"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-23

Anslag till framgångsrik brottsofferforskning

NYHET Brottsofferfonden delar ut 1,6 miljoner kronor under tre respektive två år till juristerna Monica Burman och Maria Forsman, båda vid Juridiskt forum på Umeå universitet.

Monica Burman får 800 000 kr per år för projektet ”Mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer – rättsliga problematiseringar av utsatthet och ansvarstagande” och Maria Forsman får 800 000 kr per år för projektet ”Särskild företrädare för barn. En studie av brottsoffrets ställföreträdare i straffprocessen”.

Mäns våld mot samiska kvinnor

Monica Burman

Projektets syfte är att belysa och problematisera hur ansvar tas för problemet mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer genom lagstiftning och policys i Sverige och inom det samiska samhället. FN har kritiserat Sverige vad gäller våldsutsatta samiska kvinnors mänskliga rättigheter och initiativ som har tagits av det samiska samhället för att stödja våldsutsatta kvinnor har inte lett till synliga effekter, t ex i form av en samisk kvinnojour. För att nå kunskap om situationen för våldsutsatta samiska kvinnor, hur våldet förstås inom det samiska samhället och hur man inom det samiska samhället agerar mot våldet kommer intervjuer att genomföras med våldsutsatta samiska kvinnor, frivilligorganisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta samiska kvinnor samt organisationer, nätverk och nyckelpersoner inom det samiska samhället som på olika sätt arbetar med frågan.

Lagstiftning och policy kommer att analyseras för att fånga hur samiska kvinnors våldsutsatthet i nära relationer uppmärksammas och förstås på nationell nivå och vilka konsekvenser det får. Projektet genomförs i samarbete mellan Monica Burman, docent i straffrätt vid Juridiskt forum, Umeå universitet och universitetslektor Maria Scheffer Lindgren, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet. En expertgrupp med bl. a. samiska representanter är kopplad till projektet. Ambitionen med projektet är att skapa en kunskapsbas för framtida forskning och arbete med policy och lagstiftning inom ett i Sverige eftersatt brottsofferområde. Förhoppningen är att projektet ska stärka krafter inom i det samiska samhället som vill stödja våldsutsatta kvinnor.

Särskild företrädare för barn

Maria Forsman

Barn som utsätts för våld och övergrepp av vårdnadshavare befinner sig i en särskilt utsatt position. För att vårdnadshavares bestämmanderätt över barnet inte ska hindra polisutredningar rörande sådana brott, infördes år 2000 lagen om särskild företrädare för barn. En särskild företrädare för barn ska ta tillvara barnets rätt under förundersökningar och i en rättegång.

För barn som brottsoffer innebär den särskilda företrädaren en förstärkt rättslig position som kan möjliggöra tillgång till rättvisa och att bli hörd i processen. Barnets synpunkter och behov kan fångas upp och domen förklaras på ett sätt som är anpassat till barnets förståelse. Den särskilda företrädaren behöver därför ha en förmåga att förstå barnets situation och kunna kommunicera med barnet, och inte minst en förmåga att stå fri i förhållande till både myndigheter och föräldrar, för att hantera en situation som innefattar komplexa intressekonflikter. Därför ställs också i lagen särskilda krav på kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper.

Projektet kommer att genomföras av universitetslektor Maria Forsman, Juridiskt forum, Umeå universitet och målet är att bidra till förbättringar för barn som brottsoffer.

Pressbilder

För mer information, kontakta:

Monica Burman, Juridiskt forum
Telefon: 070-345 31 81

Maria Forsman, Juridiskt forum
Telefon: 070-954 45 49

Redaktör: Eva Stoianov