"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 1998-01-23

Fler förtidspensioneras när jobben minskar

NYHET Fredagen den 23 januari försvarar Mikael Stattin, Sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Yrke, yrkesförändring och utslagning från arbetsmarknaden – en studie av relationen mellan förtidspensionering och arbetsmarknadsförändring. Disputationen äger rum kl 9.15 i Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet.

Avhandlingen granskar orsaker till förtidspensionering med speciell tonvikt på frågan om huruvida det finns ett samband mellan förändringar på arbetsmarknaden och förtidspensionering.

Inledningsvis konstateras att flera olika typer av faktorer och individuella egenskaper påverkar risken att förtidspensioneras. De viktigaste riskfaktorerna är hög ålder, dålig hälsa och position på arbetsmarknaden, vilket i detta fall avser yrke ochyrkesställning.

En förhöjd risk kan också ses hos individer med låg utbildning, bland invandrare och bland ensamstående. En viktig orsak till yrkespositionens centrala betydelse är den arbetsmiljömässiga exposition som yrkesinnehavarna utsätts för. Ju sämre arbetsmiljö man arbetat i före förtidspensionering desto högre är risken att förtidspensioneras.

Minskar antalet anställda

Vidare har individer som arbetat i yrken och näringsgrenar där antalet anställda minskat under senare år en förhöjd risk. Fram för allt är det personer med arbetaryrken och personer som har en perifer position i sitt yrke som löper en förhöjd risk att förtidspensioneras i samband med att företag och organisationer minskar antalet anställda.

Särskilt gäller detta kvinnor i offentliga anställningar. De senaste årens neddragningar inom offentlig tjänsteproduktion har således inneburit att förtidspensioneringarna ökat. Studien har visat att förtidspensionering är en betydande del av den svenska yrkesstrukturen. Detta förklaras dels av egenskaper knutna till vissa yrkespositioner, dels av hur arbetsmarknaden förändras och utvecklas.

Mikael Stattin, tel: 090-786 57 14

Redaktör: Marit Andersson