"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-18

Doping - Idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet?

NYHET Doping är ett centralt problem, såväl inom idrotten som i samhället i stort. Johan Lindholm, Lektor vid Juridiska institutionen Umeå Universitet, har släppt en bok som behandlar problematiken.

Folkhälsoinstitutet uppskattar att ca 10 000 personer årligen brukar dopingmedel. Johan Lindholms bok "Doping - Idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet?" tar ett samlat grepp om de viktigaste åtgärderna mot doping, nämligen reglerna. Befintlig litteratur beaktar närmast uteslutande de idrottsliga dopingreglerna, vilka är av centralt med inte exklusivt värde. De allra flesta dopingbrukarna omfattas inte av de idrottsliga reglerna, mindre än 2 % av alla som bestraffas för en dopingförseelse gör det inom det idrottsliga systemet. Johan Lindholms bok ger en mer fullständig och korrekt bild av åtgärder mot doping genom att ta ett samlat grepp om såväl idrottsliga som rättsliga åtgärder.

Bokens tre huvuddelar
Den inledande delen i boken beskriver innehållet i och skillnaderna mellan de idrottsliga och rättsliga systemen samt belyser bl.a. hur doping definieras och de bakomliggande syftena. Mot denna bakgrund studeras systemens förhållande utifrån två perspektiv.

I bokens andra del analyseras de rättsliga och idrottsliga aktörerna som partners i kampen mot doping och därmed sammanhörande problem, t.ex. förekomsten av att en person för en och samma gärning bestraffas under båda systemen (s.k. dubbelbestraffning). 

Den tredje delen i boken applicerar det omvända perspektivet och granskar under vilka omständigheter dopingregler och deras tillämpning kan utmanas på rättslig grund, d.v.s. när det rättsliga systemet sätter gränser för vilka dopingbekämpande åtgärder som kan vidtas. Härvid beaktas tillämpningen av olika rättsliga regler, däribland grundläggande rättigheter såsom rätten till privatliv och personlig integritet, avtalsrätt, EU-rättens rätt till fri rörlighet och konkurrensrätten.

Skillnader mellan statens och idrottsrörelsens arbete mot doping
Boken avslutas med en analys av förhållandet mellan idrotten och rätten mer allmänt avseende andra företeelser än doping, dels i form av att utifrån doping formulera generella slutsatser om förhållande, dels genom att kontrastera doping mot vad som gäller på andra områden. Boken påvisar att det finns betydande skillnader mellan statens och idrottsrörelsens arbete mot doping, bland annat vad som avses med begreppet, skälen till att man bekämpar doping samt möjligheterna till att upptäcka doping och att påföra straff. Boken visar också att det är tydligt att de idrottsliga reglerna måste förhålla sig till de ramar som lagen uppställer och att det finns en betydande risk att vissa existerande regler kan komma att åsidosättas vid en rättslig prövning. I synnerhet är det tveksamt om de inskränkningar i utövarnas grundläggande som reglerna innebär är att betrakta som proportionerliga.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson