"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-30

AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka

NYHET Eva Mårell-Olsson vid Pedagogiska institutionen har beviljats forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att undersöka och utveckla AI-baserad teknik (Artificiell Intelligens) för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som vistas på sjukhus under långa perioder. Denna typ av avancerad teknik kan ge dem möjlighet att interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare samt få en möjlighet att känna sig inkluderad i sitt vardagliga sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelser.

Fem snabba frågor till Eva Mårell-Olsson

Vad heter projektet?

”Att främja interaktion och inkludering med AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka”.

Vad handlar det om?

Projektet fokuserar på den icke medicinska delen av svårt sjuka barns tillfälliga vardagsliv och hur de med stöd av AI-baserad teknik ska kunna interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare för att öka en känsla av närvaro och inkludering trots att de inte befinner sig i skolan utan på sjukhus. Vi kommer alltså att undersöka hur AI-baserad teknik kan utvecklas och tillämpas för att främja svårt sjuka barns interaktion med sina klasskamrater och lärare samt främja deras känsla av tillhörighet och inkludering med att ta del av den vanliga skolvardagen virtuellt. Vi kommer också att undersöka vilka möjligheter och utmaningar det finns med AI-tekniken, pedagogiska såväl som tekniska, för att utveckla en funktionalitet som uppfyller barnens behov av att känna sig närvarande och inkluderad i skolverksamheten trots isolering. 

Hur ska datainsamlingen gå till?

I just det här projektet kommer vi bl.a. att genomföra fyra stycken sk. explorativa workshops. Dels med 'hackaton', dvs. där universitetsstudenter ges möjlighet att designa och tävla om bästa innovativa idé för ändamålet och dels applikationsutveckling i nära samarbete med konsultbolaget CGI här i Umeå utifrån universitetsstudenternas idéer och de uttryckta behov som de svårt sjuka barnen har. Med inspiration från aktionsforskning och i kombination med designbaserade forskningsmetoder kommer de medverkande att i omgångar få testa och ge sina synpunkter på den tekniska funktionaliteten för att möjliggöra fortsatt utveckling. Under projektets gång kommer vi att samla in data genom observationer under exempelvis hackathon och tester samt intervjuer med medverkande. Tanken med dessa fyra workshops är att kunna inta ett holistiskt perspektiv, pedagogiskt såväl som tekniskt, med en explorativ forskningsansats på anpassning och utveckling av en applikation i syfte att hjälpa och stödja svårt sjuka barn att ändå kunna få möjlighet att interagera och känna sig inkluderad i sin skolvardag trots långa behandlingsperioder. Således kommer en kvalitativ ansats att prägla projektet och för att möjliggöra en vidare analys som att beskriva och förstå både designprocesser och det värde som medverkande informanter upplever och erfar med avseende på möjligheter så väl som utmaningar utifrån forskningsfrågorna, kommer konceptet Value Creation (Wenger et al., 2011) att användas för att fånga resultat på olika nivåer i design- och innovationsprocesserna. 

Är det fler inblandade i projektet?

Ja, medverkande forskare är Thomas Mejtoft, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Medverkar gör också IT-konsultbolaget CGI här i Umeå, med 3 AI-utvecklare som har lång, internationellt erkänd, erfarenhet av att utveckla applikationer och IT-system med avancerade tekniker som AR, VR och AI. Medverkar gör också personal, föräldrar och barn som vid studiens genomförande bor vid anhörighuset Hjältarnas hus som är ett särskilt familjeboende för svårt sjuka barn. Dessutom kommer 25-30 universitetsstudenter att medverka i form av hackaton där de ges möjlighet att designa och utveckla nya innovativa idéer om hur AI-baserade applikationer kan utvecklas och användas av svårt sjuka barn. 

Varför är det viktigt att undersöka detta?

En av våra tidigare pilotstudier visar att svårt sjuka barn, med exempelvis cancer eller svåra hjärtproblem, och som befinner sig under långa behandlingsperioder på sjukhus, ofta upplever att de är isolerade och har förlorat sin skolkontext. De får svårt att hänga med i skolan och behålla kontakten med sina klasskamrater och lärare. Detta påverkar deras upplevda livskvalité vilket är mycket viktigt för deras tillfrisknande samt perioden när de kommer tillbaka till skolan igen. Det här projektet kommer förhoppningsvis att bidra med kunskap om hur AI-baserade applikationer kan hjälpa och stödja svårt sjuka barn att få en känsla av närvaro och kunna interagera virtuellt med klasskamrater och lärare samt följa skolgången trots långvarig frånvaro från skolan. Projektet kommer också förhoppningsvis att bidra med kunskap om innovativa designprocesser för att främja nydanande och innovativa idéer för utveckling av avancerad AI-teknik med ett särskilt pedagogiskt fokus samt bidra med kunskap om och utveckla riktlinjer för utveckling av AI-baserade applikationer för barn med ett etiskt, ansvarsfullt och pedagogiskt fokus. Projektets kunskapsbidrag med utformandet av pedagogiska riktlinjer för AI-applikationsutveckling kan kanske också få betydelse för andra individer, vuxna såväl som barn, som av någon anledning måste hålla sig isolerade. Exempelvis som i dessa tider med en pågående pandemi där många människor måste hålla sig isolerade från omvärlden. Värt att notera är att i detta projekt kommer vi att utveckla en konceptlösning som förhoppningsvis kan leda till en fortsättning framöver.