"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-29

Genomförd enkät om kunskaps- och kompetensutbyte med det omgivande samhället

NYHET Som ett led i att utveckla ett hållbart innovationssystem har DARE-projektet i samarbete med Strategiska rådet för samverkan och innovation genomfört en enkät om innovationskulturen vid Umeå universitet.

Syftet med enkätundersökningen var att bygga upp kunskap om nuläget och kunskap som kan användas för att förstärka förutsättningarna för och öka möjligheterna till kunskaps- och kompetensutbyte med omgivande samhälle. Undersökningen utgör även del i ett vetenskapligt projekt som syftar till att belysa förutsättningar för akademiskt entreprenörskap och intraprenörskap.

Enkäten skickades ut till 2300 personer i kategorierna lärare, forskare och doktorander och den bild man får av svaren visar att det finns vissa skillnader mellan de olika fakulteterna vad gäller det upplevda klimatet för innovation.

­­­– På den individuella nivån kan man se att kännedomen om de olika aktörerna i innovationsstödsystemet är låg, samtidigt som närmare 20 procent av respondenterna idag driver ett företag och att affärsidén i sju fall av tio kommer från den kompetens de tillägnat sig som anställda inom akademin, säger Boel Elmroth samordnare vid Enheten för externa relationer.

Enkätens frågor undersöker synen på såväl Umeå universitet som organisation som på respondentens personliga inställning i dessa frågor. Dessutom fanns frågor om kunskap och inställning till det innovationsstöd som erbjuds via Uminova Innovation, Umeå Biotech Incubator, Innovationskontor Norr och Innovationsslussen.

Enkäten utgör en nollbasmätning och avsikten är att följa upp dessa frågor med några års mellanrum, i syfte att mäta förändringar över tiden. Frågorna i enkäten är baserade på kunskap och forskning inom området entreprenörskap.

Redaktör: Boel Elmroth