"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-06

Forskare belönas med fina priser

NYHET Karin Wadell och Ludvig Backman, forskare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, tilldelas priser för sin forskning av Kungl. Skytteanska Samfundet.

Text: Lena Åminne

Karin Wadell forskar om KOL

Kungl. Skytteanska Samfundet tilldelar Karin Wadell priset till en skicklig forskare inom Medicinska fakulteten ur Margareta och Eric Modigs Fond.

- Jag är helt överväldigad och överraskad, oerhört roligt att forskning på personer med KOL får uppmärksamhet, säger Karin Wadell.

Karin Wadell är fysioterapeut vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Hon forskar framför allt kring kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), fysisk träning och fysisk aktivitet och på senare år även inom e-hälsa.

Karin Wadells intresse för KOL började redan när hon pluggade på magisterutbildningen vid Umeå universitet. Hon jobbade halvtid parallellt med studierna, i ett nystartat KOL-projekt. Det ledde till att hon gjorde sitt examensarbete om effekter av träning med och utan syrgas för KOL-patienter.

- Vi fick så bra resultat av ökad fysisk aktivitet och träning för patienter med KOL, så det gav mig motivation att fortsätta.

Goda effekter är bland annat minskad andnöd, ökad fysisk kapacitet, höjd aktivitetsnivå och förbättrad livskvalitet. Karin Wadell har också, tillsammans med sin forskargrupp, utvecklat bland annat KOLwebben, en webbaserad och interaktiv e-hälsa-applikation, och KOL-kollen, ett mobilt system för mätning av lungfunktion, syremättnad i blodet och symtom hos patienter.

I Kungl. Skytteanska Samfundets motivering sägs bland annat:

”Av stor vikt i Wadells verksamhet har varit hennes arbete med att överföra kunskap till praktisk verksamhet vilket kan exemplifieras med hennes utveckling av KOLwebben, en webbaserad och interaktiv eHälsa-applikation, samt KOL-kollen, ett mobilt system i patientens hem, för mätning av lungfunktion, syremättnad i blodet och symtom. Hennes studier har visat hur behandling med hjälp av dessa verktyg kan förbättra hälsan hos personer med KOL och rönt stort intresse nationellt och internationellt. Sammanfattningsvis, ligger Wadells fokus på att utveckla kunskap om rehabilitering vid lungsjukdom och att sprida och implementera kunskapen så att den kommer till nytta för patienter, vårdpersonal och samhälle.”

Prisdiplomet delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 17 oktober.

Ludvig Backman forskar om sjukdomstillstånd i senvävnad

Ludvig Backman tilldelas Kungl. Skytteanska Samfundets pris till en yngre välförtjänt forskare inom Medicinska fakulteten.

- Det är mycket hedrande, jag är väldigt glad, säger Ludvig Backman. Det här ger mig verkligen motivation i min forskning.

Ludvig Backman är fysioterapeut och jobbar vid Institutionerna för samhällsmedicin och rehabilitering och Integrativ medicinsk biologi. Hans forskning är preklinisk och har en inriktning mot sjukdomstillstånd i senvävnad och handlar om bakomliggande förklaringar till mekanismer ner på molekylär nivå.

- Senor och patienter med sen-problem har alltid intresserat mig, vilka de bakomliggande orsakerna är och vad som händer vid träning och rehabilitering, säger Ludvig Backman. Problem med senor drabbar både motionärer och elitidrottare, och det har en långdragen symtombild med smärta och nedsatt funktion.

Men hans väg till att börja forska inom området är, säger Ludvig Backman, egentligen en ganska rolig historia.

- 2009 arbetade jag arbetade på Idrottsmedicin. På en disputationsmiddag träffade jag en forskare inom området senor, som nyligen hade fått ett anslag från VR. Och på den vägen är det.

Ludvig Backmans forskning har resulterat i sammanlagt 28 vetenskapliga arbeten i framstående tidskrifter.

I Kungl. Skytteanska Samfundets motivering sägs bland annat:

”Det är uppenbart att Backman har drivit en egen och självständig forskningslinje, som även innefattat handledning av doktorander som huvudhandledare och biträdande handledare. Under senare år har experimentell forskning som innefattar (stam)-cell-terapi initierats. Sådan forskning ger honom, efter pre- och postdoc vistelser vid University of British Columbia, Vancouver, Kanada unika möjligheter att studera denervationsmekanismer på molekylär-biologisk nivå. Detta utgör en utmaning i kliniskt hänseende och har framgent en stor medicinsk relevans och potential.”

Prisdiplomet delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 17 oktober.

Karin Wadell

Karin Wadell
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 87

Ludvig Backman

Ludvig Backman
Universitetslektor
E-post
E-post