"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-01

62 masterprogram inrättas vid Umeå universitet

NYHET Masterexamen är en ny examensform som införts för att svenska utbildningar ska harmoniera med högskole- och universitetsutbildningar i övriga Europa. Utbildningarna är en naturlig följd av Bolognaprocessen.

– Vårt utbud av masterprogram är mycket brett, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet. Redan nu har vi beslutat om ett sextiotal program som kommer att ges från och medhöstterminen 2007, och fler kommer att inrättas efterhand. Samtliga program håller hög kvalitet och är starkt kopplade till forskning inom området.

Examenssystemet fungerar idag olika från land till land i världen. Ett gemensamt drag för många högre utbildningar är dock att de ger examen i två steg, en grundläggande utbildningsnivå och en avancerad nivå.

Genom den så kallade Bolognaprocessen försöker 45 europeiska stater att till år 2010 skapat ett europeiskt område för högre utbildning, the European Higher Education Area, EHEA. Det innebär bland annat att det som i dag kallas för grundläggande högskoleutbildning i det nya systemet kommer att benämnas grundnivå respektive avancerade nivå. Alla kurser, alla utbildningsprogram och alla examina kommer att placeras in på någon av dessa nivåer.

Till grundnivån kommer högskoleexamen och kandidatexamen att räknas, liksom alla yrkesexamina som omfattar mindre än 160 poäng, fyra år. Till den avancerade nivån kommer magisterexamen och den nya tvååriga masterexamen att föras, liksom alla examina som omfattar 160 poäng, fyra år, eller mer.

Masterexamen införs i Sverige från och med 1 juli 2007. Examen omfattar två års studier på avancerad nivå. För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer. För att läsa fristående kurser krävs att man har genomgått utbildning på grundnivå – alltså inget examenskrav.

Umeå universitet har ställt upp tre krav för att institutionerna ska få inrätta masterutbildningar. Kraven är att det ska finnas aktiv forskning inom huvudområdet, disputerade lärare ska ha huvudansvar för undervisning och examination. Huvudområdet måste också ha en koppling till forskarnivån.

Vid Umeå universitet har masterprogram inrättats:

Inom humanistisk fakultet:

Historia, Religionsvetarprogrammet, Språk och litteratur, Teologprogrammet.

Inom fakulteten för lärarutbildning:

Pedagogisk yrkesverksamhet

Inom medicinsk fakultet:

Arbetsterapi, Sjukgymnastik/arbetsterapi

Inom samhällsvetenskaplig fakultet:

Biblioteks- och infomationsvetenskap, Entreprenörskap och dynamisk affärsmiljö, Kostvetenskap, Krishantering och fredsbyggande, Ledarskap och organisation Ledning av hållbar utveckling, Management, Marknadsundersökning och marknadsanalys, Nationalekonomi, Public Management, Redovisning/Finansiering, Samhällsanalys och utredningsarbete, Samhällsplanering, Social välfärd, Strategiskt entreprenörskap, Turism

Inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

Avancerad produktdesign, Beräkningsteknik, Biodrivmedel, Biologi, Biologi med inriktning mot ekologi, Biologi med inriktning mot naturvård, Datavetenskap, Ekologi, Energiteknik (Energy Online), Fysik, Genetik, Geoekologi, Interaktionsdesign, Interaktiva tekniska system, Kemi, Läkemedelskemi, Miljökemi, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Människa-datorinteraktio (Human-Computer Interaction), Naturvård, Optisk fysik, Proteiners struktur och funktion, Robot- och reglerteknik, Transportdesign (Transportation Design), Växt- och skogsbioteknik

Kontaktperson:

Åsa Bergenheim, prorektor grund- och forskarutbildning, Umeå universitet. Tel: 090-786 62 46 Mobil: 070-258 88 29
E-post: asa.bergenheim@educ.umu.se

Lars Lustig, chef Studentcentrum
Tel: 090-786 97 97 Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg