"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Öppenhet vid Medicinska fakulteten

Inom Medicinska fakulteten vid Umeå universitet råder långtgående frihet att delta i den offentliga debatten och att öppet diskutera förhållanden i verksamheten. Öppenheten är grundad i lagstiftning och kommer även till uttryck i universitetets värdegrund.

Den akademiska friheten innebär att det inom forskning och utbildning råder frihet att utan politiska eller kommersiella hänsyn söka och sprida kunskap. Alla kan delta i det offentliga samtalet, utan att det behöver gå tjänstevägen eller ha ledningens godkännande.

Även i rollen som medarbetare vid Umeå universitet gäller öppenhet i förhållande till arbetsgivaren. Det handlar dels om att vi öppet kan diskutera frågor och eventuella missförhållanden, såväl internt som externt. Dels om att medarbetarna har meddelarfrihet, en grundlagsskyddad rättighet att berätta om uppgifter till press, radio och tv i publiceringssyfte, utan att det får leda till några repressalier från arbetsgivaren.

Umeå universitet är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att i princip alla handlingar är allmänna och kan begäras ut av vem som helst, utan att myndigheten har rätt att fråga efter syftet med begäran. Grundregeln är offentlighet. En liten del av innehållet i allt material är sekretessbelagt, och en hemligstämpel kan överprövas. Inför utlämnande ska en sekretessprövning göras. Vid osäkerhet ska man kontakta universitetets jurister, men kom ihåg att en begäran om att få ut en allmän handling alltid ska handläggas skyndsamt.

För universitetets medarbetare gäller dessutom meddelarskydd. Det innebär att universitetet är förbjudet att efterforska vem som är källan till uppgifter som har spridits i press, radio och tv. Det kan även gälla vissa uppgifter som är belagda med sekretess. Däremot är det aldrig tillåtet att vidarebefordra uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, exempelvis ur någons sjukjournal eller uppgifter som äventyrar rikets säkerhet.

Umeå universitets värdegrund utgår ifrån lagstiftningen och är baserad på principerna om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet samt effektivitet och service.

Läs mer

Offentlighet och sekretess vid Umeå universitet

Umeå universitets värdegrund

Uttalande från rektor om värdet av att delta i debatten

Tryckfrihetsförordningen

Yttrandefrihetsgrundlagen

Offentlighets- och sekretesslag

Kontakt

Ola Nilsson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 82
Senast uppdaterad: 2022-06-14