"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-13 Uppdaterad: 2022-12-16, 13:12

Annika Norlund Shaswar är ny docent i språkdidaktik

NYHET Annika Norlund Shaswar är ny docent i språkdidaktik vid Institutionen för språkstudier. I sin forskning riktar hon främst in sig på vuxna andraspråksinlärare av svenska.

Text: Sandra Lundström

– Jag drivs av att utforska och utveckla undervisning. Att det jag gör ska spela roll och bidra till ny kunskap som verksamheten kan dra nytta av, säger Annika. 

Annika har arbetat som lärare i svenska som andraspråk bland annat inom SFI, Folkuniversitetet och Språkintroduktion (f.d. IVIK) på gymnasiet. År 2014 disputerade hon vid Umeå universitet med en avhandling där hon tittade närmare på skriftbruk i vardagsliv och i sfi-utbildning.

– Jag var intresserad av att undersöka vilka samband som fanns mellan sfi-elevers läsande och skrivande i vardagslivet och inom sfi-studierna.

Forskar om litteracitet och flerspråkighet

Kort efter disputationen fick Annika en tjänst som lektor vid Institutionen för språkstudier. Här undervisar hon en del i svenska som andraspråk på fristående kurser och på ämneslärarprogrammet, men i huvudsak forskar hon om litteracitet och flerspråkighet.

– Jag har bland annat ett eget projekt som finansieras av Lärarhögskolan och som handlar om uttalsundervisning inom sfi. Syftet är att tillsammans med sfi-lärare utforska och utveckla undervisningsmetoder som fungerar väl för elever som har kort tidigare skolgång. 

Annika ingår också i forskargruppen Litum som hon har varit med i sedan start och som hon 2019–2021 var forskningsledare för tillsammans med Sofie Areljung (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap). Sommaren 2022 gavs boken Skrivdidaktik i grundskolan ut som är sprungen ur Litum. Annika är en av redaktörerna och skrev, tillsammans med Åsa Wedin (Högskolan Dalarna), ett kapitel om flerspråkigt skrivande inom modersmålsundervisning.

– Litteracitet, som är i fokus för Litum, är också en av kärnorna i min forskning. Litum är en miljö som är bra för nätverkande och för att få input. De flesta gruppmedlemmarna finns inom Umeå universitet men vi har anknutna medlemmar vid andra lärosäten.

Förtroende viktigt vid praktiknära skolforskning

Praktiknära skolforskning är ett fält som har vuxit och utvecklats de senaste åren. Skolforskningsinstitutet arrangerade 17 november ett symposium, för forskare som utför projekt finansierade av institutet. Annika deltog för att presentera etiska dilemman som praktiknära skolforskning står inför när det gäller vuxna med kort tidigare skolgång.

Särskilt i forskning som involverar vuxna andraspråksinlärare med kort tidigare skolgång behöver vi jobba väldigt mycket med att skapa förtroende

– Det finns särskilt utmaningar i maktstrukturer som gäller information och samtycke. Vad innebär det att delta i en studie? Är det okej att filma? Vad innebär det att ge sitt skriftliga samtycke till att delta i en studie? Särskilt i forskning som involverar vuxna andraspråksinlärare med kort tidigare skolgång behöver vi jobba väldigt mycket med att skapa förtroende för oss som leder studien, avslutar Annika.

Kontakt

Annika Norlund Shaswar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 13