"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-23

Handelshögskolans vetenskapliga priser 2022

NYHET Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik tilldelas postdoktor Gabriel Wallin, motsvarande pris i företagsekonomi tilldelas lektor Elin Nilsson och i nationalekonomi postdoktor Fei Xu. Pristagarna tilldelas ett anslagsfinansierat resebidrag motsvarande 10 000 kronor. Tanken med priserna är att uppmuntra vetenskapligt skrivande och särskilja högkvalitativ forskning inom områdena.

Det vetenskapliga priset i statistik

Gabriel Wallin gjorde sin forskarutbildning vid Enheten för Statistik, Handelshögskolan och disputerade i januari 2020 med avhandlingen ”Extensions of the kernel method of test score equating”. Efter disputationen var han först postdoktor vid Université Côte d’Azur & Inria, Nice i Frankrike. År 2021 så erhöll Wallin en internationell postdoktor tjänst från Vetenskapsrådet, sedan dess är han både tillbaka vid Enheten för statistik och verksam vid London School of Economics.

Wallins forskning fokuserar på att utveckla statistiska metoder för att få rättssäkra kunskapsprov, dels genom att kunna jämföra provresultat från olika provversioner men numera även för att upptäcka om provtagare fuskar. Metoderna är utvecklade i samförstånd med provutvecklare för att de ska kunna användas praktiskt vid storskaliga kunskapsprov, såsom exempelvis högskoleprov.

Trots att Wallin är relativt nydisputerad så har han redan tre publikationer i internationella peer review tidskrifter samt fem peer reviewade bokkapitel och ett internationellt välmeriterat nätverk som han samarbetar med. Wallin är en mycket kompetent självständig forskare.

Kommentar Gabriel Wallin

– Jag är väldigt glad och tacksam att motta detta pris. Jag vill tacka ledningsgruppen för Handelshögskolans forskningsinstitut, och alla vid Enheten för statistik för att ha bidragit till en stimulerande miljö. Jag vill uttrycka ett särskilt tack till mina handledare Marie Wiberg och Jenny Häggström som har haft en viktig del i min akademiska karriär.

Det vetenskapliga priset i företagsekonomi

Elin Nilsson har sedan hon disputerade i företagsekonomi publicerat sig väl i internationella vetenskapliga tidskrifter. Hon är en efterfrågad och uppskattad talare och var till exempel ledande i arrangemanget av NRWC konferensen i Umeå 2021. Hennes forskning inom marknadsföring med fokus på bland annat kreativa näringar har tagit henne till Australien och University of South Australia, som postdoktor.

Hon har också varit en del av acceleratorprogrammet Future retail Lab vid Expression, Umeå – ett projekt som fokuserar på de kreativa näringarna. Inom utbildning märks hennes bidrag till verksamheten med bland annat mappningen av Civilekonomprogrammet i handel och logistik mot ELA:s europeiska logistikcertifiering. Detta möjliggjordes av Elins engagemang i SILF. Bland andra förtroendeuppdrag märks Svenska stadskärnors forskningsråd och styrelseuppdraget i Gösta Skoglunds internationella fond. Bland de pågående projekten märks ett externfinansierat projekt i samarbete med Norrmejerier.

Elin är en mycket drivande, kompetent forskare som också bidrar inom utbildning och samverkan.

Kommentar från Elin Nilsson

– Jag känner mig väldigt glad, hedrad och tacksam över att ha tilldelats Handelshögskolans vetenskapliga pris 2022. Det är verkligen en uppmuntran utöver det vanliga.

Det vetenskapliga priset i nationalekonomi

Fei Xu tilldelas Handelshögskolans Vetenskapliga pris i nationalekonomi, 2022. Fei erhöll sin doktorsexamen i nationalekonomi vid Manchesters Universitet i december 2017, och innehade därefter en Marie Skłodowska-Curie Postdoktortjänst vid Sciences Po i Paris under perioden 2018 - 2020.

Sedan 2020 är Fei knuten till Enheten för Nationalekonomi vid Handelshögskolan genom ett Browaldh stipendium. Fei är en mycket skicklig teoretiskt inriktad nationalekonom som arbetar med frågor rörande korruption, offentlig ekonomi, kontraktsteori och politisk ekonomi. Hennes huvudsakliga forskning handlar om korruption, vilka incitament som kan ligga bakom korruption och vilka policyåtgärder som skulle kunna användas för att komma till rätta med korruptionsproblem. Fram till idag har Fei publicerat fem artiklar i vetenskapligt granskade tidskrifter. Därutöver har Fei färdigställt, och håller på att arbeta med, ett flertal working papers som handlar om korruption, kriminalitet, optimal beskattning och skatteundanhållande, samt offentlig upphandling.

I dagsläget deltar Fei i flera samarbeten, bland annat med en före detta kollega vid Manchesters Universitet och med professor Thomas Aronsson. Feis arbeten håller hög vetenskaplig kvalitet, och bedöms komma att publiceras i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

Kommentar från Fei Xu

– Jag vill börja med att tacka Handelshögskolans forskningsinstitut för att ha blivit tilldelad årets pris. Det är en stor ära och jag är särskilt glad att få vara del av en organisation med många kompetenta forskare som kollegor. Min forskning fokuserar på hur mindre välfungerande organisationer fortsätter att vara ett hot mot hållbar utveckling. Jag undersöker därför de fundamentala hoten mot rättsstatsprincipen, det vill säga korruption, för att belysa organisationers förbättringspotential och öka tilliten till dem. Detta pris sporrar mig att fortsätta bedriva forskning i detta viktiga område. Jag är väldigt tacksam för möjligheten att arbeta med mina kollegor här på Handelshögskolan samt för det kontinuerliga stödet jag erbjuds.