"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Balansen mellan kollegialitet och linjestyrning är central för Umeå universitet

NYHET Umeå universitet har besvarat betänkandet om den så kallade Ledningsutredningen och dess förslag på hur högskolan ska styras i framtiden. I stort instämmer Umeå universitet i förslagen och framhåller behovet av ett helhetsgrepp.

Umeå universitet har svarat på Utbildningsdepartementets betänkande om den så kallade Ledningsutredningen, Utvecklad ledning av universitet och högskolor (SOU 2015:92), som tagits fram av professor Kåre Bremer på regeringens uppdrag.

Umeå universitet ställer sig i allt väsentligt positiv till utredningens förslag och summerar att en implementering av dessa skulle underlätta det långsiktiga och strategiska arbetet för en hög kvalitet i utbildningen och forskningen.

Umeå universitet framhåller, liksom utredningen, att frågor av väsentlig art faller inom områden som organisation, resursfördelning och rekrytering, och att inget av dessa områden är fristående från vartannat utan verkar som delar i ett sammanhängande system – ett system som idag lider av vissa svagheter som måste åtgärdas.

Kollegialitet och linjestyrning kompletterar vartannat

Överlag ställer sig Umeå universitet positivt till utredningens bedömningar och förslag och instämmer i vikten av att mandat- och ansvarsfördelningen mellan en linjeorganisation och kollegiala strukturer måste vara tydlig. Som utredningen konstaterar kompletterar kollegialitet och linjestyrning vartannat. Umeå universitet framhåller betydelsen av en sådan balans för att uppnå ett tydligt ledarskap som utgår från den kunskap och kompetens som kollegiet besitter.

Linjestyrning behövs för att ett tydligt ledarskap ska kunna utövas, och i synnerhet för att strategiska beslut ska kunna fattas och genomföras på ett lärosäte. Ett exempel på detta är modellen med prefektstyre, en reform som är genomförd vid Umeå universitet och som utredaren rekommenderar för de få lärosäten som fortfarande har institutionsstyrelser.

Den kollegiala beredningen och strukturerna kompletterar linjestyrningen, både för att bereda mer omfattande beslut och för att bedöma kvaliteten i verksamheten. Det är kollegialiteten som möjliggör medarbetarnas och studenternas delaktighet. Utredningen, liksom Umeå universitet, framhåller vikten av och styrkan med att linjestyrning och kollegial styrning fungerar tillsammans, inte isolerat från varandra och inte så att den ena formen tar överhand över den andra.

Ökade basanslag och externa rekryteringar

När det gäller finansiering av forskning och utbildning menar Umeå universitet i sitt svar att lärosätena behöver en ökad reell frihet att råda över de ekonomiska resurserna för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt och därmed klara av en hård internationell konkurrens.

Umeå universitet framhåller vikten av ökad andel basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå, samt att arbetet snarast påbörjas för ett att ta fram ett nytt system för resurstilldelning till grundutbildning som främjar kvalitet snarare än volym.

En tydlig ståndpunkt från Ledningsutredningen är att andelen externa rekryteringar behöver öka. Umeå universitet sympatiserar starkt med detta, men pekar också på att förutsättningarna för strategiska rekryteringar kan skilja sig över landet och framhåller vikten av att rekrytera personal tidigt i karriären liksom vikten av att kunna behålla kompetent personal.

Rekrytering och hörande av rektor

Ett förslag från utredaren är att tillämpa en mer sluten rekryteringsprocess av rektorer, där bara en enda kandidat presenteras för en hörandeförsamling. Umeå universitet konstaterar att detta är en fråga där meningarna går starkt isär och problematiserar frågan med slutsatsen att det behövs en djupare analys och bredare diskussion för att främja ett bra ledarskap vid landets lärosäten.

Yttrandet från Umeå universitet har fastställts av rektor den 1 mars 2016, efter beredning av en universitetsgemensam beredningsgrupp samt efter hörande med universitetsstyrelsen (vissa delar av betänkandet), universitetsledning, fakulteternas och lärarhögskolans ledning, studentkårer samt fackliga huvudorganisationer vid universitetet.

Umeå universitets universitets fullständiga remissvar på Ledningsutredningen

Redaktör: Jonas Lidström