"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-30

Genuspepp för konkurrenskraftigare projekt

NYHET I mitten av november hölls den återkommande genuspeppen, en heldags workshop om genusintegrering för att åstadkomma konkurrenskraftigare projekt.

Annika Blomster, projektkoordinator på EU-projektkontoret och Monica Forsman, särskilt sakkunnig på Länsstyrelsen Västerbotten, ställde frågan till publiken; kan vi få en hållbar utveckling utan jämställdhet?

Monica gav en nulägesrapport för Sverige och Västerbotten som visar att länet har den mest könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige, att män dominerar på de viktigaste posterna i samhället, att mäns våld mot kvinnor inte minskat och att kvinnor i mindre utsträckning än män arbetar heltid. Det finns alltså en del att arbeta med vad gäller jämställdhetsarbete, och så även i projekt.

Det är vanligt med svävande beskrivningar om hur jämställdhetsarbete verkligen ska gå till i ett projekt - det är en bra början att räkna huvuden men det krävs en mer utförlig analys än så, menar Monica. Det måste vara tydligt vad som skall göras och hur det är tänkt att genomföras.

- Kompetens om genus och jämställdhet saknas ofta hos projektets nyckelpersoner vilket leder till att konsulter anlitas och det är vanligt med enstaka temadagar som berör jämställdhetsaspekten.

Monicas tips:

  • Skriv fram problemet, inte lösningen. Synliggör vem som blir förfördelad.
  • Kvinnor ses ofta som grupp, män som individer – vad innebär det?
  • Lär dig se och veta skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ jämställdhet
  • Analysera utifrån ett maktperspektiv

Att göra verkstad av genusintegrering

Malin Ackermann, projektkoordinator på Lycksele kommun, har bra erfarenhet av genusintegrering i praktiken kopplat till länets utmaningar och möjligheter för regional tillväxt.

- Den här genuspeppen är bra för det behövs ett större fokus på mångfald. Det är viktigt att vi i regionen bygger kompetens på området och att vi hjälps åt, säger Malin.

I de projekt Malin arbetat med har det funnits utmaningar som t. ex. att kvinnor var överrepresenterade bland långtidssjukskrivna och att vedertagna metoder som används för arbetslivsinriktad rehabilitering inte är anpassade till dem med språksvårigheter, till exempel personer med invandrarbakgrund och personer med funktionsvariationer. Man måste anpassa traditionella metoder för att öka möjligheten för fler att kunna bli en del av arbetskraften, poängterade Malin.

En metod som Lycksele kommun testat är genushanden, där man arbetar med bemötande, familjesituation, diagnos, pedagogiska resurser i skolan och utbildningens utformning. Det har visat sig främja både tillgänglighet och jämställdhet.

Olov Hjärtström Baudin från Punkt PR berättade under dagen om det värdegrundsarbete som ishockeyföreningen Björklöven arbetat med efter rasismanklagelser och bråk. Han poängterade vikten av implementering i hela klubben vad gäller värdegrund; styrelse, ledning, representationslag, juniorer, barn- och ungdom samt externt; publik, fans och intressenter.

Genusfotografen Tomas Gunnarsson, fotograf och bloggare, pratade om snäva könsroller som begränsar både kvinnor och män och gav tips om hur man kan arbeta med att framställa kvinnor och män jämställt även i bild.

Tomas tips:

  • undvik genusklyschiga porträtt – typiskt ”manliga”/”kvinnliga”
  • ”räkna huvuden” – kvantitativ analys
  • utmana könsstereotypa föreställningar – bilder visar vad som är möjligt
  • representation - vilka får synas?
  • inkludera utan att markera, göra en grej av det

Bild: Roger Filipsson, Emmy Sundin och Malin Ackermann.

Redaktör: Malin Vikström