"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-17

Allergiker reagerar annorlunda på trafikavgaser

NYHET Dieselavgaser ger luftvägsinflammation hos friska, men inte hos allergiker och astmatiker, trots att de är mer känsliga för avgaser. Det visar Nirina Larsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 19 december.

Allergisk luftvägssjukdom (allergisk snuva och astma) är ett globalt hälsoproblem med en ökande förekomst i de flesta länder i världen. Trafikavgaser har kopplats till både insjuknande i och förvärrade symtom av allergisk luftvägssjukdom, men de bakomliggande mekanismerna är inte klarlagda.

Nirina Larsson, doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har i sitt avhandlingsarbete undersökt det inflammatoriska svaret i luftvägarna hos patienter med allergisk snuva och astma efter exponering för dieselavgaser, hon har undersökt oxylipinprofiler (fettsyrametaboliter) i olika delar av lungan hos patienter med allergisk astma, samt studerat förekomsten av vitamin C-transportörer i lungslemhinnan hos patienter med allergisk astma. Med bronkoskopi (provtagning från lungorna) har hon samlat in lungsköljvätska och slemhinneprover.

Avhandlingen visar att friska försökspersoner fick en uttalad inflammation i luftvägarna efter exponering för dieselavgaser. Hos försökspersoner med allergisk snuva eller astma såg man däremot ingen ökad inflammation.

– Dessa resultat tyder på att det är andra mekanismer än klassisk inflammation som ligger bakom den ökade känslighet för luftföroreningar som brukar ses hos patienter med allergisk luftvägssjukdom, säger Nirina Larsson.

I luftvägarna finns så kallade antioxidanter, bland annat vitamin C, som skyddar mot luftföroreningar. Tidigare studier visar att astmatiker har lägre halter av vitamin C i luftvägarna, jämfört med friska. Exakt hur halterna av vitamin C regleras i lungorna är dock okänt. I en delstudie i avhandlingen kunde Nirina Larsson för första gången påvisa vitamin C-transportören SVCT2 i människors lungor. När hon analyserade fettsyrametaboliter i olika delar av lungorna hos både friska och astmatiker, kunde hon även visa att sammansättningen skilde sig åt mellan de olika delarna.

Nirina Larsson kommer från Örnsköldsvik. Hon är läkare samt doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Nirina Larsson kan nås på:Telefon: 090-785 33 39
E-post: nirina.larsson@lung.umu.se

Den 19 december försvarar Nirina Larsson, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Allergisk luftvägssjukdom – studier av dieselavgasexponering, oxylipiner och antioxidanter. (Engelsk titel: Allergic airway disease – studies on diesel exhaust exposures, oxylipins and antioxidants).

Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal B, 9tr, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Fakultetsopponent är professor Leif Bjermer, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz