"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-24

Arbetsplatsers organisation påverkar anställdas hälsa och arbetsmiljö

NYHET Hur arbetsplatser styrs och fungerar är avgörande för anställdas psykosociala arbetsmiljö och sjukfrånvaro. För att uppnå ett friskare arbetsliv bör hälsofrämjande insatser riktas både mot arbetsplatser och individer, menar Malin Bolin vid Umeå universitet.

Idag vet vi mycket om vad som kännetecknar ett hälsosamt arbete, men desto mindre om vad som utmärker en sund arbetsplats. Arbetsmiljöenkäter säger till exempel mer om de som jobbar på stället, än om hur själva arbetsplatsen fungerar. Nu visar Umeå-forskaren Malin Bolin att hur anställda trivs och mår på jobbet delvis kan bero på hur arbetsplatserna är organiserade.
– Frågan är inte längre om organisationen spelar någon roll, utan på vilket sätt.

I sin avhandling har Malin Bolin jämfört 90 olika arbetsplatser med drygt 4300 anställda inom bland annat skola, vård och omsorg, bibliotek, IT-bolag och verkstads- och pappersindustrier i Västernorrland och Jämtland.

Enligt hennes studie förklarar verksamheters styrsystem skillnader i hur de anställda mår. Arbetsplatser som styrs med hjälp av samtal och tydliga värderingar ger de anställda större frihet att bestämma hur och vad som ska göras, jämfört med de ställen som strikt följer olika regler.
– Resultaten visar att hur beslut fattas och hur arbetsplatsen styrs hänger ihop med den psykosociala arbetsmiljön.

Studien visar också att de anställdas trivsel och hälsa påverkas av i vilken grad arbetsplatsen är kundanpassad.
– På arbetsplatser där kunders önskemål och efterfrågan styr produktionen verkar sjukfrånvaron vara högre.

Hon menar att för att uppnå ett friskare arbetsliv räcker det inte med att förändra individers attityder och leverne, utan man måste även studera arbetsplatserna närmare.
– Det krävs en ökad kunskap innan det går att ge några förslag på förbättringar, men möjligheterna att uppnå ett hälsosamt arbetsliv ökar om åtgärder riktas åt såväl arbetsplats som anställd.

Malin Bolin är uppvuxen i Kyrkdal utanför Kramfors. Hon arbetade tidigare vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm, och är nu anställd på yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet för att jobba med ett projekt om kvinnors hälsa i industrin.

Fredagen den 27 mars försvarar Malin Bolin, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The importance of organizational characteristics for psychosocial working conditions and health. Svensk titel: Organisationsfaktorers betydelse för psykosociala arbetsvillkor och hälsa. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Birgitta Eriksson, avdelningen för Arbetsvetenskap, Karlstads universitet.

Kontaktuppgifter:

Malin Bolin,
e-post: malin.bolin@envmed.umu.se
tel: 070-303 2732

E-publicering av avhandling

Redaktör: Camilla Bergvall