"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-04

De får Vaartoes vetenskapliga pris och studentstipendier

NYHET Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet delar varje år ut ett vetenskapligt pris till någon som bidragit till betydande insatser inom forskning med samisk tematik. 2019 tilldelas priset till Lars Östlund, professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Agnes Grönvall och Johan Kihlert tilldelas Vaartoes studentstipendium 2019.

Text: Per Melander

Lars Östlund prisas för forskning om samiskt kulturlandskap

Genom sin forskning har Lars Östlund gett en motbild till den allmänt spridda uppfattningen att det boreala skogslandskapet före skogsbrukets ankomst var ett jungfruligt landskap.

Att samer brukat tallens innerbark, är väl belagt i historiska källor från hela det samiska området. Östlund har lyft fram att bruket av tallens innerbark varit en vardaglig del av den samiska mathållningen. Han har också varit med och daterat en barktäkt, som fanns på en tall som låg bevarad i en myr och som visade sig vara 2700 år gammal.

Lars Östlund har undersökt hur det samiska markutnyttjandet förändrat vegetationen kring visten både i skogen (Nilasjokk) och på fjället (Adámvallda) och bidragit till att belägga att stalotomterna har ett samiskt ursprung.

Den forskning som Östlund bedrivit har öppnat upp för förståelsen av det boreala skogslandskapet som ett kulturlandskap. Betydelsen av detta blev uppenbar i Girjasrättegången, där Östlund var inkallad som vittne. De forskningsresultat som han kunde lägga fram var mycket viktiga för att rätten skulle kunna skaffa sig en uppfattning om vilka områden som samer nyttjat historiskt.

Vaartoes vetenskapliga pris delas ut den 18 maj i samband med universitetets vårhögtid.

Stipendier till forskning om gränsöverskridande renskötsel och samepolitiskt författarskap

Agnes Grönvall har tilldelats Vaartoes studentstipendium 2019 för sin masteruppsats "Governing orders at odds in Sápmi – assessing governability in transborder reindeer herding with help of social impact assessment". Grönvall har utfört en stor del av sitt arbete under Saarivuomas kalvmärkning i Altevatn, Norge.

Hennes uppsats bygger på ett gediget fältarbete med intervjuer, deltagandeobservationer och dokumenterade samtal med samebyns medlemmar, som också haft möjlighet att ge återkoppling på hennes resultat innan uppsatsen färdigställdes.

Agnes Grönvall har genom sin uppsats bidragit till ökad förståelse av den gränsöverskridande renskötseln och dess förutsättningar. Genom grundligt fältarbete, ett reflexivt förhållningssätt och en välskriven uppsats har Grönvall visat att hon på ett förtjänstfullt sätt uppfyllt målen för examen.

Johan Kihlert har tilldelats Vaartoes studentstipendium 2019 för i sin kandidatuppsats "Det är vår vilja: En idéhistorisk analys av en samisk motståndshandling". I uppsatsen utför Kihlert en post-kolonial läsning av boken "Dat läh mijen situd" av Karin Stenberg och Valdemar Lindholm (1920).

Han diskuterar hur boken kan förstås som en samisk motståndshandling och lägger in Karin Stenbergs tankar i en större post-kolonial kontext. Genom sitt arbete har Kihlert bidragit till en ökad förståelse för hur samiska aktörer och texter interagerat med koloniala maktstrukturer.

I sin uppsats har Johan Kihlert lyckats balansera intellektuell kreativitet med rigid forskningsmetodik och på ett berömligt sätt uppfyllt målen för examen.

Studentstipendierna delas ut den 8 mars kl 12:00 i samband med kultur på campus lunchkonsert.