"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-10 Uppdaterad: 2024-04-12, 13:53

Ifrågasätter rollen av arktifiering i regional utveckling

NYHET Under det senaste decenniet har internationell vinterturism vuxit betydligt över norra Sverige, Finland, Norge och Island. Karakteristiskt för denna form av turism är den rumsliga identifieringen med Arktis, vilket framkallas genom signaturupplevelser såsom jakten på norrsken, hundslädåkning, ren-safaris, snöskoterturer eller övernattningar i is- och glasigloor.

Text: Simon Oja

I en ny avhandling, "Arktiska turismgeografier under utveckling", undersöker författaren Dorothee Bohn framväxten av denna reseindustris bana och dyker ner i potentialen för arktisk turism för regional utveckling i det glesbefolkade svenska och finska norr.

Nya vägar för regional utveckling genom ‘Arktifiering’

Bohns forskning belyser konceptet 'Arktifiering', en process som är rotad i omgestaltningen av norra Europa som en del av Arktis. Denna geografiska omfamning av Arktis berör inte bara turism utan finns även i nuvarande regional branding, strategiskapande och profilering av högre utbildning och forskningsinstitutioner. Värdet av att associera sig med Arktis ligger i regionens globala geopolitiska, ekonomiska och ekologiska betydelse.

– Sammansmältningen av globala dynamiker med lokala initiativ öppnar nya möjligheter för regional utveckling i norra glesbefolkade områden, säger Dorothee Bohn. Entreprenörskap inom turism och reseföretag har initierat ekonomiska avkastningar, som bidragit till att vitalisera platser och samhällen i det yttersta norra Sverige och Finland.

Främjande av innovation och entreprenörskap inom turism genom planering

En central aspekt av avhandlingen är att hållbar turismutveckling kräver politiska ramar som erbjuder inkluderande och strategiskt stöd, vilket möjliggör för lokala aktörer att driva innovation och diversifiera sektorn. Bohn belyser dessa frågor i exemplet med regional utvecklingsfinansiering för offentlig-privata turismprojekt och turismföretag.

Att skapa en miljö där innovation blomstrar är avgörande för att omvandla arktisk turism till en kraft för samhällsvälbefinnande

Under COVID-19-pandemin visade sig särskilt små turismföretag som drivs av ägare-chefer som driver flera olika verksamheter vara motståndskraftiga. Samtidigt behövde stora företag som uteslutande riktar sig mot internationella resemarknader statligt stöd för att överleva. Därför bör offentligt ekonomiskt stöd riktas mot att underlätta entreprenöriell kreativitet, nya affärsmodeller och offentliga sektorinnovationer. Det senare inkluderar till exempel att omdefiniera nuvarande arbetsrelationer och skapa nya former av anställning, vilket gör det möjligt för människor att kombinera flera yrken och livslångt lärande.

Likaså kräver transportförbindelser över det glesbefolkade norr förbättringar för att stimulera turismutvecklingen utanför stora urbana centrum.

– Att skapa en miljö där innovation blomstrar är avgörande för att omvandla arktisk turism till en kraft för samhällsvälbefinnande, där det är vitalt att välja organisk sektortillväxt istället för industriboosterism, betonar Dorothee Bohn.
 
Detta relaterar starkt till problemet med överturism. Framväxande destinationer kräver framsynt förvaltning som prioriterar hållbarhet och utökar turismens fördelar över lokala samhällen. Konkret bör ansvarsfull turismplanering lära av andra destinationers erfarenheter och främja en platsbaserad strategi där turism är inbäddad i bredare regionala utvecklingsinitiativ. En ytterligare implikation är att hållbart tänkande inte bara bör begränsas till den lokala nivån. I tider av globala miljö- samt socioekonomiska kriser måste beslutsfattare inom utveckling beakta internationella leverans- och mobilitetskedjor samt för vem turismen är tillgänglig.

En samarbetsvision för Arktis framtid

Bohn betraktar arktisk turism som en katalysator för socioekonomisk förnyelse och hon uppmanar till en kollektiv ansträngning bland intressenter för att låsa upp dess fulla potential. Avhandlingen understryker vikten av att anpassa strategiska planer med bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala mål och direkt ta itu med utmaningar som säsongsvariationer och arbetskraftsbrist.
 
– När vi navigerar framtiden för arktisk turism är samarbetsstyrning mellan beslutsfattare, branschledare och lokala samhällen avgörande. Samtidigt håller forskning och utbildning många möjligheter att förbättra dessa synergier, avslutar Bohn.

Om disputationen

Dorothee Bohn, Institutionen för Geografi försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Skapandet av arktiska geografier: Politisk ekonomi, institutionell strategisk selektivitet och aktörskap i turismutvecklingen (Engelsk titel: Arctic geographies in the making: Understanding political economy, institutional strategic selectivity, and agency in tourism pathway development)

Fakultetsopponent: Professor Dimitri Ioannides, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet

Disputationen äger rum fredag 12 april 2024 kl. 13.00-15.00 i Hörsal SAM.A.280.