"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-30

Ännu ett lyckat examensarbete på uppdrag

NYHET I Sollefteå kommun har 8 uppsatser skrivits på uppdrag av studenter vid Umeå Universitet. Vid en nätverksträff på ENS vid Umeå Universitet presenterades en ”full case story” - utformningen av en uppsats genom samarbete mellan student, handledare och uppdragsgivare. Även en universitetsjurist var inbjuden och pratade om regelverk och sekretess vid examensarbeten.

Använder studenternas arbeten

Anna Fransson, uppsatsskrivare och tidigare studerande vid Sociologprogrammet vill gärna rekommendera studenter att göra examensarbeten i Sollefteå kommun.- Det kändes bra att få skriva på uppdrag om något verkligt! En av andledningarna till att jag valde att skriva för Sollefteå kommun var att jag hört att de verkligen nyttjar uppsatsen och använder slutsatser för att förändra och förbättra.Uppdragsgivare Torbjörn Persson, Sollefteå kommun berättar att kommunen tar till vara på all kompetens som uppsatserna medför.- 1:a uppsatsen som gjordes presenterades på ett seminarium, flertalet har omnämnts i tidningsartiklar och någon student har fått presentera sin uppsats vid ett regionalt överenskommelsemöte.
Torbjörn är tacksam över Annas uppsats och har förhoppningen att hon i höst kan komma och presentera uppsatsen där inbjudna politiker och beslutsfattare får ta del av och reflektera över hennes slutsatser i uppsatsen. Han anser också att en liten kommun har stor nytta av att få ta del av Universitetets kompetens och hoppas kunna locka fler studenter för uppdrag i kommunen för att kunna säkerhetsställa kompetensen framöver.

Samarbetet

Annas uppdrag var inte helt formulerat och klart när hon startade, vilket upplevdes knepigt i början, men tack vare det goda sammarbetet och uppdragsgivarens närvaro, att de alltid fanns till hands vid frågor och problemställningar, underlättade arbetet. Handledaren Åsa Gustavsson tycker att hon haft en stor fördel i sin handledarroll tack vare sammarbetet, den nära relationen med ansvariga har gjort att de tidigt kunnat lösa eventuella problem och få direkt feedback. Det har underlättat vid diskuterandet av problemställningen så att uppdraget utformats och godkänts som en tillräcklig sociologisk frågeställning. Åsa tycker det är viktigt att ha kännedom om företaget och ha en nära relation med uppdragsgivaren.
-Viktigt att ha varit på plats, fått lokalkännedom och känsla för problemställning som examensarbetet grundar sig på, säger hon.

Avtal och sekretess kring uppdraget

Universitetsjuristen Chatarina Larson vill framför allt påpeka att våra anställda; handledare och examinator inte skall skriva personliga sekretessavtal under ett examensarbete med uppdragsgivare. Om företaget önskar att man skriver avtal är det Umeå universitet som skriver avtalet och som ansvarar för att sina anställda följer avtalet. I de fall där uppgifter i uppsatsen innehåller affärshemligheter och företaget vill sekretessbelägga uppgifterna finns oftast sekretessbestämmelser att tillgå, men eftersom det är domstol som slutligen avgör ifall uppgifterna är sekretessbelagda kan Umeå universitet aldrig garantera sekretess.
Studenten innehar upphovsrätten till sitt arbete och för att nyttja denna i exempelvis undervisningssyfte eller publicering krävs studentens tillstånd till detta. Studenterna skriver egna avtal med företagen där såväl sekretess, äganderätt till resultat och vilka resurser företaget ska erhålla studenten bör regleras. I dessa avtal är det viktigt att studenten förbehåller sig rätten att publicera sin uppsats och att parterna skall vara medvetna om att offentlighetprincipen gäller då examensarbetet ska examineras. Viss hjälp bör tillhandahållas studenten med granskning av dessa avtal – eventuellt kan ett trepartsavtal mellan Umeå universitet, företaget och studenten vara att föredra.

Redaktör: Sofie Arvidsson