämnet.

Det viktiga med projektbeskrivningen är att vi kan få en uppfattning om ämnet och dess relevans, dina förutsättningar att genomföra arbetet samt våra möjligheter att ge handledning och annat nödvändigt stöd.

Riktlinjer för forskningsplan vid ansökan till forskarutbildning

Hör av dig om du är intresserad av forskarutbildning

Ansvarig för forskarutbildningen

Forskningsadministratör

Senast uppdaterad: 2024-02-01