"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-11

CHEMSEA-partners följer upp succéprojekt och bildar samarbetscenter

NYHET Efter det lyckade CHEMSEA-projektet, där man kartlade kemiska stridsmedel som dumpats i Östersjön efter andra världskriget, bildar nu Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillsammans med övriga nio CHEMSEA-partners ett samarbetscenter av experter i frågor om dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön. Syftet, utöver att medverka i utbildning och vara rådgivare, är att bibehålla och utveckla kompetensen, potentialen och infrastrukturen från CHEMSEA samt att fortsätta att driva forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans.

Med hjälp av fjärrstyrda undervattensrobotar undersökte CHEMSEA-medarbetarna misstänkta dumpningsområden för kemiska stridsmedel i Östersjön. Här har man hittat en klump med senapsgas. Foto: Sjöfartsverket

Det EU-finansierade Östersjöprojektet CHEMSEA skapades ur behovet av att göra miljöriskbedömningar av de dumpningsplatser för kemiska stridsmedel i Östersjön som hittills varit okända eller bara delvis inkluderats i tidigare undersökningar. I slutrapporten från projektet som kom våren 2014 kartlade CHEMSEA skillnaderna och likheterna mellan Östersjöländernas hantering av och ekonomiska kompensation vid incidenter med kemiska stridsmedel. Med anledning av att senapsgas förorenat utrustning och fångats upp i trålar tryckte man till exempel på att det är nödvändigt att alla Östersjöländerna kan erbjuda utbildning och träning på hur man hanterar fynd av kemiska stridsmedel för fiskare och andra yrkesgrupper som arbetar i riskområdena.

Ett av målen med CHEMSEA-projektet var just att bilda ett expertorgan inom Östersjöregionen, i frågor som rör de faror som förknippas med dumpade kemiska stridsmedel. Nu har alltså samtliga elva partners från fem av länderna med Östersjökust tillsammans bildat International Center of Excellence for Dumped Chemical Munitions, CoE-DCM.

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Umeå spelade viktiga roller i CHEMSEA. Vid FOI analyserades de nedbrytningsprodukter som bildas av stridsmedlen och frisläpps till de kringliggande bottensedimenten. FOI bidrog på så sätt till identifieringen av dumpade objekt. Europeiska CBRNE-centret utformade det policydokument som presenterades för ministerrådet i HELCOM, Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, i syfte att CHEMSEA:s vetenskapliga upptäckter skulle få praktiskt genomslag. Båda ser positivt på bildandet av samarbetscentret.

– Inom CoE-DCM kan vi genom fortsatt forskning bygga upp ny kunskap om risker för människor och om effekter på miljön som är förknippade med dumpad ammunition. Det nätverk som detta center bygger på, möjliggör även att vi kan kontakta varandra vid behov för att diskutera aktuella frågor. Det viktigaste är dock att expertkunskapen som finns samlad inom CoE-DCM finns till förfogande för samhället vid till exempel olyckor och incidenter med dumpade kemiska stridsmedel och annan dumpad ammunition, säger Rune Berglind, forskare vid FOI och medarbetare vid Europeiska CBRNE-centret.

Läs mer om CHEMSEA

För mer information, kontakta gärna:

Rune Berglind, forskare FOI och medarbetare Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: 090-10 67 35, 070-266 00 63
E-post: runber@foi.se

Andrea Gillgren, kommunikatör Europeiska CBRNE-centret, Umeå universitetTelefon: 090-786 79 18
E-post: andrea.gillgren@cbrne.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog