"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-28

Global studie med Umeå-medverkan: Unika rön om åldrandet i Afrika och Asien

NYHET Resultat från en multicenterstudie om åldrande, hälsa och välbefinnande i världen presenteras idag i samband med INDEPTH-mötet i Accra, Ghana, den 27-30 september. Flera forskare från Umeå universitet deltar i studien.

Sjunkande födelsetal och dödlighet driver fram befolkningsförändringar över hela världen. I ett globalt perspektiv innebär det en åldrande befolkning och därmed förändrad sjuklighet och dödlighet. FN prognostiserar att gruppen 65-åringar och äldre redan om några år kommer att vara större än antalet barn under 5 års ålder. Därför är det viktigt att öka kunskapen om hälsostatus och välbefinnande hos vuxna och äldre vuxna för att kunna möta deras behov.

I industriländerna har datainsamling om vuxnas hälsa och åldrande pågått länge. Motsvarande och jämförbara data från låginkomstländer är bristfälliga. Vid det möte i det globala forskarnätverket INDEPTH som hålls i Accra presenterar den internationella tidskriften Global Health Action artikelserien ’Growing Older in Africa and Asia’, baserad på resultaten av ett forskningssamarbete mellan WHO och INDEPTH med studier kring självrapporterad hälsa, hälsotillstånd, funktion och välbefinnande bland vuxna och äldre vuxna från två kontinenter. Flera Umeåforskare vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, har aktivt deltagit i arbetet, bl.a. professorerna Peter Byass och Stig Wall samt forskaren Nawi Ng (också verksam i projektet ALC, Ageing and Living Condition, vid Demografiska databasen, Umeå universitet).

I INDEPTH ingår 38 regionala områden (Health and Demographic Surveillance Sites, HDSS) i 19 länder, där hälsoförhållanden och demografi systematiskt studeras. I artikelserien presenterar en rad forskare data från fyra länder i Afrika och fyra i Asien: Agincourt (Sydafrika), Ifakara (Tanzania), Nairobi (Kenya), Navrongo (Ghana), FilaBavi (Vietnam), Matlab (Bangladesh), Purworejo (Indonesien) samt Vadu (Indien). Sammanlagt har data insamlats från 46 000 personer, 50 år och äldre.

Den amerikanske forskaren Richard Suzman, gästredaktör för artikelserien, skriver att resultaten från ”de fyra afrikanska och fyra asiatiska studieområden som här presenteras ……representerar ett stort framsteg jämfört med den information som tidigare varit tillgänglig för att kartlägga den demografiska och epidemiologiska transitionen i låginkomstländer". Han betecknar studierna som historiska och pekar särskilt på två aspekter: Dels är det en av de första transnationella studierna av åldrande i Asien och Afrika, dels blir data från de åtta områdena snabbt tillgängliga för forskare via Global Health Action:s webbplats (www.globalhealthaction.net) och skapar förutsättningar för fortsatt forskning i både hög- och låginkomstländer.

De resultat som presenteras ger en bas för framtida och fördjupade undersökningar som hittills inte varit möjliga i låginkomstländer, exempelvis av samband mellan funktionshinder och kronisk sjukdom, överlevnadsmönster vid specifika sjukdomar, samband mellan självrapporterad hälsa och överlevnad liksom civilståndets och boendets betydelse för hälsa och välbefinnande.
Forskningssamarbetet har bl.a. genomförts i form av analysseminarier vid Umeå Centre för Global Health, vid Harvard i Boston, på WHO i Geneve och vid Witwatersrands universitet, Johannesburg, Sydafrika, varifrån professor Stephen Tollman (som också är gästprofessor vid Umeå universitet) lett arbetet.

För en mer utförlig redovisning hänvisas till
pressmeddelande på engelska

Artiklarna finns på
http://journals.sfu.ca/coaction/