"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-08

Digital teknik stödjer äldre i fallförebyggande träning

NYHET Fallolyckor bland äldre är ett av vår tids största folkhälsoproblem som medför allvarliga individuella konsekvenser och höga samhällskostnader. Den goda nyheten är att fallolyckorna delvis kan förebyggas med träning. Ett digitalt program ger stöd och motivation till äldre att fortsätta med sin träning, visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– Många alternativ och träningsformer behövs för att kunna möta äldre personers olika förutsättningar, preferenser och motivation. Resultatet i avhandlingen visar på att ett digitalt träningsprogram med beteendeförändringsstöd är en sådan möjlighet, säger Beatrice Pettersson, doktorand vid Umeå universitet.

Trots ett stort vetenskapligt underlag för träningens positiva effekter för att förhindra fallolyckor, har det visat sig att hälften av alla som påbörjar fallpreventiv träning slutar inom ett år. En möjlig lösning för att det ska vara lättare att träna under längre tid är att äldre personer är mer delaktiga i beslut om sin egen träning. Digital teknik kan ge äldre personer större möjligheter att själva styra över sin träning. Det kan ge stöd för träningen i det egna hemmet och även inkludera stöd för beteendeförändring, också över tid. Avhandlingens syfte var att utforska självständig fallförebyggande träning med stöd av digital teknik.

Avhandlingen baseras på upplevelser av träning med ett digitalt program, Säkra steg, eller ett pappersbaserat program under fyra månader. Genom individuella intervjuer utforskades upplevelser och erfarenheter av självständig träning med deltagare i båda träningsgrupperna. I en annan studie utforskades deltagarnas erfarenheter av stöd för beteendeförändring i Säkra steg-programmet. I avhandlingen beskrivs också utformningen av en nationell randomiserad kontrollerad studie och rekryteringen till denna samt vilka äldre personer som visat intresse för att delta.

Resultaten från avhandlingen visar att deltagarna uttryckte en kompetens och tilltro till sin egen förmåga att självständigt träna fallförebyggande i hemmet med stöd av ett digital eller pappersbaserat program. En uppskattad aspekt med att själv välja ut och hantera träningsprogrammet var de många valmöjligheterna som gjorde det möjligt att anpassa träningsprogrammet efter sina egna preferenser och förutsättningar. Resultaten visar också på att vissa kan behöva mer stöd än programmen kan ge för att anpassa träningen och hantera programmen.  Det digitala Säkra steg-programmet verkar ha bidragit med ett större stöd för deltagarna att bibehålla sin träning.

Resultat gällande rekryteringen till den nationella randomiserade kontrollerade studien visar på att rekryteringen var mer framgångsrik via sociala medier än via andra rekryteringsstrategier. Äldre personer intresserade av att delta i studien var till största delen kvinnor, de hade hög utbildning och använde ofta internet eller applikationer på sin mobiltelefon eller surfplatta dagligen. Utbildningsnivå var också högre i jämförelse med personer 70 år och äldre som besvarat Folkhälsoenkäten utgiven av Folkhälsomyndigheten.

En mängd olika insatser för fallprevention behövs, både när ett fall har skett men också innan. Deltagarnas uttryckta förmåga till att vara aktiva deltagare i sin fallpreventionsträning kan bidra till vägledning i fortsatt utformning av fallpreventionsinsatser för äldre personer.

Beatrice Pettersson har sedan tidigare en masterexamen i sjukgymnastik och har arbetat inom kommunal äldreomsorg.

Om disputationen

Beatrice Pettersson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar torsdag 10 juni kl. 9.00 sin avhandling Digital fallprevention – egenträning för äldre personer. Fakultetsopponent Anne Söderlund, Mälardalens högskola. Huvudhandledare Marlene Sandlund. Plats: Aula biologica.

Kontakt

Beatrice Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 24