"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-21 Uppdaterad: 2024-06-12, 13:19

EU-valet 2024 – forskningens roll och betydelse

NYHET I och med EU-valet 2024 kan det vara relevant att se på betydelsen av forskning och tvärvetenskapligt arbete inom EU:s beslutsprocesser. EU går före genom att integrera samhällsvetenskapliga perspektiv i beslutsstöd och visar att mångvetenskaplighet är avgörande för att fatta välgrundade beslut.

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Institutionen för geografi, Umeå universitet, satt tidigare med i EU:s Group of Chief Scientific Advisors. Denna grupp består av sju experter som bistår EU-kommissionen med forskningsstöd. Gruppen har en tvärvetenskaplig karaktär och inkluderar bland annat samhällsvetenskapliga perspektiv. För att genomföra de här uppdragen samarbetar gruppen också med de europeiska akademinätverken. Detta gör att forskningsstödsprocesserna kan ta in en stor bredd av experter. Tillsammans svarar dessa Group of Chief Scientific Advisors och akademierna direkt på frågor som ställs av kommissionärerna inför kommande beslut.

Carina Keskitalo har även deltagit i utvärderingar av EU:s forskningscentrum JRC, ett centrum som fungerar som Europeiska kommissionens vetenskaps- och kunskapsstöd.

Vilka konkreta resultat har arbetet lett till?

– Inom Group of Chief Scientifidc Advisors, GCSA, har arbetet resulterat i flera rapporter, så kallade opinions, som presenteras direkt för kommissionärerna. Utvärderingarna av JRC har publicerats som separata rapporter som tillställts JRC:s ledning. JRC har också återkopplat hur de tänker implementera förslagen. Genom att bidra med samhällsvetenskapliga perspektiv har vi kunnat bredda beslutsunderlagen, säger Carina Keskitalo.

Vilken betydelse har EU:s främjande av forskning i kontexten av EU-valet 2024?

– För en forskare är det väldigt positivt att se att beslutsstöd inom EU till så stor del är forskningsbaserat. Det är också positivt att se att man använder sig av bland annat de här processerna som Group of Chief Scientific Advisors, interna utvärderingar och samarbeten med de stora europeiska akademierna för att göra det beslutsstödet allt mer mångvetenskapligt. Det gör ju att de samhällstillvända perspektiv som våra discipliner kommer med blir allt viktigare, säger Carina Keskitalo.

Hur har forskningsstöd inom EU sett ut tidigare?

– Att ta in samhällsvetenskapliga perspektiv är något som inte varit så vanligt inom forskningsstöd historiskt sett, säger Carina Keskitalo.

JRC bidrar med oberoende vetenskaplig rådgivning och stöd till EU:s politik. Utvärderingarna som Carina varit involverad i har bedömt JRC:s verksamhet under den senaste tioårsperioden. I bedömningarna lyftes bland annat behovet av att inkludera mer samhällsvetenskapliga perspektiv för att kunna ge relevanta underlag för beslut inom de breda frågor som EU arbetar med idag, såsom den gröna given.