"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-01

Dagens kunskapssyn försvårar skolans demokratiuppdrag

NYHET När det främsta målet med skolan är att förse unga med kunskaper för deras kommande yrkesliv hamnar skolans demokratifostrande uppdrag i bakgrunden. Detta framkommer i en ny avhandling av Hanna Ahrenby vid Umeå universitet.

Text: Per Melander

Bildämnet länge har haft en specifik roll i skolans demokratifostrande uppdrag

I den här studien har förutsättningar för arbete med skolans värdegrund i grundskolans bildundervisning undersökts. Hanna Ahrenby säger att resultaten visar att läraren inte ensam kan avgöra om och i så fall hur värdegrundsarbetet blir integrerat i bildundervisningen.

– Det är nämligen en kombination av flera faktorer som skapar förutsättningarna för undervisning. Det handlar bland annat om gruppstorlek, gruppsammansättning, undervisningstid, tillgängligt material och utrustning samt skolans mål- och resultatstyrning, säger Hanna Ahrenby och fortsätter:

– Samtidigt som det inte går att urskilja en enskild faktor som ensam skapar förutsättningarna för värdegrundsarbetet; visar studien att dagens kunskapssyn på flera plan formar lärares möjligheter att integrera värdegrundsfrågor i bildundervisningen.

– Exempelvis har även eleverna med sig denna kunskapssyn in i klassrummen, vilket kan försvåra för lärare som vill att eleverna ska arbeta med värdegrundsfrågor i bildundervisningen.

Bildburet värdegrundsarbete

Hanna Ahrenby berättar vidare att bildämnet länge har haft en specifik roll i skolans demokratifostrande uppdrag. Det handlar både om att kunskaper i bildframställning sägs gynna yttrandefrihet och om att kunskaper som möjliggör för individer att kritiskt granska de bildbudskap vi dagligen möts av ses som viktiga för en levande demokrati.

– Trots detta visar studien att det saknas förutsättningar för att på djupet integrera värdegrundsarbete i grundskolans bildundervisning. Resultaten visar också att bildämnets starka tradition av bildskapande leder till att det värdegrundsarbete som ändå bedrivs blir bildburet.

Något Hanna Ahrenby anser borde lyftas fram och göras synligt.

Om disputationen

Fredag 5 mars försvarar Hanna Ahrenby, i ämnet pedagogiskt arbete, sin avhandling Värdegrundsarbete i bildundervisning: en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år.

Disputationen äger rum kl. 13.00 – 15.00.

P g a rådande restriktioner kommer disputationen vara möjlig att följa online.

OBS! föranmälan krävs senast 3 mars kl. 12.00 via följande länk