"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-15

”Det handlar om att slå på trumman för AI”

NYHET Som en del av Humanistiska fakultetens satsning på Artificiell Intelligens (AI) avser Humlab under 2019 att på allvar sätta igång arbetet med att på olika sätt och på olika nivåer arbeta med AI. Samordnaren för AI@UmU-satsningen på fakulteten och på Humlab, Per Holm, menar att detta kommer att bidra till den proaktiva hållning och engagemang som universitetsledningen antagit under förra året.

Text: Per Melander

Per Holm, projektkoordinator vid Humlab, berättar att man från universitetsledningen bestämt sig för att lyfta AI med stöd av de anslag som regeringen bidragit med för att stärka AI inom akademin. Umeå universitet är ett av sex universitet som tilldelats medel för ändamålet (övriga är Chalmers, KTH, Linköping, Lund och Örebro). Pengarna är under 2018-2019 "märkta" för att bygga en kunskapsplattform och för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser.

– Detta med AI har ju sedan tidigare framförallt funnits med i flera år på teknat-sidan. Men man menar ju att detta kommer att vara så genomgripande på alla samhällsområden och att man därför vill involvera fler ämnen än det tekniska och naturvetenskapliga. Och då inte bara som en del av forskningen utan att vi ska även vara proaktiva med att få in AI som ett inslag i utbildningarna, säger Per Holm.

Han berättar vidare att det finns planer på att inrätta olika masterprogram inom främst teknat, men att det även finns diskussioner om ett tvärvetenskapligt program som kan inkludera även samhällsvetare och humanister. För 2018 har budgeten för satsningen på AI vid Umeå universitet varit 2 miljoner och för 2019 finns löfte om 2,5 miljoner.

– Det handlar helt enkelt om att slå på trumman för AI! Att bygga upp olika delar för att stärka kunskaperna, se över behov av infrastrukturer och mötesplatser och kanske börja formera forskargrupper som kan söka anslag för forskning. Under hösten har det till exempel hållits ett antal event i MIT-huset inom AI@UmU, i arrangemang av Institutionen för datavetenskap, som också har den koordinerande rollen för satsningen på Umeå universitet.

– Sedan finns det önskemål från staten och andra stödgivare, inte minst Wallenbergstiftelsen som går in med mycket pengar inom området, att AI-satsningar vid akademierna också ska bidra till samverkan. Det kan bland annat handla om fortbildningar och forskningsprojekt i samverkan med företag, organisationer och offentlig verksamhet.

Humanistiska perspektiv

Per Holm berättar vidare hur man vid Humlab nu har börjat diskutera om hur man ska arbeta vidare med humanistiska perspektiv på AI. Ett av resultaten av det är att man i vår kommer att arrangera en seminarieserie under samlingsnamnet Humlab Talks AI.

– AI kommer att beröra alla, säger Per Holm. Därför kommer humanister att ha en stor betydelse framöver för att skapa ett säkrare och mer mänskligt AI. Sådant som rör etiska och mänskliga aspekter i vid mening inte minst. Det kan handla om att forska och utbilda för att förebygga framtida hot (såsom massarbetslöshet, segregation, klimat, cyberkrig, övervakning, manipulering av fakta) men att också utnyttja och dra fördelar av AI för att just lösa en del av de stora samhällsutmaningarna.

– Utifrån min enkät kan man säga att medvetenheten om och intresset för AI är relativt låg på fakulteten ännu, vilket jag tycker är tämligen förståeligt. Och att man i förstone kanske inte riktigt ser hur ens forskning eller undervisning skulle kunna ha med AI att göra. Men jag tror att om man börjar skrapa på den ytan så finns det mer för fler att upptäcka. AI kommer att påverka allt och alla inom alla samhällsområden - och gör det redan i hög grad.

Nyfikenhet och intresse

Han menar att det är viktigt att väcka nyfikenhet och intresse för AI inte minst inom humaniora. Att humaniora har mycket att bidra med när det gäller till exempel historiska, mänskliga, språkliga, kulturella och filosofiska perspektiv. Frågor som reser sig vad det gäller utvecklingen av AI påverkar alla.

Det här stämmer också väl in på satsningen inom AI@UmU, vars forskningsfokus ligger på social och etisk AI med professor Virginia Dignum som forskningsledare.

– Jag önskar att intresset sprider sig för AI och att vi kommer att se fler inom humaniora väva in det här i sina forskningsansökningar och utbildningar, avslutar Per Holm.

Vid ett första seminarium inom serien Humlab HITS den 24 januari, kommer rapporten WASP AI4X Collecting ideas and identifying challenges for future AI research in Sweden att tas upp för att ge en introduktion till AI.

Senare i vår kommer Humlab även arrangera ett antal Humlab Talks på temat AI med start 12 februari. Ambitionen är att framöver bilda en eller flera tvärvetenskapliga seminarie-/forskningsgrupper kring dessa frågor, samt andra typer av aktiviteter om humanistiska perspektiv på AI.

Kontakt:

Per Holm, per.holm@umu.se, tel. 090-786 92 29