"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-26

Bromerade flamskyddsmedel - ett pyrande miljöhot?

NYHET Trots att bromerade flamskyddsmedel har används i stor skala sen i slutet på 60-talet, saknas det fortfarande kunskap om hur de påverkar miljön. Det finns farhågor att de är på väg att bli en tickande miljöbomb. I sin avhandling identifierar Jenny Rattfelt Nyholm, Umeå universitet, ett antal bromerade flamskyddsmedel som kan utgöra en potentiell miljörisk.

Bromerade flamskyddsmedel är kemikalier som tillsätts i t.ex. elektroniska apparater, plaster och vissa textilier för att förhindra uppkomst av bränder. Det finns över 60 olika organiska bromerade ämnen som används som flamskyddsmedel i konsumentprodukter. Den gemensamma faktorn är att de minskar risken för brand, men de har helt olika egenskaper när de läcker ut i naturen.

För att bedöma om en kemikalie innebär en miljörisk undersöks hur kemikalien bryts ned, om den lagras i vävnader hos djur och hur giftig den är. I sin avhandling presenterar Jenny Rattfelt Nyholm resultat från studier av ett tiotal olika bromerade flamskyddsmedel och presenter en modell som kan användas för att generalisera resultaten till andra bromerade flamskyddsmedel för en preliminär bedömning av miljörisken.

Jenny Rattfelt Nyholm har jämfört resultaten från de olika studierna med de kriterier i lagstiftningen som finns för att klassificera ett miljöfarligt ämne. Polybromerade difenyletrar, en klass av bromerade flamskyddsmedel som varit förbjudna i EU sedan 2006, uppfyller kriterierna för ett miljöfarligt ämne. Hexabromcyklododekan, som finns med på EU:s kandidatlista över farliga ämnen, är ett gränsfall. Förutom dessa ämnen bedöms ingen av de övriga bromerade flamskyddsmedlena som hon testat uppfylla kriterierna för att klassas som miljöfarliga ämnen.
– Jag har identifierat ytterligare några bromerade flamskyddsmedel som har liknande egenskaper som bromerade difenyletrar med hjälp av den modell för riskbedömning som jag utvecklat. Dessa är ännu inte testade och bör därför prioriteras i fortsatta experimentella studier, anser Jenny Rattfelt Nyholm.

Fredagen den 5:e juni försvarar Jenny Rattfelt Nyholm, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Persistency, bioaccumulation and toxicity assessment of selected brominated flame retardants. Svensk titel: Bedömning av nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet och giftighet hos utvalda bromerade flamskyddsmedel. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal MA121, MIT-huset, Umeå Univeristet. Fakultetsopponent är professor Walter Vetter från Institute of Food Chemistry, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.

Jenny Rattfelt Nyholm är född och uppvuxen i Västerås. 1995 flyttade hon till Umeå för att läsa biologi och kemi, och 2004 påbörjades forskarstudier i miljökemi.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22528

För ytterligare information, kontakta gärna: Jenny Rattfelt Nyholm, kemiska institutionen Telefonnummer: 090-7865574
E-mail adress: jenny.rattfelt@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman